องค์กรและเพื่อสังคม
ค้นหาจากช่วงเวลา

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้บริการตรวจสุขภาพ และรักษาพยาบาลเบื้องต้น พร้อมมอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทานแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี เนื่องในโอกาสวันมหิดล

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมพร รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้บริการตรวจสุขภาพ และรักษาพยาบาลเบื้องต้น พร้อมมอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทานจำนวน 300 ชุด เนื่องในโอกาสวันมหิดล แก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี การนี้ รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และหัวหน้าส่วนราชการฯได้ร่วมมอบสิ่งของให้กับผู้แทนนักเรียน โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี จำนวน 6 โรงเรียน ดังนี้1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองอุทัยธานี2. โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส เทศบาลเมืองอุทัยธานี3. โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต เทศบาลเมืองอุทัยธานี4. โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฎฐาราม เทศบาลเมืองอุทัยธานี5. โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี เทศบาลเมืองอุทัยธานี6. โรงเรียนเทศบาลบ้านปากกะบาด เทศบาลเมืองอุทัยธานี โอกาสนี้ […]

ศูนย์พัฒนาความร่วมมือด้านบริการทางการแพทย์และภาคีเครือข่าย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดฝึกอบรม “ แนวทางการประเมินและให้บริการผู้สูงอายุที่มีภาวะถดถอยเฉพาะด้าน” ให้แก่บุคลากรที่ให้บริการผู้สูงอายุ ระดับ หมอ 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 22-23 กันยายน 2565 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยศูนย์พัฒนาความร่วมมือด้านบริการทางการแพทย์และภาคีเครือข่าย จัดฝึกอบรม “ แนวทางการประเมินและให้บริการผู้สูงอายุที่มีภาวะถดถอยเฉพาะด้าน” ให้แก่บุคลากรที่ให้บริการผู้สูงอายุ ระดับ หมอ 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12 แห่ง ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ ทันตภิบาล และนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 40 คน เข้ารับการฝึกอบรม ณ โรงพยาบาลคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก พญ.ประนอม คำเที่ยง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประธานในพิธี กล่าวเปิดงานและวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม สำหรับการฝึกอบรม “ แนวทางการประเมินและให้บริการผู้สูงอายุที่มีภาวะถดถอยเฉพาะด้าน” ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรระดับหมอ2 ต่อยอดการดูแลผู้สูงอายุเฉพาะด้าน โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดยริเริ่มโครงการพัฒนาระบบบริการ การดูแลผู้สูงอายุในชุมชนแบบไร้รอยต่อ และโครงการขับเคลื่อนนโยบายคนไทยทุกครอบครัวมีหมอ 3 คนทั้งนี้ เน้นการใช้เครื่องมือที่จะช่วยประเมินเชิงลึก (Comprehensive Screening) เพื่อนำข้อมูลจากการประเมิน ไปวิเคราะห์ขยายผลต่อการพัฒนาบริการเบื้องต้น […]

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระจุลกฐิน โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จเป็นองค์ประธานถวายผ้าพระจุลกฐิน ณ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ร่วมกับวัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระจุลกฐิน โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จเป็นองค์ประธานถวายผ้าพระจุลกฐิน ณ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันเสาร์ ที่ 29 ตุลาคม 2565 (ทำบุญตามกำลังศรัทธา)ชื่อบัญชี วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ (กฐิน) ธนาคารออมสินสาขาแม่แตง เลขที่บัญชี 020 333 260 832

