องค์กรและเพื่อสังคม
ค้นหาจากช่วงเวลา

โครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอ-ออร์ติกเทียมผ่านสายสวน

โรคลิ้นหัวใจตีบเกิดจากการเสื่อมสภาพของลิ้นหัวใจส่วนใหญ่พบในกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุ และอาจนำไปสู่ภาวะหัวใจวายได้หากไม่ได้รับการรักษา การเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอ-ออร์ติกเทียมผ่านสายสวนโดยไม่ต้องผ่าตัด (TAVR) ทางเลือกให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปมีคุณภาพชีวิตได้ดีอีกครั้ง โครงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอ-ออร์ติกเทียมผ่านสายสวนเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยด้อยโอกาสเข้าถึงการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอ-ออร์ติก (1 ลิ้น = 1 ล้านบาท) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายลิ้นหัวใจ *สำหรับการทำหัตถการ TAVR เบิกจ่ายตามสิทธิการรักษาของผู้ป่วย เป็นคนไทยที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคลิ้นหัวใจเอ-ออร์ติกตีบรุนแรง อายุ 70 ปีขึ้นไป หรือ กรณีอายุ 65-70 ปี และมีโรคร่วมที่เสี่ยงต่อการผ่าตัดแบบแบบเปิดหน้าอก (ผ่านการพิจารณาจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ) ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการผ่าตัดแบบเปิดหน้าอกสูง กรณีผู้ป่วยมีโรคมะเร็งร่วมด้วย ต้องไม่อยู่ในภาวะระยะลุกลาม

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมแสดงถ้อยแถลงขับเคลื่อนแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาของประชาชน (Calories Credit Challenge: CCC) ภายใต้แนวคิดโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Model) เพื่อการยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตประชาชนบนเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565

21 ธันวาคม 2565 : รองศาสตราจารย์ นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมพร รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าร่วมแสดงถ้อยแถลงเพื่อการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ซี่งจัดขึ้นภายใต้ประเด็น “ ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ โอกาสและความหวังอนาคตประเทศไทย ” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ        ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและร่วมปาฐกาพิเศษ จากนั้น คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และภาคีเครือข่าย ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “ ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ โอกาสและความหวังอนาคตประเทศไทย ” ร่วมกันร่วมกับการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ จากนั้นในช่วงบ่าย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมพร รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในนามผู้แทนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ร่วมเวทีแสดงถ้อยแถลงเพื่อการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ.2565 ในมติ การขับเคลื่อนแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาของประชาชน […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมขับเคลื่อนแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชน ( Calories Credit Challenge: CCC ) ภายใต้แนวคิดโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) เพื่อยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตประชาชน

15 ธันวาคม 2565 : ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมพิธีเปิดงานเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนแพลตฟอร์ม Calories Credit Challenge: CCC เชื่อมโยงและบูรณาการ ข้อมูลสถิติการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชน ภายใต้แนวคิดโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) และร่วมเสวนา ในหัวข้อ“ สุขภาพดี คือ ความมั่งคั่งที่ยั่งยืน” ( Health is Wealth ) โดยมี ดร.ณรงค์ เทียมเมฆ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และนายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา ร่วมเวทีเสวนา และได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลส ห้องราชา 1 ชั้น 11 แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีวิสัยทัศน์ ในการ “ […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมรณรงค์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เนื่องในวันต่อต้านการทุจริตสากล 9 ธันวาคม พร้อมประกาศเจตนารมณ์มุ่งมั่นสู่การสร้างองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน

