วีดีโอแนะนำ

ดูทั้งหมด

บทความสุขภาพ

ดูทั้งหมด

ข่าวทั้งหมด

ดูทั้งหมด

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัยการศึกษาอาการที่ยังคงอยู่ในผู้ที่หายป่วยจากโรคโควิด-19 ในไทย หลังสิ้นสุดการรักษา ที่ 1 และ 3 เดือน จำนวน 100 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติผู้สมัคร1. อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป2. ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น COVID-193. ได้รับการรักษาจนได้รับอนุญาตให้ออกจากสถานพยาบาล หรือสถานที่รักษาอื่น ๆ และระยะกักตัว ครบ 1 เดือน และ 3 เดือน4. สามารถลุกยืน หรือเดินได้5. สามารถเข้าใจ หรือ สื่อสารด้วยภาษาไทยได้6. ไม่มีปัญหาด้านการมองเห็นหรือได้ยินระดับรุนแรง ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ คลิ๊ก https://bit.ly/LongCovidForm ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมศูนย์เวชกรรมฟื้นฟู ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โทร 0 2576 6000 ต่อ 6802-3 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 15.00 น ผู้เข้าร่วมวิจัยจะได้รับ1. การประเมินอาการและความรุนแรงของอาการที่ยังเหลืออยู่2. การประเมินภาวะทางสติปัญญา ภาวะซึมเศร้า ภาวะวิตกกังวล ระดับคุณภาพชีวิต โดยใช้แบบสอบถามที่ได้มาตรฐาน3. การประเมินสมรรถภาพร่างกาย โดยวัดระยะทางที่สามารถเดินได้ใน 6 นาที, จำนวนครั้งที่สามารถลุกนั่งได้ใน […]

บริการทางการแพทย์ของศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผลิตสารเภสัชรังสีสำหรับตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคที่มีประสิทธิภาพสูง ด้วยมาตรฐานการผลิตยาตาม GMP PIC/S และมาตรฐานการกระจายยาตาม GDP PIC/S คลิกชมบริการทางการแพทย์ของศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการสร้างภาพวินิจฉัยด้วยเครื่อง PET โดยสถาบัน EARL (Research For Life) สำหรับการตรวจวินิจฉัยด้วย PET/CT Accreditation 2022 ศูนย์แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย และ PET/MRI Accreditation 2022 ศูนย์แห่งแรกและแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชีย

ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการสร้างภาพวินิจฉัยด้วยเครื่อง PET โดยสถาบัน EARL (Research For Life) สำหรับการตรวจวินิจฉัยด้วย PET/CT Accreditation 2022 ศูนย์แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย และ PET/MRI Accreditation 2022 ศูนย์แห่งแรกและแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชียที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสูงสุดนี้ ทั้งนี้ การทำ EARL accreditation เป็นการรับรองคุณภาพของเครื่องมือ PET/CT and PET/MRI รวมถึงกระบวนการตรวจและกระบวนการสร้างภาพโดยสถาบัน EARL (Research For Life ) ตามมาตรฐานสำหรับการวินิจฉัย การทำวิจัย อ้างอิงตามหลักปฏิบัติ หลักเกณฑ์ของสมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์แห่งยุโรป (European Association of Nuclear Medicine :EANM) โดย EARL เป็นองค์กรลูกภายใต้สมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์แห่งยุโรป หรือ EANM โดยตรง นอกจากนี้ ยังเป็นองค์กรที่ได้รับการสนับสนุนและรับรองโดยองค์กร European Organization for […]

24 กันยายน “วันมหิดล”

24 กันยายน “วันมหิดล” เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” เพื่อเป็นการถวายสักการะ และแสดงกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่าน เพราะพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงบำเพ็ญแก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุข ของประเทศไทยนั้นเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์ และพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์ และการสาธารณสุขให้เจริญพัฒนาก้าวหน้า

📢 ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพดิจิทัล วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2566

ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพดิจิทัล วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2566.เปิดรับสมัคร 15 ท่าน!! โดยเปิดรับสมัคร 2 รอบ ดังนี้รอบที่ 1 เปิดรับสมัคร เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนธันวาคม 2565รอบที่ 2 เปิดรับสมัคร เดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน 2566.โปรดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมการรับสมัครของหลักสูตรสุขภาพดิจิทัล วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ที่https://pscm.cra.ac.th/[email protected] ต่อ 8465 หรือ 08-3929-9519ติดตามข่าวสารของหลักสูตรได้ทาง : https://www.facebook.com/DHPSCM.CRA #สุขภาพดิจิทัล#วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน#ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์#เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำเสนอผลงานวิจัยด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (นักศึกษาแพทย์ณัฐณิชา กิตติอุดม, นักศึกษาแพทย์ปพิชญา วงศ์ทองศรี, นักศึกษาแพทย์ณิชาภา จินดาดวงรัตน์, นักศึกษาแพทย์ณัฐกฤตา โชคสุขชลาลัย และนักศึกษาแพทย์ธามม์ ลิมวัฒนานนท์) นำเสนอผลงานวิจัยด้านแพทยศาสตร์ศึกษา เรื่อง Assessment of Medical Awareness and Readiness for COVID-19 Pandemic among Thai Medical Students: A Cross-Sectional Survey ในงานประชุม An International Association for Health Professional Education (AMEE) 2022 ระหว่างวันที่ 27-31 สิงหาคม พ.ศ.2565 ในรูปแบบ online session ติดตามรายละเอียดงานวิจัยได้ที่ : https://amee.org/conferences/amee-2022 #วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน #ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ #เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต