พระกรณียกิจองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ค้นหาจากช่วงเวลา

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงบรรยายพิเศษ เรื่อง การเกิดโรคมะเร็ง หรือ Oncogenesis พระราชทานแก่นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๓ และคณาจารย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน

วันพุธที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๒.๕๗ น. ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังชั้น ๓ อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ทรงบรรยายพิเศษ เรื่อง การเกิดโรคมะเร็ง หรือ Oncogenesis พระราชทานแก่นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๓ และคณาจารย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นวันที่ ๓  โดยทรงบรรยายพิเศษพระราชทานต่อเนื่องในหัวข้อ เรื่อง “การควบคุมการเพิ่มจำนวนของเซลล์ และการเกิดเซลล์ตายและเมแทบอลิซึมของเซลล์มะเร็ง” ซึ่งวัฏจักรของเซลล์ หรือ วงจรการแบ่งตัวของเซลล์มี ๔ ระยะ ในแต่ละระยะจะมีจุดที่ตรวจสอบและควบคุมความถูกต้องและคุณภาพการทำงานของเซลล์ โดยมีความสำคัญของกระบวนการส่งสัญญาณเข้าสู่เซลล์ ซึ่งนำไปสู่การตอบสนองของเซลล์ ซึ่งปกติร่างกายจะมีการควบคุมให้มีความสมดุลและเหมาะสมหากเกิดความผิดปกติเกี่ยวกับการควบคุมในระบบก็จะนำไปสู่การเกิดเป็นมะเร็งขึ้นได้ การที่เซลล์มะเร็งมีการแบ่งตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องปรับรูปแบบของกระบวนการเมแทบอลิซึม ซึ่งประกอบด้วยปฏิกิริยาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามลำดับ เพื่อช่วยรักษาสมดุลในร่างกาย และเรื่อง “กลไกการเกิดพยาธิสภาพ ของมะเร็งในระดับโมเลกุลและระดับเซลล์ […]

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงบรรยายพิเศษพระราชทานแก่นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ ๓ และคณาจารย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นวันที่สอง ณ ห้องบรรยาย ๓A – ๓๐๑ ชั้น ๓ อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๒.๕๖ น. ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ทรงบรรยายพิเศษ เรื่อง กลไกการเกิดโรคมะเร็ง (Oncogenesis) เป็นวันที่สอง พระราชทานแก่นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๓ จำนวน ๓๒ คน และคณาจารย์ บุคลากรจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน หัวข้อการบรรยายพิเศษในวันนี้ เรื่อง อองโคยีน (Oncogene) หรือ ยีนมะเร็งและการควบคุมการเจริญเติบโตของเซลล์ ยีนยับยั้งการเกิดมะเร็ง (Tumor Suppressor Genes) และการควบคุมวัฏจักรของเซลล์  โรคมะเร็งเกิดขึ้นจากการกลายพันธุ์ของเซลล์ที่แบ่งตัวและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถควบคุมได้ และเกิดได้จากไวรัสที่เข้าแทรกแซงเข้าไปในเซลล์และเข้าควบคุมการทำงานของยีนในเซลล์ที่ปกติ ซึ่งจากการศึกษาวิจัยในระดับโมเลกุลพบว่าการกลายพันธุ์ของยีน การแทรกแซงของยีน หรือการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนของโครโมโซมสามารถเพิ่มการแสดงออกของยีนมะเร็ง ในสภาวะปกติเซลล์จะถูกควบคุมให้มีการเจริญเติบโตในอัตราที่เหมาะสม แต่เมื่อมีการแสดงออกของยีนมะเร็งที่สูงกว่าปกติ เซลล์จะถูกกระตุ้นให้มีการแบ่งตัวเร็วขึ้นและต่อต้านกระบวนการตายของเซลล์ นอกจากยีนมะเร็งแล้วยังมียีนยับยั้งการเกิดมะเร็งหลายชนิดที่ทำหน้าที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของมะเร็งแตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น ยีน p53 ที่สร้างโปรตีนจำเพาะซึ่งทำหน้าที่ตรวจจับความผิดปกติทางพันธุกรรม จากการศึกษาในผู้ป่วยพบว่าการกลายพันธุ์ของยีน […]

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงบรรยายพิเศษ เรื่อง การเกิดโรคมะเร็ง พระราชทานแก่นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๓ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

วันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๒.๕๖ น. ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่องกลไกการเกิดโรคมะเร็ง (Oncogenesis) พระราชทานแก่นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๓ และคณาจารย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ณ ห้องบรรยาย ๓A – ๓๐๑ ชั้น ๓ อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ทรงบรรยายพิเศษ เรื่อง กลไกการเกิดโรคมะเร็ง(Oncogenesis) พระราชทานแก่นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๓ จำนวน ๓๒ คน และคณาจารย์ จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ทรงบรรยายพิเศษเรื่อง กระบวนการเกิดมะเร็ง (Oncogenesis) […]

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเยี่ยมราษฎรและการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดอำนาจเจริญ และโปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เข้าร่วมปฏิบัติงาน

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงเยี่ยมราษฎรและการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ โรงเรียนพนาศึกษา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ โอกาสนี้ ทรงโปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาประชาชนที่เจ็บป่วยในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยทีมแพทย์และบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าร่วมปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่กับหน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไป ตลอดจนให้บริการทันตกรรม และบริการแพทย์แผนไทยด้วย การนี้ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเยี่ยมผู้ป่วยนำเฝ้า ๖ คน ได้แก่ ผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้าย ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดัน และอัมพาต ผู้ป่วยโรคกระเพาะปัสสาวะตีบ ปัสสาวะไม่ได้ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว และเชื้อราในสมองผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดัน หอบหืด […]

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปในพิธีลงพระนามและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

วันศุกร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปในพิธีลงพระนามและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ถวายรายงานถึงการลงพระนามและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับ ๔ สถาบัน  ด้วยพระปรีชาสามารถและด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลเพื่อที่จะทรงสร้างบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเป็นเลิศในวิชาชีพ มีความรู้และทักษะทางการแพทย์ ในวิชาชีพแพทย์และศาสตร์อื่นๆ และเพื่อเป็นการสนองพระปณิธาน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๗ ปี ๒ ปริญญา ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพตลอดจนทักษะทางด้านการวิจัย นวัตกรรม ควบกับศาสตร์ด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพแพทย์ที่สามารถนำไปประยุกต์เพื่อรับใช้และพัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้นไป จึงได้ก่อให้เกิดความร่วมมือจาก ๔ สถาบันหลักใน “โครงการหลักสูตรแพทยศาสตรบันฑิตควบคู่กับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา” โดยมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ยินดีให้ความร่วมมือ […]

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเยี่ยมราษฎรและการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดขอนแก่น โปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน เข้าร่วมปฏิบัติงาน

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงเยี่ยมราษฎรและการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ โรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ โอกาสนี้ ทรงโปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาประชาชนที่เจ็บป่วยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง พร้อมทั้งโปรดให้นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ ๒ จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าร่วมปฏิบัติงานในหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อเสริมประสบการณ์การทำงานในพื้นที่จริงในการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมของการมีจิตอาสา การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมเพื่อจะได้ออกไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รศ.พญ.ชนิสา โชติพานิช รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ผศ.นพ.วิสุทธิ์ ล้ำเลิศธน รักษาการรองคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยอาจารย์ และบุคลากร โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าร่วมปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่กับหน่วยแพทย์ พอ.สว. โดยมีประชาชนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพครั้งนี้ รวม ๓๐๙ คน จากนั้น ศาสตราจารย์ ดร. […]

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๕๕ น. ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์นายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เสด็จไปยังโรงเรียนบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ทรงเยี่ยมราษฎรและเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งโปรดให้ออกหน่วยปฏิบัติงานตรวจรักษาผู้ป่วย และได้โปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมปฏิบัติงานการให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปสำหรับการออกหน่วยแพทย์พระราชทานในครั้งนี้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลนาคู และโรงพยาบาลยางตลาด ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในรูปต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนที่เจ็บป่วยในจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดข้างเคียง ประกอบด้วย ตรวจโรคทั่วไป ทันตกรรม และแพทย์แผนไทย มีแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะทาง โดยวันนี้มีประชาชนมารับบริการทั้งสิ้นจำนวน ๔๙๘ ราย ซึ่งส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อและกระดูก โรคระบบทางเดินอาหาร และโรคระบบหายใจ จากนั้น ทรงเยี่ยมผู้ป่วยนำเฝ้า ๗ ราย ในการนี้ ทรงซักถามถึงอาการ แนวทางการรักษา พร้อมกับทรงมีพระวินิจฉัยร่วมกับแพทย์ โดยทรงรับผู้ป่วยทั้งหมดไว้ในพระอนุเคราะห์และส่งต่อไปเข้ารับการรักษา […]

