การศึกษา วิจัย และนวัตกรรม
ค้นหาจากช่วงเวลา

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยโครงการจิตอาสา “สานอาสาจุฬาภรณ์” ร่วมส่งมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากการจัดกิจกรรม “กวนน้ำยา ปันน้ำใจ ” ให้แก่วัดและสถานสงเคราะห์ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและนนทบุรี

วันที่ 3 -4 เมษายน 2567 : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา โครงการจิตอาสา “สานอาสาจุฬาภรณ์” ประจำปีการศึกษา 2566 ร่วมส่งมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดได้แก่ น้ำยาล้างจาน น้ำยาทำความสะอาดพื้นและน้ำยาซักผ้า รวม 240 แกลลอน (1,200 ลิตร) จากการทำกิจกรรม “กวนน้ำยา ปันน้ำใจ ” โดยนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้แก่วัดและสถานสงเคราะห์ ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและนนทบุรี จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ วัดหลักสี่ วัดเวฬุวนาราม(วัดไผ่เขียว) วัดเทวสุนทร บ้านเด็ดอ่อนปากเกร็ด บ้านราชาวดี(ชาย) และบ้านราชาวดี(หญิง) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในโอกาสต่างๆ ต่อไป โครงการจิตอาสา “สานอาสาจุฬาภรณ์” ประจำปีการศึกษา 2566 จัดโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ภรณ์ ได้เรียนรู้การเป็นจิตอาสา มีความรับผิดชอบโดยผ่านกระบวนการทำกิจกรรมร่วมกัน มีโอกาสฝึกฝนและพัฒนาตนให้เป็นผู้มีจิตสำนึกในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบ มีความตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วม ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน รู้จักใช้เวลาอย่างมีคุณค่า รู้จักให้โดยไม่หวังผลตอบแทนและทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมเป็นสำคัญ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย เรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพยาธิสรีรวิทยาของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในคนไทย” โดยไม่มีค่าใช้จ่าย !

📣วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับแผนกเบาหวานและเมตาบอลิก โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย เรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพยาธิสรีรวิทยาของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในคนไทย” โดยไม่มีค่าใช้จ่าย !เปิดรับอาสาสมัคร 2 กลุ่ม ดังนี้🔷อาสาสมัครที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นเบาหวานชนิดที่ 2🔶อาสาสมัครสุขภาพปกติ (BMIปกติ และไม่เป็นเบาหวาน) โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้🔷อาสาสมัครที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 เพศชายหรือหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป 📍ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 📍📍กำลังเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ไม่อยู่ในช่วงตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร ไม่มีโรคประจำตัว หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ไม่มีความผิดปกติ หรือเคยผ่าตัดทางเดินอาหาร (ภายใน 3 เดือนก่อนเข้าร่วมโครงการ) ไม่มีประวัติการติดเชื้อ หรือได้รับยาต้านจุลชีพ (ภายใน 3 เดือนก่อนเข้าร่วมโครงการ) ไม่กินอาหารเสริม หรือยาสมุนไพร (ภายใน 3 เดือนก่อนเข้าร่วมโครงการ) ไม่สูบบุหรี่ และไม่ดื่มสุราเป็นประจำ สามารถสื่อสารภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 🔶อาสาสมัครสุขภาพปกติ (BMIปกติ และไม่เป็นเบาหวาน) เพศชายหรือหญิง อายุ […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ติดอันดับที่ 13 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย จากการจัดอันดับโลกของ SCIMAGO INSTITUTIONS RANKINGS 2024

📢 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ติดอันดับที่ 13 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย จากการจัดอันดับโลกของ SCIMAGO INSTITUTIONS RANKINGS 2024 ซึ่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้รับการเข้าจัดอันดับในปี 2024 เป็นปีแรก 🎉🎉🎉 #SCIMAGO#ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ๖๐ปีเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์#โรงพยาบาลจุฬาภรณ์#ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์#เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต www.cra.ac.th

วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารีจัดโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาล ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณทิต ชั้นปีที่ 4 ต่อยอดองค์ความรู้สู่ศตวรรษที่ 21

