วีดีโอแนะนำ

ดูทั้งหมด

บทความสุขภาพ

ดูทั้งหมด

ข่าวทั้งหมด

ดูทั้งหมด

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย ชวนส่งสารรณรงค์ต้านภัยมะเร็งปากมดลูกในแคมเปญ รักครั้งนี้!! อย่าปล่อยให้ไวรัส “เอชพีวี” ลอยนวล ผ่าน 4 ท่าเต้นบนแพลตฟอร์ม TikTok ส่งต่อเรื่องราวและร่วมแสดงพลัง #หยุดเชื้อHPVเพื่อฟินรัก ด้วยการตรวจและฉีดวัคซีนเอชพีวี วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกที่ผู้ชายก็ต้องฉีด

กรุงเทพฯ 18 มกราคม 2565: มกราคมเป็นเดือนรณรงค์ต้านภัยมะเร็งปากมดลูกสากล ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย บูรณาการความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์ต้านภัยมะเร็งปากมดลูกภายใต้โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ รักครั้งนี้!! อย่าปล่อยให้ไวรัส “เอชพีวี” ลอยนวล ในรูปแบบกิจกรรมเสมือนจริงให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมรณรงค์ผ่านทางช่อง Youtube CHULABHORN Channel และ Facebook โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิทยา ถิฐาพันธ์ ประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ นายกสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐวุฒิ กันตถาวร ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และหัวหน้าศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขึ้นเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์มะเร็งปากมดลูกในประเทศไทย พร้อมเจาะลึกข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อไวรัสเอชพีวี เนื่องจากโรคมะเร็งปากมดลูกมีสาเหตุหลักมาจากการติดเชื้อเอชพีวี ทั้งนี้ ได้มีการรณรงค์สร้างการตระหนักรู้มาอย่างต่อเนื่องทุกปีและในปีนี้ได้เพิ่มกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญอีกกลุ่มที่จะช่วยลดโอกาสในการแพร่เชื้อเอชพีวี คือ การรณรงค์ป้องกันในกลุ่มผู้ชาย เพราะการมีเพศสัมพันธ์คือสาเหตุสำคัญของการติดเชื้อ HPV ดังนั้น การจะขจัดโรคมะเร็งปากมดลูกให้หมดไป รวมทั้งลดเสี่ยงมะเร็งอื่นๆ อาทิมะเร็งช่องคลอด มะเร็งทวารหนัก มะเร็งช่องปากและลำคอ จึงได้ตอกย้ำสารรณรงค์ไม่ว่าคุณจะมีความรักในรูปแบบไหนทั้งผู้หญิงและผู้ชายอย่าปล่อยให้เชื้อไวรัสเอชพีวีลอยนวล ด้วยหลักการง่ายๆ 3 วิธี […]

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำกล่องยังชีพพระราชทานไปมอบให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคสุกร

วันเสาร์ ที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดเกล้าฯ ให้นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำกล่องยังชีพพระราชทานไปมอบให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคสุกร โดยมีเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจำนวน 16 อำเภอ รวม 244 ราย เข้ารับมอบ ณ ที่ว่าการอำเภอพิมาย จ.นครราชสีมา

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีมอบหมวกและประดับเข็มสัญลักษณ์ แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๓ และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น รุ่นที่ ๑ สนองพระปณิธานองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ : ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบหมวกและประดับเข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๓ จำนวน ๖๒ คน และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น รุ่นที่ ๑ จำนวน ๙๒ คน รวมจำนวนนักศึกษาทั้ง ๒ หลักสูตร ๑๕๔ คน โดยมีตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมพิธีครั้งนี้ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีผ่านระบบออนไลน์ด้วย โดยพิธีมอบหมวกและประดับเข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในครั้งนี้ จัดขึ้นตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด พิธีมอบหมวกและประดับเข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสืบสานวัฒนธรรมที่งดงามของวิชาชีพการพยาบาล และสนองพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพดี มีคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐาน โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นศูนย์กลางการเรียนการสอน […]

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 “น้อมจิตวันทา ร่วมบูชาพระคุณครู ” เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ หล่อหลอมจิตใจเยาวชนนักศึกษาให้ตระหนักถึงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ อันเป็นการส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไหว้ครูอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบต่อไป การนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงโฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา โดยมีคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะพยาบาลศาสตร์ฯ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ สำหรับพิธีไหว้ครู คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 มีตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1-4 และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น) เป็นผู้เชิญพานไหว้ครู และภายในงานมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563 และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์อีกด้วย

ประชาสัมพันธ์จาก ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

📣 ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอความร่วมมือผู้ที่มีนัดหมายการฉีดวัคซีนที่มีอาการดังต่อไปนี้🔻เป็นหวัด🔻เจ็บคอ🔻ไอ🔻ท้องเสีย🔻มีไข้ ( 7 วันก่อนวันนัดหมาย)🔻สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อหรือสงสัยว่าจะได้รับเชื้อโควิด-19🕒กรุณาเลื่อนนัดหมายการฉีดวัคซีนของท่านออกไป 7-10 วัน เพื่อควบคุมและลดโอกาสเสี่ยงจากการเกิดอาการข้างเคียง และการแพร่เชื้อ ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์⚠️กรุณามาติดต่อเข้ารับวัคซีนตามวันและช่วงเวลาที่ได้นัดหมายไว้ เพื่อควบคุมและลดความแออัดในพื้นที่ให้บริการ👫 ร่วมด้วยช่วยกันควบคุมการแพร่ระบาดของ “โอมิครอน” รับผิดชอบตัวเอง ครอบครัว และผู้อื่น เราจะรอดไปด้วยกัน

ร่วมนับถอยหลังอีก 7 วัน กับโค้งสุดท้าย ยังมีที่ว่างสำหรับผู้โชคดี 50 ท่านแรก ร่วมกิจกรรมรณรงค์ “หยุดเชื้อ HPV เพื่อฟินรัก” กับ “มิว ศุภศิษฏ์”

ร่วมนับถอยหลังอีก 7 วัน กับโค้งสุดท้าย📣ยังมีที่ว่างสำหรับผู้โชคดี 50 ท่านแรก ร่วมกิจกรรมรณรงค์ “หยุดเชื้อ HPV เพื่อฟินรัก” กับ “มิว ศุภศิษฏ์”📌18 มกราคมนี้‼️ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย และสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย เชิญชวนคุณร่วมแสดงพลังรณรงค์ 🙌🏻 หยุดเชื้อ HPV เพื่อฟินรัก❣️ด้วยการ 💉 ฉีดวัคซีนเอชพีวี….วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกที่คุณรู้ไหมว่า…ผู้ชายก็ควรต้องฉีดป้องกันด้วยเหมือนกัน👩🏻‍💻ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็มาร่วมค้นหาคำตอบไปด้วยกันได้ในงานรณรงค์ต้านภัยมะเร็งปากมดลูกรูปแบบ Hybrid Event ภายใต้แนวคิด 💕รักครั้งนี้!! อย่าปล่อยให้ไวรัส “เอชพีวี” ลอยนวล🖥 18 มกราคม 2565 เวลา 10:00 – 12:00 น.รับชมไลฟ์สตรีมมิ่ง Live Streaming🔴ทางช่อง Youtube CHULABHORN Channel🔵ติดตามผ่านทาง Facebook โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์พบกับ• ศ.นพ.วิทยา ถิฐาพันธ์ ประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย• รศ.นพ.วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ นายกสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย• ผศ.นพ.ณัฐวุฒิ กันตถาวร […]