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มพระราชทาน มอบแก่นักเรียนที่ประสบภัยหนาว ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยแพทย์หญิงฐิติมา ชินะโชติ รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มพระราชทานมอบแก่นักเรียนที่ประสบภัยหนาว ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี จำนวน ๒๒๐ ผืน โดยมีนายอดุลย์ ถาวรกุล นายอำเภอสวนผึ้ง พร้อมด้วยร้อยตำรวจตรี ชนินมาทร์ ถนนกลาง ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง พร้อมด้วยน้องๆ นักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง เข้ารับมอบผ้าห่มพระราชทาน พร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี สำหรับพื้นที่อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เป็นพื้นที่ชายแดนที่ติดต่อกับประเทศพม่า ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา ทำให้อากาศหนาวเย็นก่อนพื้นที่อื่นๆในจังหวัดราชบุรี ซึ่งโดยปกติฤดูหนาวจะเริ่มต้นประมาณกลางเดือนตุลาคมไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ โดยอำเภอสวนผึ้งนั้นอุณหภูมิเคยลดต่ำสุดถึง ๘ องศาเซลเซียส ดังนั้น เครื่องห่มกันหนาวยังเป็นปัญหาที่ประชาชนในพื้นที่รอคอยความช่วยเหลือ การนี้ รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เชิญพระกระแสความห่วงใยของ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษ์ณ์ อัครราชกุมารี […]

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของประชาชน ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของประชาชน ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ ซึ่งมีศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นประธานอนุกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย นางพิมพา สุทินศักดิ์ ผู้แทนรองปลัดกระทรวงคมนาคมผู้นำกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศฯ นายธีธัช สุขสะอาด ผู้แทนประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด นางอรนุช รุจิราวรรณ ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการขาย บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) ผู้แทนประธานกรรมการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  นายวิทยา พันธุ์มงคล รองผู้ว่าการฯ รฟม. ผู้แทนผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) นายอัลวิน จี  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นางสาวสุธาสินี ศุภศิริสินธุ์ ผู้แทนรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายพัฒนาการศึกษา สังคม และกีฬาที่ยั่งยืน กลุ่มเซ็นทรัล นายอธิปัตย์ บำรุง […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ BTS และ วีจีไอ เปิดศูนย์การเรียนรู้ Learning Station ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

    17 สิงหาคม 2565 : ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ Learning Station ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ณ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สนามกีฬาแห่งชาติ (W1) โดยมีคุณสุมิตร ศรีสันติธรรม ผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยคุณอรนุช รุจิราวรรณ ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการขาย บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) คุณนริศรา ศรีสันต์ ที่ปรึกษากลยุทธ์สื่อสารองค์กร บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) VGI  คุณอธิปัตย์ บำรุง อนุกรรมการด้านการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของประชาชนตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ  คุณกิตติรัตน์ ปิติพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK […]

การแถลงผลการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในงานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ร่วมมือพลิกโฉมประเทศไทยสู่การเปลี่ยนแปลง : CSLH Thailand Collaboration for Change วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 ณ สุราลัยฮอลล์ ชั้น 7 ไอคอนสยาม

✴️ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการแถลงผลการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในงานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ร่วมมือพลิกโฉมประเทศไทยสู่การเปลี่ยนแปลง : CSLH Thailand Collaboration for Change ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 – 17.30 น. ณ สุราลัยฮอลล์ (Suralai Hall) ชั้น 7 ไอคอนสยาม📣แถลงข่าวผลการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดย• ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์• นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานอนุกรรมการด้านวัฒนธรรม• คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานอนุกรรมการด้านกีฬา• นายนคร ศิลปอาชา ประธานอนุกรรมการด้านแรงงาน• นายรณภพ ปัทมะดิษ ประธานอนุกรรมการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์💬เปิดมุมมองเสวนาแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต Building […]

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน มอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยนายวลฺลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 918 ชุด โดยมีนายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการผู้แทนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้ารับมอบถุงยังชีพพระราชทาน เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากเขื่อนเจ้าพระยาปล่อยนำ้เพิ่มขึ้นเป็น 1,200 ลูกบาศก์เมตร/วินาที พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่ง จำนวน 2 อำเภอ ดังนี้1. อำเภอเสนา มีระดับน้ำท่วมสูงประมาณ 40 – 80 เซนติเมตร ประชาชนได้รับผลกระทบ รวมจำนวน 701 ครัวเรือน 30 หมู่บ้าน 6 ตำบล 2 ชุมชน […]