ด้วยองค์การสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี เป็น “วันต่อต้านการทุจริตสากล” เพื่อให้ทุกประเทศทั่วโลก ตระหนักถึงภัยร้ายแรงที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชัน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยการนำของศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมประกาศเจตนารมณ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านการทุจริตสากล ด้วยความมุ่งมั่นสู่การสร้างองค์กรคุณธรรมต้นแบบมีความโปร่งใส ไร้การทุจริต พร้อมกำหนดค่านิยมหลักของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็น CRA TEAM โดยอักษร “M” หมายถึง Morality, Ethics and Transparency คือ การมีคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และสมรรถนะหลักของบุคลากร (Core Competencies) ลำดับที่ 5 หรือ “CC5” คือ วัฒนธรรมแห่งความโปร่งใสและจริยธรรมในทุกระดับ (Transparent and ethical culture in all levels) ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตในการประชุมคณะผู้บริหารองค์กร ว่า “ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน พร้อมเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กรแห่งการมีคุณธรรม […]

มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ มอบรถวีลแชร์ จำนวน 39 คัน ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 : ณ มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ชั้น 1 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยนางกฤติมา เบ็ญจวรรณ ผู้จัดการมูลนิธิฯ มอบรถวีลแชร์ จำนวน 39 คัน ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ต เพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยที่ต้องนั่งรถเข็น ตลอดจนให้บริการผู้สูงอายุและคนพิการที่มารับบริการทั่วไปในโรงพยาบาล โดยมีคุณวลฺลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้รับมอบและพร้อมส่งมอบต่อให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตต่อไป

พิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี เพื่อถวายเป็นพระกุศลและเทิดพระเกียรติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ณ วัดสระบัวทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ที่วัดสระบัวทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี เพื่อถวายเป็นพระกุศลและเทิดพระเกียรติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ซึ่งปีนี้ทรงเจริญพระชนมายุ 65 พรรษา  โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมพร รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าร่วมพิธี

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี เพื่อถวายเป็นพระกุศลและเทิดพระเกียรติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ณ วัดสระบัวทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ที่วัดสระบัวทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี เพื่อถวายเป็นพระกุศลและเทิดพระเกียรติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ซึ่งปีนี้ทรงเจริญพระชนมายุ 65 พรรษา  โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมพร รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าร่วมพิธี      วัดสระบัวทอง สร้างขึ้นเมื่อปี 2500 โดยพุทธศาสนิกชนในชุมชนรวบรวมปัจจัยสร้างอาคารที่พักสงฆ์และนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำพรรษา ได้รับอนุญาตให้ตั้งวัดตามกฏหมาย เมื่อปี 2512 ปัจจุบัน มีพระสมุห์บรรเจิด สุริยโชโต เป็นเจ้าอาวาสและมีพระภิกษุสามเณรจำพรรษา รวม 7 รูป ซึ่งวัดได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เป็นแหล่งปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน โดยได้มีพิธีวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถ เจดีย์และวิหาร […]

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ให้บริการตรวจสุขภาพและมอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทาน แก่ประชาชนเขตดอนเมือง เนื่องในโอกาสครบรอบ 13 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมพร รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้บริการตรวจสุขภาพและมอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทาน จำนวน 300 ชุด แก่ประชาชนในพื้นที่เขตดอนเมือง เนื่องในโอกาสครบรอบ 13 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตดอนเมือง และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ให้การต้อนรับและกล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีความห่วงใยต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่เขตดอนเมือง ณ วัดเวฬุวนาราม เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง มีพื้นที่ 36.8 ตารางกิโลเมตร มีชุมชนจำนวน 96 ชุมชน มีประชากรทั้งหมด 163,204 คน ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข มีโรงพยาบาลทั่วไป จำนวน 1 แห่ง มีศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 1 แห่ง โดยเขตดอนเมืองเป็นเขตที่มีขนาดใหญ่ มีกลุ่มเปราะบาง จำนวน 86 คน […]

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยนายวลฺลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎร โดยมีนายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และนายอำเภอถลาง เป็นตัวแทนเข้ารับมอบถุงยังชีพพระราชทาน จากนั้นร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา วัดท่าเรือ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ปัจจุบันคลี่คลายแล้ว แต่ยังคงเกิดดินสไลด์เนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่จำนวน ๔ จุด และสะพานข้ามคลองบางเหนียวดำ หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีสุนทร ขาด ไม่สามารถใช้การได้ ในส่วนของอำเภอถลางได้รับผลกระทบจำนวน ๖ ตำบล ๔๖ หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จำนวน ๑,๑๕๐ ครัวเรือน ๒,๓๐๐ คน ได้แก่ […]

