องค์กรและเพื่อสังคม
ค้นหาจากช่วงเวลา

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คว้ารางวัล “องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น” หนึ่งเดียวในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2565 จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

กรุงเทพฯ 3 มีนาคม 2566 : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยนายบุรินทร์ ตระการวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้แทนเข้ารับโล่รางวัล “องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น” ประจำปีงบประมาณ 2565 ในพิธีมอบนโยบายการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566 – 2570) และพิธีมอบรางวัลคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี ณ ห้องนิทรรศการ 5 ชั้น 1 อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นจากพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมีพระประสงค์ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นสถาบันการศึกษา วิจัยและสถาบันที่ให้บริการทางการแพทย์ด้วยมาตรฐานสากลแก่ประชาชนอย่างไม่หวังผลกำไร เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีและเท่าเทียมเพื่อทุกชีวิตด้วยวิทยาการขั้นสูง นวัตกรรมและความเป็นเลิศ ภายใต้ปรัชญา “เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต” และยึดมั่นการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลที่พร้อมบริการสังคมด้วยความรู้ความชำนาญ คุณธรรมจริยธรรม จิตอาสา ความมุ่งมั่น […]

การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี 2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม MC232 ชั้น 3 อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมี นายเฉลิมพล ทันจิตต์ รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ได้มีวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช. ) นางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบและวิชาการ สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช. และนายเทอดศักดิ์ ฤทธิโชติ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ถึงกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีนโยบายการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลมาโดยตลอดตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2562-2565 โดยได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานจากการประเมิน ITA ในระดับ A มาตลอด 4 ปีที่ผ่านมา สำหรับปี 2565-2570 […]

โครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอ-ออร์ติกเทียมผ่านสายสวน

โรคลิ้นหัวใจตีบเกิดจากการเสื่อมสภาพของลิ้นหัวใจส่วนใหญ่พบในกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุ และอาจนำไปสู่ภาวะหัวใจวายได้หากไม่ได้รับการรักษา การเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอ-ออร์ติกเทียมผ่านสายสวนโดยไม่ต้องผ่าตัด (TAVR) ทางเลือกให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปมีคุณภาพชีวิตได้ดีอีกครั้ง โครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอ-ออร์ติกเทียมผ่านสายสวนเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยด้อยโอกาสเข้าถึงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอ-ออร์ติก (1 ลิ้น = 1 ล้านบาท) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายลิ้นหัวใจ *สำหรับการทำหัตถการ TAVR เบิกจ่ายตามสิทธิการรักษาของผู้ป่วย เป็นคนไทยที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคลิ้นหัวใจเอ-ออร์ติกตีบรุนแรง อายุ 70 ปีขึ้นไป หรือ กรณีอายุ 65-70 ปี และมีโรคร่วมที่เสี่ยงต่อการผ่าตัดแบบแบบเปิดหน้าอก (ผ่านการพิจารณาจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ) ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการผ่าตัดแบบเปิดหน้าอกสูง กรณีผู้ป่วยมีโรคมะเร็งร่วมด้วย ต้องไม่อยู่ในภาวะโรคมะเร็งระยะลุกลาม

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมแสดงถ้อยแถลงขับเคลื่อนแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาของประชาชน (Calories Credit Challenge: CCC) ภายใต้แนวคิดโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Model) เพื่อการยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตประชาชนบนเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565

21 ธันวาคม 2565 : รองศาสตราจารย์ นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมพร รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าร่วมแสดงถ้อยแถลงเพื่อการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ซี่งจัดขึ้นภายใต้ประเด็น “ ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ โอกาสและความหวังอนาคตประเทศไทย ” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ        ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและร่วมปาฐกาพิเศษ จากนั้น คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และภาคีเครือข่าย ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “ ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ โอกาสและความหวังอนาคตประเทศไทย ” ร่วมกันร่วมกับการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ จากนั้นในช่วงบ่าย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมพร รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในนามผู้แทนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ร่วมเวทีแสดงถ้อยแถลงเพื่อการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ.2565 ในมติ การขับเคลื่อนแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาของประชาชน […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมขับเคลื่อนแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชน ( Calories Credit Challenge: CCC ) ภายใต้แนวคิดโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) เพื่อยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตประชาชน

15 ธันวาคม 2565 : ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมพิธีเปิดงานเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนแพลตฟอร์ม Calories Credit Challenge: CCC เชื่อมโยงและบูรณาการ ข้อมูลสถิติการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชน ภายใต้แนวคิดโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) และร่วมเสวนา ในหัวข้อ“ สุขภาพดี คือ ความมั่งคั่งที่ยั่งยืน” ( Health is Wealth ) โดยมี ดร.ณรงค์ เทียมเมฆ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และนายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา ร่วมเวทีเสวนา และได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลส ห้องราชา 1 ชั้น 11 แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีวิสัยทัศน์ ในการ “ […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมรณรงค์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เนื่องในวันต่อต้านการทุจริตสากล 9 ธันวาคม พร้อมประกาศเจตนารมณ์มุ่งมั่นสู่การสร้างองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน