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ “สร้างสรรค์นวัตกรรม สู่การพัฒนาด้านสุขภาพ ผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาล ครั้งที่ 4 ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณทิต ชั้นปีที่ 4 ” ณ ห้องบรรยาย วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ดำเนินการจัดโครงการ “สร้างสรรค์นวัตกรรม สู่การพัฒนาด้านสุขภาพ ผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาล” อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยผลงานเป็นของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณทิต ชั้นปีที่ 4 นอกจากนั้นได้ส่งเสริมนักศึกษาให้นำผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดในเวทีการประชุมวิชาการในระดับชาติและนานาชาติจนได้รับรางวัลต่างๆ เป็นที่ยอมรับ ทั้งนี้โครงการฯ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาด้าน Innovation หรือพัฒนาองค์ความรู้สู่นวัตกรรมและเห็นความสำคัญในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยต่อยอดจากการจัดการเรียนการสอนวิชาพัฒนานวัตกรรมในคลินิก ซึ่งเน้นผู้เรียนใช้ทักษะ Creativity and Innovation หรือ การคิดอย่างสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม, Communication information and media literacy คือ มีทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ และ Collaboration teamwork […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา ร่วมกับงานบริการวิชาการและสังคม และกิจกรรมประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม “การสำรวจและดูแลโรคผิวหนังด้วยตนเองและบรรยายให้ความรู้เรื่องโรคกลาก” ณ อาคารกิจกรรมกลางการเคหะชุมชนหลักสี่

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา ร่วมกับงานบริการวิชาการและสังคม และกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรมในหัวข้อ “การสำรวจและดูแลโรคผิวหนังด้วยตนเองและการบรรยายความรู้เรื่องโรคกลาก” ณ อาคารกิจกรรมกลางการเคหะชุมชนหลักสี่ เพื่อมอบความรู้ให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งเป็นการพัฒนานักศึกษาระดับชั้นปริญญาโท ให้ได้ทราบถึงปัญหาโรคผิวหนังในชุมชน สามารถให้ความรู้และนำข้อมูลที่ได้มาวางแผนการรักษาและการป้องกันในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 คน รวมถึงมีตัวแทนอาสาจุฬาภรณ์เข้าร่วมเป็นจิตอาสาในกิจกรรมครั้งนี้อีกด้วย

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านแพทยศาสตรศึกษา และด้านวิชาการ สำหรับอาจารย์และบุคลากรโรงพยาบาลร่วมผลิต เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Exploratory Course in Medical Education “ROOKIE TEACHER” สำหรับอาจารย์แพทย์ใหม่

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านแพทยศาสตรศึกษา และด้านวิชาการ สำหรับอาจารย์และบุคลากรโรงพยาบาลร่วมผลิต เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Exploratory Course in Medical Education “ROOKIE TEACHER” สำหรับอาจารย์แพทย์ใหม่ ระหว่างวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2567 ณ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิสุทธิ์ ล้ำเลิศธน รักษาการรองคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน กล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วยแพทย์หญิงพิมพ์เพชร สุขุมาสไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กล่าวถึงความเป็นมาในการจัดอบรม และนายแพทย์สุรชัย ชคครรชิตไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ให้การต้อนรับวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล ด้านแพทยศาสตรศึกษาแก่อาจารย์แพทย์ใหม่ ให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นอาจารย์แพทย์ใหม่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลนครปฐม และโรงพยาบาลเพชรบูรณ์หัวข้อการบรรยาย ประกอบไปด้วย Plan your teaching, Procedural skill teaching […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดงาน CRA open House ต้อนรับครู นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา และผู้ปกครอง แนะนำหลักสูตรระดับปริญญาตรี พร้อมพาเยี่ยมชมสถานที่การเรียนการสอนที่ทันสมัย โชว์ความพร้อมและศักยภาพระดับอินเตอร์

