สานต่อพระปณิธาน

ตามรอยที่พ่อให้ทำ

เชิญร่วมบริจาคสมทบทุน

โครงการสถาบันการแพทย์และสถาบันการศึกษาวิจัย
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

สานต่อพระปณิธาน

ตามรอยที่พ่อให้ทำ

เชิญร่วมบริจาคสมทบทุน

โครงการสถาบันการแพทย์และสถาบันการศึกษาวิจัย
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ความเป็นมา

การดำเนินงานตามพันธกิจของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ส่วนหนึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐสำหรับการดำเนินงาน และการให้บริการในด้านต่างๆที่จำเป็น ด้วยพันธกิจที่สำคัญทั้งในด้านการเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบุคลากร ผลิตผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่นำมาปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ให้บริการทางการแพทย์ที่เป็นเลิศ และการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพให้กับประชาชนบนหลักความเสมอภาคและเท่าเทียม โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีรายได้น้อยและด้อยโอกาสให้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ ตลอดจนการส่งเสริมการดูแลสุขภาพที่มุ่งเน้นตามนโยบายสาธารณสุขที่เป็นประโยชน์ และเป็นไปเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนซึ่งจำเป็นต้องใช้ทุนทรัพย์จำนวนมาก การร่วมแรงร่วมใจด้วยพลังแห่งความศรัทธาจากไมตรีจิตของประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะนำมาช่วยเหลือเผื่อแผ่สู่คนไทยด้วยกันเพื่อให้การดำเนินงานสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปเพื่อคุณประโยชน์อย่างเด่นชัดทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อเป็นที่พึ่งให้กับคนไทยอย่างแท้จริง

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน

เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือ
ทางการแพทย์
สำหรับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้
และด้อยโอกาส

เพื่อการศึกษาสำหรับ
นักศึกษาผู้ด้อยโอกาส

เพื่อโครงการวิจัยพัฒนา
องค์ความรู้สู่การพัฒนาชีวิต
ประชาชนชาวไทย

ช่องทางบริจาค

ทดสอบ1

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระดำริให้จัดตั้งมูลนิธิโดยพระราชทานชื่อว่า “มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์” ในพระอุปถัมภ์ฯ อันสื่อความหมายเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ประเสริฐยิ่ง และเป็นการถวายราชสดุดีในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยตลอดระยะเวลาแห่งการครองสิริราชสมบัติ

ร่วมบริจาค

โหลดเพิ่มเติม

1 2