ด้วยองค์การสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เป็น “วันต่อต้านการทุจริตสากล” เพื่อให้ทุกประเทศทั่วโลก ตระหนักถึงภัยร้ายแรงที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชัน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยการนำของศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมประกาศเจตนารมณ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านการทุจริตสากล ด้วยความมุ่งมั่นสู่การสร้างองค์กรคุณธรรมต้นแบบมีความโปร่งใส ไร้การทุจริต พร้อมกำหนดค่านิยมหลักของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็น CRA TEAM โดยอักษร “M” หมายถึง Morality, Ethics and Transparency คือ การมีคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และสมรรถนะหลักของบุคลากร (Core Competencies) ลำดับที่ 5 หรือ “CC5” คือ วัฒนธรรมแห่งความโปร่งใสและจริยธรรมในทุกระดับ (Transparent and ethical culture in all levels) ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตในการประชุมคณะผู้บริหารองค์กร ว่า “ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน พร้อมเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กรแห่งการมีคุณธรรม […]

มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ มอบรถวีลแชร์ จำนวน 39 คัน ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 : ณ มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ชั้น 1 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยนางกฤติมา เบ็ญจวรรณ ผู้จัดการมูลนิธิฯ มอบรถวีลแชร์ จำนวน 39 คัน ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ต เพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยที่ต้องนั่งรถเข็น ตลอดจนให้บริการผู้สูงอายุและคนพิการที่มารับบริการทั่วไปในโรงพยาบาล โดยมีคุณวลฺลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้รับมอบและพร้อมส่งมอบต่อให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตต่อไป

พิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี เพื่อถวายเป็นพระกุศลและเทิดพระเกียรติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ณ วัดสระบัวทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ที่วัดสระบัวทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี เพื่อถวายเป็นพระกุศลและเทิดพระเกียรติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ซึ่งปีนี้ทรงเจริญพระชนมายุ 65 พรรษา  โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมพร รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าร่วมพิธี

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี เพื่อถวายเป็นพระกุศลและเทิดพระเกียรติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ณ วัดสระบัวทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ที่วัดสระบัวทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี เพื่อถวายเป็นพระกุศลและเทิดพระเกียรติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ซึ่งปีนี้ทรงเจริญพระชนมายุ 65 พรรษา  โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมพร รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าร่วมพิธี      วัดสระบัวทอง สร้างขึ้นเมื่อปี 2500 โดยพุทธศาสนิกชนในชุมชนรวบรวมปัจจัยสร้างอาคารที่พักสงฆ์และนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำพรรษา ได้รับอนุญาตให้ตั้งวัดตามกฏหมาย เมื่อปี 2512 ปัจจุบัน มีพระสมุห์บรรเจิด สุริยโชโต เป็นเจ้าอาวาสและมีพระภิกษุสามเณรจำพรรษา รวม 7 รูป ซึ่งวัดได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เป็นแหล่งปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน โดยได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถ เจดีย์และวิหาร […]

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ให้บริการตรวจสุขภาพและมอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทาน แก่ประชาชนเขตดอนเมือง เนื่องในโอกาสครบรอบ 13 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมพร รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้บริการตรวจสุขภาพและมอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทาน จำนวน 300 ชุด แก่ประชาชนในพื้นที่เขตดอนเมือง เนื่องในโอกาสครบรอบ 13 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตดอนเมือง และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ให้การต้อนรับและกล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีความห่วงใยต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่เขตดอนเมือง ณ วัดเวฬุวนาราม เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง มีพื้นที่ 36.8 ตารางกิโลเมตร มีชุมชนจำนวน 96 ชุมชน มีประชากรทั้งหมด 163,204 คน ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข มีโรงพยาบาลทั่วไป จำนวน 1 แห่ง มีศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง โดยเขตดอนเมืองเป็นเขตที่มีขนาดใหญ่ มีกลุ่มเปราะบาง จำนวน 86 คน […]

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยนายวลฺลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎร โดยมีนายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และนายอำเภอถลาง เป็นตัวแทนเข้ารับมอบถุงยังชีพพระราชทาน จากนั้นร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา วัดท่าเรือ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ปัจจุบันคลี่คลายแล้ว แต่ยังคงเกิดดินสไลด์เนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่จำนวน ๔ จุด และสะพานข้ามคลองบางเหนียวดำ หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีสุนทร ขาด ไม่สามารถใช้การได้ ในส่วนของอำเภอถลางได้รับผลกระทบจำนวน ๖ ตำบล ๔๖ หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จำนวน ๑,๑๕๐ ครัวเรือน ๒,๓๐๐ คน ได้แก่ […]

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอกระทู้ และอำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ ที่โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยนาย วลฺลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจ โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และนายอำเภอกะทู้ เป็นตัวแทนเข้ารับมอบถุงยังชีพพระราชทาน จากนั้นนายวลฺลภ ยุติธรรมดำรง พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายอำเภอกะทู้ และข้าราชการผู้แทนจังหวัดภูเก็ตร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย จังหวัดภูเก็ตมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “เนสาท” เกิดสถานการณ์อุทกภัย จำนวน ๓ อำเภอ ๑๗ ตำบล ๙๕ หมู่บ้าน ๓๙ ชุมชน ขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอกะทู้คลี่คลายบ้างแล้ว ยังคงมีน้ำท่วมขังบางจุด แต่เกิดดินสไลด์เนื่องจากฝนยังตกต่อเนื่องในพื้นที่จำนวน ๕ จุด โดยเฉพาะถนนสาย […]

1 2 5