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 13.50 น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์นายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เสด็จไปยังโรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี หรือ พอ.สว. จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งโปรดให้ออกหน่วยปฎิบัติงานร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมราษฎรจากอำเภอต่าง ๆ ที่มาเฝ้ารับเสด็จ พร้อมพระราชทานเครื่องแบบนักเรียน สมุดวาดภาพระบายสี ชุดของเล่นแก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี จากนั้น ทรงเยี่ยมผู้ป่วยนำเฝ้า 5 รายโดยทรงซักถามอาการ แนวทางการรักษา พร้อมกับทรงมีพระวินิจฉัยร่วมกับแพทย์ โดยทรงรับผู้ป่วยทั้งหมดเป็นคนไข้ในพระอนุเคราะห์ และพระราชทานเงินสงเคราะห์ ทั้งนี้ ทรงให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน ด้วยมีพระประสงค์ให้ทุกคนได้รับการดูแลรักษาด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยโปรดให้ออกหน่วยร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์, โรงพยาบาลมหาสารคาม, โรงพยาบาลนาดูน และโรงพยาบาลประจำอำเภอ มีแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะทางให้บริการตรวจโรคทั่วไป, ทันตกรรม, ตรวจสายตา และแพทย์แผนไทย โดยมีผู้มารับบริการรวม 354 คนจากนั้น พระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการ และอนุกรรมการ เครื่องหมาย […]

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 08.53 น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์นายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เสด็จออก ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช และพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเครดิต ภาพจาก : PRKU – งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พระโอวาท ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในพิธีพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

พระโอวาท ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในพิธีพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ วันจันทร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ ในการนี้ พระราชทานพระโอวาทความว่า ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทุกคนด้วยความยินดียิ่ง การศึกษาเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญของมนุษย์และการศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้น เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนขั้นสูงให้มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้ความรู้ ส่งเสริมทักษะ การวิจัย และปลูกฝังความมีจิตสาธารณะ เพื่อสร้างบุคลากรในการพัฒนาประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างประโยชน์สุขให้มวลมนุษยชาติ ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าก่อตั้งสถาบันการศึกษาแห่งนี้ ข้าพเจ้าขอน้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เรื่องของการศึกษาที่พระราชทานไว้ว่า “ การศึกษาหาความรู้สำคัญตรงที่ว่า ต้องศึกษาเพื่อให้เกิดฉลาดรู้ คือ รู้แล้วสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ๆ โดยไม่เป็นพิษเป็นโทษ การศึกษาเพื่อความฉลาดรู้ มีข้อปฏิบัติที่น่าจะยึดเป็นหลักอย่างน้อยสองประการ ประการแรก เมื่อจะศึกษาสิ่งใดเรื่องใดให้รู้จริง ควรจะศึกษาให้ตลอด ครบถ้วนทุกแง่ทุกมุม ไม่ใช่เรียนรู้แต่เพียงบางส่วนบางตอน หรือเพ่งเล็งเฉพาะแต่เพียงบางแง่บางมุมอีกประการหนึ่ง ซึ่งจะต้องปฏิบัติประกอบพร้อมกันไปด้วยเสมอ คือ ต้องพิจารณาศึกษาเรื่องนั้น ๆ ด้วยความคิดจิตใจที่ตั้งมั่นเป็นปกติและเที่ยงตรงเป็นกลาง […]

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๑๗ น. ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เสด็จพระดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังห้องประชุมมิราเคิล แกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ในการพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมีคุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านการศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เฝ้ารับเสด็จฯ การนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านการศึกษา เข้าเฝ้ากราบทูลถวายรายงาน และขอพระราชทานพระวโรกาสเบิกผู้แทนนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทุกหลักสูตรเฝ้าถวายดอกไม้ธูปเทียนแพ จำนวน ๘ คู่ และกล่าวคำปฏิญาณตนตามลำดับ ทั้งนี้ ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ นี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ […]

1 2 11