วีดีโอแนะนำ

ดูทั้งหมด

บทความสุขภาพ

ดูทั้งหมด

ข่าวทั้งหมด

ดูทั้งหมด

🚨 ด่วน!! เปิดรับสมัครแล้วโครงการ Ultrasoundin Obstetrics and Gynaecology on Chula MOOCs

🚨 ด่วน!! เปิดรับสมัครแล้วโครงการ Ultrasoundin Obstetrics and Gynaecology on Chula MOOCs 📣✨เชิญชวนเข้าร่วมโครงการบทเรียนออนไลน์แบบเปิด ด้วยบทเรียนทางด้านการแพทย์และการทำอัลตราซาวด์ออนไลน์ จะให้ประโยชน์โดยตรงกับผู้ที่เข้าเรียน ทั้งนี้นักศึกษาแพทย์ แพทย์ทั่วไป และบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีความสามารถทางทฤษฎีการทำอัลตราซาวด์เบื้องต้นได้ และสามารถเรียนได้ในพื้นที่ห่างไกล ร่วมทั้งเรียนซ้ำได้เมื่อต้องการ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการวินิจฉัยและเพื่อช่วยในการรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องแม่นยำและทันท่วงที โดยสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้และถ่ายทอดให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ต่อไปได้ 📍เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป📌 รับสมัครจำนวน 10,000 ท่านเท่านั้น (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ✏️✏️การเรียนผ่านระบบการบริการบทเรียนออนไลน์แบบเปิดหรือ Massive Opened Online Courses (MOOCs) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนบทเรียนได้อย่างอิสระสามารถใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ใดก็ได้ และไม่จำกัดช่วงเวลา ไม่จำนวนจำนวนครั้งในการเข้าเรียน 📌📌 หลังเรียนจบทุกบทเรียน ผู้เรียนที่ได้คะแนนสอบ Posttest มากกว่าร้อยละ 70 ทุกบทเรียนจะได้รับประกาศนียบัตร ☎️ ติดต่อสอบถาม 02-7655613 (ในวันเวลาทำการ 08:00 – 16:00)📧 [email protected] 📍เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันที่ […]

บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคถุงผ้าใหม่ให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อนำไปแบ่งปันให้กับคนไข้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ใช้ใส่ยากลับบ้าน

20 กุมภาพันธ์ 2567 คุณธัญญพัทธ์ พึ่งคำ ผู้จัดการส่วนการตลาด บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะฯ ร่วมบริจาคถุงผ้าใหม่ จำนวน 600 ใบ ให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อนำไปแบ่งปันให้กับคนไข้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ใช้ใส่ยากลับบ้าน โดยมีคุณดาริน ลือนาม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้รับมอบ ณ โถงชั้น 1 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอขอบคุณและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบความสุขความเจริญรุ่งเรือง สืบไป สำหรับการร่วมบริจาค “ถุงผ้าใหม่” เพื่อแบ่งปันให้ผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ผ่านโครงการ CRA One More ธรรม คุณทำได้ เป็นหนึ่งในโครงการที่ร่วมส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือในการทำความดีเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยความเพียรและจิตเมตตาตามพันธกิจของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยสามารถร่วมทำดีแบ่งปันน้ำใจให้ผู้ป่วยที่ขาดแคลนถุงใส่ยาของตนเองกลับบ้าน รวมทั้งยังเป็นการร่วมรณรงค์การใช้ถุงผ้า ทดแทนการใช้ถุงพลาสติก ติดต่อบริจาคถุงผ้าใหม่ได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จันทร์ – […]

งานอายุรศาสตร์โลหิตวิทยา ศูนย์มะเร็งวิทยา ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง Hematology Day for Non-Hematologist 2024

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 งานอายุรศาสตร์โลหิตวิทยา ศูนย์มะเร็งวิทยา ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง Hematology Day for Non-Hematologist 2024 ผ่านระบบสื่อสารทางไกล Zoom โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ทั้งภายในและภายนอกราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวนทั้งสิ้น 231 คน                 การประชุมวิชาการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ทางวิชาการที่มีความเฉพาะกลุ่มโรคทางโลหิตวิทยาแก่แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และบุคลากรทางการแพทย์ ในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการดูแลผู้ป่วยเฉพาะกลุ่มโรคทางโลหิตวิทยาให้ดียิ่งขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์และต่อยอดในการดูแลผู้ป่วยในแต่ละกลุ่มโรคทางโลหิตวิทยาต่อไป

วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ “จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2567”

วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ “จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2567” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และกระตุ้นให้บุคลากรสายวิชาการเล็งเห็นความสำคัญการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และสะท้อนถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาของอาจารย์ที่ปฏิบัติงานในวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี เมื่อวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องพิมานแก้ว ชั้น 3 โรงแรมชูชัยบุรี ศรีอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2567 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และงานวิจัย และเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรสายวิชาการเล็งเห็นความสำคัญในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อสะท้อนถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาของอาจารย์ที่ปฏิบัติงาน ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การจัดโครงการในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ 35 คน ณ ห้องพิมานแก้ว ชั้น 3 โรงแรมชูชัยบุรี ศรีอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมโครงการฯ […]

วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี จัดโครงการ “ก้าวย่างอย่างมั่นใจ ห่างไกลภัยทางเพศ” ณ โรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี จัดโครงการ “ก้าวย่างอย่างมั่นใจ ห่างไกลภัยทางเพศ” ณ โรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตสำหรับวัยรุ่น ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยได้เล็งเห็นว่า การล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนในเด็กและเยาวชนเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของวัยรุ่น ดังนั้นวัยรุ่นทุกคนควรมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพจิตของตนเอง ตระหนักรู้คุณค่าในตนเองและรักตนเองให้มากขึ้น สามารถดูแลและพึ่งพาตนเองได้ในชีวิตประจำวัน รู้เท่าทันเหตุการณ์ รวมถึงมีทักษะชีวิตในการดูแลตนเองให้ปลอดภัย มีความสามารถในการจัดการกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ เตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัวในอนาคต ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นทั้งการส่งเสริม ป้องกันความเสี่ยงและลดระดับความรุนแรงของปัญหาสุขภาพจิต การนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชัยยันต์ แจ่มมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์) เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ การจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชา ปฏิบัติการสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยได้บูรณาการ การจัดการเรียนการสอนร่วมกับงานบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี […]

กิจกรรม Roadshow โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออก โดยโครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

🚌 ประมวลภาพกิจกรรม Roadshow โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขตภาคตะวันออก โดยโครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมมอบความรู้เตรียมน้องสู่มหาวิทยาลัย และประชาสัมพันธ์แนะแนวการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์🔬วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 : โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด และโรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี 🧬 โดยกิจกรรมนี้ เจ้าหน้าที่และบุคลากรของโครงการฯ ได้แนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2567) เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี เปิดรับสมัครรุ่นแรกในปีการศึกษา 2567 นี้ ซึ่งจุดเด่นของหลักสูตรมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และสมรรถนะในการทำวิจัยด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนในภารกิจหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีการจัดการเรียนการสอนบูรณาการองค์ความรู้ด้วยศาสตร์ด้านการวิจัย นวัตกรรม วิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นสาขาที่ขาดแคลนและต้องการของประเทศเป็นอย่างยิ่ง 🎉 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากน้อง ๆ ในการเข้าร่วมเป็นอย่างดี และมีการซักถามตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร สร้างความประทับใจให้กับน้อง ๆ เป็นอย่างมาก