วันที่ 22 มีนาคม 2567 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดงาน CRA open House โครงการเปิดบ้านแนะแนวการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิสุทธิ์ ล้ำเลิศธน รักษาการรองคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน รองศาสตราจารย์ ดร.จตุพร กระจายศรี ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ ดร.ปริยากร สุริยศ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้เกียรติร่วมเสวนาเพื่อสร้างความมั่นใจและตอกย้ำศักยภาพความพร้อมของคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่จะให้การเรียนการสอนแก่นักศึกษาที่เข้มข้นและใกล้ชิด โดยมีความมุ่งหมายเดียวกัน คือ การสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม นอกจากนี้ยังมี กิจกรรมเยี่ยมชมบูธและชมนิทรรศการ กิจกรรมเยี่ยมชมสถานที่และห้องการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรอีกด้วย

ประมวลภาพกิจกรรม “ กวนน้ำยา ปันน้ำใจ ”ภายใต้โครงการ จิตอาสา “สานอาสาจุฬาภรณ์” ประจำปีการศึกษา 2566

ฝ่ายกิจการนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรม กวนน้ำยา ปันน้ำใจ ภายใต้โครงการจิตอาสา “สานอาสาจุฬาภรณ์” ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีน้องๆ นักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าร่วมทำกิจกรรมดังกล่าว ระหว่างวันที่ 18-21 มีนาคม 2567 ณ บริเวณชั้น 1 มุม B อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  โครงการจิตอาสา “สานอาสาจุฬาภรณ์”  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เรียนรู้การเป็นจิตอาสา มีความรับผิดชอบโดยผ่านกระบวนการทำกิจกรรมร่วมกัน มีโอกาสฝึกฝนและพัฒนาตนให้เป็นผู้มีจิตสำนึกในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ส่งเสริมให้มีความรับผิดชอบ มีความตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วม ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน รู้จักใช้เวลาอย่างมีคุณค่า รู้จักให้โดยไม่หวังผลตอบแทน และทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม พร้อมต่อยอดโครงการฯ ด้วยการส่งมอบผลงานที่สำเร็จแล้วแก่องค์กรหรือหน่วยงานที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป โดยในปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 18-21 มีนาคม 2567 นี้ ได้ดำเนินกิจกรรม “ กวนน้ำยา ปันน้ำใจ ” กวนน้ำยา 3 ชนิด ได้แก่ น้ำยาล้างจาน จำนวน […]

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คุณครู และนักเรียนโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ

วันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนพล ชอบเป็นไทย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมเเละเทคโนโลยีการศึกษา และอาจารย์ประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ได้เข้าบรรยายแนะนำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ คณะผู้บริหาร คุณครู และนักเรียนโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย พร้อมทั้งเยี่ยมชมอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 400 เตียง มุ่งสู่การรับรองมาตรฐาน LEED-HC

        LEED – Leadership in Energy and Environmental Design อาคารสีเขียวสร้างสรรค์ เพื่อทุกชีวิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 400 เตียง มุ่งสู่การรับรองมาตรฐาน LEED-HC (Leadership in Energy and Environmental Design for New Construction and Major Renovation of Healthcare Facility Projects) ระดับ Gold     มาตรฐาน LEED เกณฑ์การประเมินจากสถาบันอาคารเขียวสหรัฐอเมริกา U.S. Green Building Council, USGBC) คือ ระบบประเมินอาคารเขียวที่ได้รับความนิยมสูงสุดในโลกและเป็นสัญลักษณ์ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติโดยเน้นการประเมินด้านการออกแบบ ก่อสร้างอาคาร และการดำเนินโครงการที่ช่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อมและด้าน สุขภาพอนามัยของมนุษย์ให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน โดยแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 7 […]

ศูนย์กุมารเวชกรรม โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนอนุบาลชนานันท์

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567 : ศูนย์กุมารเวชกรรม โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนอนุบาลชนานันท์ โดยมีแพทย์หญิงนพไท โศจิศิริกุล แพทย์เฉพาะทางกุมารเวชศาสตร์และโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ บรรยายให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้ปกครอง จำนวน 350 ท่าน ในหัวข้อ “ก้าวแรกของลูกรัก” โดยมีคุณนิศจยา ศิริวรรณ ผู้จัดการ บริษัท ชนานันท์ จำกัด ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

1 2 35