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอกระทู้ และอำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ ที่โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยนาย วลฺลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจ โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และนายอำเภอกะทู้ เป็นตัวแทนเข้ารับมอบถุงยังชีพพระราชทาน จากนั้นนายวลฺลภ ยุติธรรมดำรง พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายอำเภอกะทู้ และข้าราชการผู้แทนจังหวัดภูเก็ตร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย จังหวัดภูเก็ตมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “เนสาท” เกิดสถานการณ์อุทกภัย จำนวน ๓ อำเภอ ๑๗ ตำบล ๙๕ หมู่บ้าน ๓๙ ชุมชน ขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอกะทู้คลี่คลายบ้างแล้ว ยังคงมีน้ำท่วมขังบางจุด แต่เกิดดินสไลด์เนื่องจากฝนยังตกต่อเนื่องในพื้นที่จำนวน ๕ จุด โดยเฉพาะถนนสาย […]

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ บริการตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาลเบื้องต้น แก่ประชาชนในพื้นที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

    เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงห่วงใยราษฎรในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ทรงพระกรุณาโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมพร รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับโรงพยาบาลปากช่องนานา ระดมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาลวิชาชีพ พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาลเบื้องต้น พร้อมให้ความรู้ในการป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพตนเอง แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่โรงพยาบาลมกุฎคีรีวัน ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีจำนวนผู้เข้ารับบริการทั้งหมด 37 ราย ประกอบด้วย 1.ระบบทางเดินหายใจ จำนวน 12 ราย 2.ระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ จำนวน 8 ราย 3.ระบบทางเดินอาหาร จำนวน 4 ราย 4.ระบบประสาท จำนวน 3 ราย 5.ระบบสืบพันธ์ จำนวน 2 […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก จากการดำเนินโครงการ “ขอบคุณที่ทิ้งกัน”

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก จากการดำเนินโครงการ “ขอบคุณที่ทิ้งกัน” โครงการ “ขอบคุณที่ทิ้งกัน” เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดขึ้นเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามเจตนารมณ์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่จะเดินหน้าสู่ “องค์กรไร้ขยะพลาสติกและโฟม ภายในปี ๒๕๖๕”  และเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายลดการใช้พลาสติกของรัฐบาลในฐานะองค์กรในกำกับของรัฐ ด้วยความมุ่งหวังที่จะเป็นองค์กรต้นแบบให้กับสังคมเรื่องการคัดแยกขยะและลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จึงเน้นการปลูกฝังให้บุคลากรมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการลดละเลิกการใช้พลาสติกและโฟมและสร้างวินัยในการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับบุคคลอื่น ทั้งในครอบครัวและในองค์กร ก่อนจะขยายแนวคิดสู่สังคมต่อไป โดยให้บุคลากรเก็บรวมรวม คัดแยกและนำขยะมาแลกของรางวัลในกิจกรรม “ขอบคุณที่ทิ้งกัน”  และนำขยะที่รวบรวมได้ในกิจกรรมส่งต่อไปยังหน่วยงานและโครงการต่าง ๆ เพื่อนำขยะเหล่านี้เปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีประโยชน์​และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในปี ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นปีแรกของการดำเนินโครงการ “ขอบคุณที่ทิ้งกัน” (๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) ขยะทั้งหมดที่รวบรวมได้และส่งต่อไปรีไซเคิลสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ถึง ๑๒.๑๖๖ ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และได้รับประกาศเกียรติคุณ “โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก” (Low Emission Support Scheme : LESS) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มุ่งมั่นที่เป็นแรงขับเคลื่อนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของคนไทยในปี ๒๕๖๕ และปีต่อ ๆ ไป

1 2 5