วีดีโอแนะนำ

ดูทั้งหมด

บทความสุขภาพ

ดูทั้งหมด

ข่าวทั้งหมด

ดูทั้งหมด

“ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” เปิด “ตู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์” Knowledge board กระจายองค์ความรู้และสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ตามแบบแผนปฏิรูปประเทศ

11 สิงหาคม 2565 : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จากปรัชญา “เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต” “Be Excellent for Lives” และปณิธาน เป็นศูนย์กลางการศึกษาและวิจัยสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการและวิชาชีพเพื่อบริการมวลมนุษยชาติอย่างยั่งยืน ล่าสุด คณะทำงานด้านการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของประชาชนตามแนวทางการปฎิรูปประเทศ ร่วมกับสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) โดย ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  ประธานกรรมการปฎิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จัดเปิดตัว ตู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Knowledge board) ศูนย์เรียนรู้ในลักษณะ online Library เพื่อกระจายองค์ความรู้และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพิ่มช่องทางการเข้าถึงการอ่านแก่ประชาชนและเยาวชน มุ่งเน้นการเข้าถึงง่าย สะดวก และรวดเร็ว รวมทั้งสอดคล้องต่อการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งนี้ยังเป็นไปแบบแผนการปฏิรูปประเทศ ในด้านของการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอีกด้วย เมื่อเร็วๆ นี้ ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  ประธานกรรมการปฎิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เผยว่า จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NSO) และ United Nations […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) จัดพิธีเปิดตัว Knowledge Board (ตู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์) เพิ่มช่องทางการเข้าถึงการอ่านแก่ประชาชนและเยาวชน

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดตัวหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Knowledge Board) เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงการอ่านแก่ประชาชนผู้ใช้บริการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และบุคลากรเจ้าหน้าที่ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมุ่งเน้นการเข้าถึงง่าย สะดวกและรวดเร็ว สอดคล้องต่อการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยมี คุณดนุชา ยินดีพิธ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แพทย์หญิงจอมธนา ศิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีดา วาณิชยเศรษฐกุล หัวหน้าสายการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ นางดารณี พิพัฒนกุลชัย หัวหน้าสายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และ นางสาวอินทิรา อยู่ยืน รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลด้านบริการและพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ให้เกียรติร่วมพิธี ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถใช้บริการตู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่บริเวณ OPD ชั้น 2 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับคณะกรรมการโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ Education Criteria for Performance Excellence – EdPEx

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับคณะกรรมการโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา  2564 ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ Education Criteria for Performance Excellence – EdPEx  วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในวันจันทร์ที่  5  กันยายน 2565 ยินดีต้อนรับคณะกรรมการ รองศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงอุษณีย์ คำประกอบ ประธานคณะกรรมการ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์  แพทย์หญิงจารุพิมพ์ สูงสว่าง กรรมการ หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์กิตติพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ กรรมการ ภาคเอกชน

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับคณะกรรมการโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 ตามเกณฑ์เครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน AUN-QA Version 4.0 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับคณะกรรมการโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา  2564 ตามเกณฑ์เครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน AUN-QA Version 4.0  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในวันศุกร์ที่  19  สิงหาคม 2565 ยินดีต้อนรับคณะกรรมการ รองศาสตราจารย์มาลินี ธนารุณ ประธานคณะกรรมการ อดีตคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวิทู สุขเพ็ง กรรมการ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับคณะกรรมการโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับคณะกรรมการโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา  2564 ตามเกณฑ์เครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน AUN-QA Version 4.0  ตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในวันจันทร์ที่  15 สิงหาคม 2565 ยินดีต้อนรับคณะกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนัญญา วสุศรี ประธานคณะกรรมการ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรินพร วิสิฐสัทธาพงศ์ กรรมการ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้จัดสรรวัคซีน Spikevax รุ่นการผลิตที่ 084M21A ซึ่งผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งเข้าประเทศไทยโดย บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา เลขทะเบียนตำรับยาที่ 1C 6/64 (NBC)

ขอเรียนแจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้อนุมัติการขยายอายุวัคซีนโมเดอร์นา Lot การผลิต 084M21A สำหรับวัคซีนที่ยังไม่ได้เปิดใช้ จากเดิม 7 เดือน (22 สิงหาคม 2565) เป็น 9 เดือน (22 ตุลาคม 2565) นับจากวันที่ผลิต ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอประกาศเอกสารแบบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตำรับยา (แบบ ย.5) เพื่อแจ้งข้อมูลการขยายอายุของวัคซีนดังกล่าว แก่ท่านผู้เกี่ยวข้องในสถานพยาบาล หน่วยงานรับจัดสรรวัคซีนของท่านปรับปรุงข้อมูลในระบบบริหารจัดการคลังให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบันต่อไป ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2565