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ให้บริการตรวจสุขภาพ และรักษาพยาบาล ณ อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมพร รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ให้บริการตรวจสุขภาพ และรักษาพยาบาลเบื้องต้น พร้อมมอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทาน จำนวน 300 ชุด แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี การนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ระดมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาลวิชาชีพ พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ อาทิ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคทั่วไป และนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายตา ให้การดูแลตรวจวัดสายตาพร้อมมอบแว่นแก่ประชาชนทั่วไปและผู้สูงอายุทั้งสายตาสั้นและสายตายาวจำนวน 300 อัน โดยมีผู้เข้ารับบริการทั้งหมด 297 ราย  ทั้งนี้กลุ่มโรคที่พบมาก 5 อันดับแรกในการตรวจสุขภาพครั้งนี้ คือ  1. ระบบจักษุ […]

“ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” เปิด “ตู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์” Knowledge board กระจายองค์ความรู้และสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ตามแบบแผนปฏิรูปประเทศ

11 สิงหาคม 2565 : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จากปรัชญา “เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต” “Be Excellent for Lives” และปณิธาน เป็นศูนย์กลางการศึกษาและวิจัยสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการและวิชาชีพเพื่อบริการมวลมนุษยชาติอย่างยั่งยืน ล่าสุด คณะทำงานด้านการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของประชาชนตามแนวทางการปฎิรูปประเทศ ร่วมกับสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) โดย ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  ประธานกรรมการปฎิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จัดเปิดตัว ตู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Knowledge board) ศูนย์เรียนรู้ในลักษณะ online Library เพื่อกระจายองค์ความรู้และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพิ่มช่องทางการเข้าถึงการอ่านแก่ประชาชนและเยาวชน มุ่งเน้นการเข้าถึงง่าย สะดวก และรวดเร็ว รวมทั้งสอดคล้องต่อการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งนี้ยังเป็นไปแบบแผนการปฏิรูปประเทศ ในด้านของการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอีกด้วย เมื่อเร็วๆ นี้ ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  ประธานกรรมการปฎิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เผยว่า จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NSO) และ United Nations […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) จัดพิธีเปิดตัว Knowledge Board (ตู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์) เพิ่มช่องทางการเข้าถึงการอ่านแก่ประชาชนและเยาวชน

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดตัวหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Knowledge Board) เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงการอ่านแก่ประชาชนผู้ใช้บริการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และบุคลากรเจ้าหน้าที่ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมุ่งเน้นการเข้าถึงง่าย สะดวกและรวดเร็ว สอดคล้องต่อการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยมี คุณดนุชา ยินดีพิธ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แพทย์หญิงจอมธนา ศิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีดา วาณิชยเศรษฐกุล หัวหน้าสายการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ นางดารณี พิพัฒนกุลชัย หัวหน้าสายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และ นางสาวอินทิรา อยู่ยืน รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลด้านบริการและพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ให้เกียรติร่วมพิธี ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถใช้บริการตู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่บริเวณ OPD ชั้น 2 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรม “ จิตอาสาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปันน้ำใจให้น้อง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ”

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยนายวลฺลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ จิตอาสาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปันน้ำใจให้น้อง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ” ณ อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  เขตหลักสี่ และโรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ) เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร  โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าร่วมกิจกรรม ฯ             ในโอกาสดังกล่าว ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้นำอุปกรณ์การเรียนการสอน สมุดภาพระบายสีการ์ตูนแอนิเมชันฯ นครป่าหลากลาย หลายชีวิต , สมุดบันทึกทำมือ และอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโควิด-19 อาทิ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ฯลฯ ตลอดจนอาหาร เครื่องดื่มและขนมต่างๆ นำไปแบ่งปันให้กับน้อง ๆ นักเรียน โรงเรียนวัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ) […]

1 2 4