การศึกษา วิจัย และนวัตกรรม
ค้นหาจากช่วงเวลา

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัยการศึกษาอาการที่ยังคงอยู่ในผู้ที่หายป่วยจากโรคโควิด-19 ในไทย หลังสิ้นสุดการรักษา ที่ 1 และ 3 เดือน จำนวน 100 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติผู้สมัคร1. อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป2. ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น COVID-193. ได้รับการรักษาจนได้รับอนุญาตให้ออกจากสถานพยาบาล หรือสถานที่รักษาอื่น ๆ และระยะกักตัว ครบ 1 เดือน และ 3 เดือน4. สามารถลุกยืน หรือเดินได้5. สามารถเข้าใจ หรือ สื่อสารด้วยภาษาไทยได้6. ไม่มีปัญหาด้านการมองเห็นหรือได้ยินระดับรุนแรง ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ คลิ๊ก https://bit.ly/LongCovidForm ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมศูนย์เวชกรรมฟื้นฟู ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โทร 0 2576 6000 ต่อ 6802-3 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 15.00 น ผู้เข้าร่วมวิจัยจะได้รับ1. การประเมินอาการและความรุนแรงของอาการที่ยังเหลืออยู่2. การประเมินภาวะทางสติปัญญา ภาวะซึมเศร้า ภาวะวิตกกังวล ระดับคุณภาพชีวิต โดยใช้แบบสอบถามที่ได้มาตรฐาน3. การประเมินสมรรถภาพร่างกาย โดยวัดระยะทางที่สามารถเดินได้ใน 6 นาที, จำนวนครั้งที่สามารถลุกนั่งได้ใน […]

📢 ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพดิจิทัล วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2566

ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพดิจิทัล วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2566.เปิดรับสมัคร 15 ท่าน!! โดยเปิดรับสมัคร 2 รอบ ดังนี้รอบที่ 1 เปิดรับสมัคร เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนธันวาคม 2565รอบที่ 2 เปิดรับสมัคร เดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน 2566.โปรดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมการรับสมัครของหลักสูตรสุขภาพดิจิทัล วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ที่https://pscm.cra.ac.th/[email protected] ต่อ 8465 หรือ 08-3929-9519ติดตามข่าวสารของหลักสูตรได้ทาง : https://www.facebook.com/DHPSCM.CRA #สุขภาพดิจิทัล#วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน#ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์#เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำเสนอผลงานวิจัยด้านแพทยศาสตร์ศึกษา

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (นักศึกษาแพทย์ณัฐณิชา กิตติอุดม, นักศึกษาแพทย์ปพิชญา วงศ์ทองศรี, นักศึกษาแพทย์ณิชาภา จินดาดวงรัตน์, นักศึกษาแพทย์ณัฐกฤตา โชคสุขชลาลัย และนักศึกษาแพทย์ธามม์ ลิมวัฒนานนท์) นำเสนอผลงานวิจัยด้านแพทยศาสตร์ศึกษา เรื่อง Assessment of Medical Awareness and Readiness for COVID-19 Pandemic among Thai Medical Students: A Cross-Sectional Survey ในงานประชุม An International Association for Health Professional Education (AMEE) 2022 ระหว่างวันที่ 27-31 สิงหาคม พ.ศ.2565 ในรูปแบบ online session ติดตามรายละเอียดงานวิจัยได้ที่ : https://amee.org/conferences/amee-2022 #วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน #ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ #เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 [iBSc/MD รุ่นที่ 3] วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 [iBSc/MD รุ่นที่ 3] วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่สอบได้คะแนนสูงสุดจำนวน 9 คนในหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมปี 1 โดยเป็นวิชา Immunology ของ Harvard Medical School (HMX Immunology) ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒนจัดให้ทุกคนเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการปูพื้นฐานก่อนเรียนวิชา Infection and Defence #วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน#ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์#เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์สู่ปฏิบัติการของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์สู่ปฏิบัติการของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงแรม อัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 18 กันยายน 2565 : ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงโฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์สู่ปฏิบัติการของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวเปิดงานสัมมนาและมอบนโยบายการขับเคลื่อนกลยุทธ์ในโครงการฯ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณชื่นอุษา ชลศึกษ์ จันทรา ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารคนและพัฒนาองค์กร มาเป็นวิทยากรและเป็นผู้นำสัมมนาในครั้งนี้ โดยเน้นแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางการศึกษา การสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ และส่งเสริมประสบการณ์ทางดิจิทัลให้แก่นักศึกษา ร่วมระดมความเห็นจากส่วนงานต่าง ๆ และจุดเน้นของส่วนงาน เพื่อนำไปสู่แผนปฏิบัติการ พร้อมทั้งสรุปข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ฯ ต่อไป

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดตัวทีมนักวิจัย KEETA จากสหสถาบัน ร่วมพัฒนาอาหารอวกาศส่งประกวด NASA

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดแถลงข่าว เปิดตัวทีมนักวิจัย KEETA จากประเทศไทย เป็น 1 ใน 10 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบการแข่งขันเฟสแรก “โครงการพัฒนาระบบผลิตอาหารอัตโนมัติและครบวงจรสำหรับนักบินอวกาศ Deep Space Food Challenge” เป็นการแข่งขันที่จัดขึ้นโดยองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (NASA) และองค์การอวกาศแคนาดา (Canadian Space Agency) โดยมีโจทย์สุดท้าทายคือ ให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันสร้างระบบที่สามารถผลิตอาหารได้ในระยะยาว โดยไม่ต้องพึ่งการขนส่งไปเติมเพิ่ม เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับภารกิจเดินทางไป-กลับดาวอังคารของนักบินอวกาศ โดยมีเครือข่ายความร่วมมือจากสหสถาบันให้การสนับสนุน ประกอบด้วย สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมกันนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้เตรียมพื้นที่ในอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ไว้เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านอวกาศร่วมกันในระดับนานาชาติ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ในอนาคต ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีความภาคภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุน “โครงการพัฒนาระบบผลิตอาหารอัตโนมัติและครบวงจรสำหรับนักบินอวกาศ” ให้กับ ทีม KEETA (กีฏะ) ซึ่งมี อาจารย์จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และนักวิจัยจากสหสถาบันร่วมกันพัฒนาโครงการนี้จนผ่านเข้าไปสู่เฟสที่ 2 ได้สำเร็จ โดยเป็น 1 ใน […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดกิจกรรม วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2565 WorldRabiesDay

28 กันยายน 2565 วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก WorldRabiesDay คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในคณะอำนวยการจัดงาน “วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2565 (World Rabies Day 2022)” ร่วมกับกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนกระตุ้นเตือนประชาชน ให้ตระหนักรับรู้ถึงอันตราย และให้ความร่วมมือในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป ตามแผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า” โดยเป็นไปตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ซึ่งคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ ได้ดำเนินการสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (เรบีส์) ในรูปแบบกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 2565 ในธีม “Rabies Army” ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (แจ้งวัฒนะ)

โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตในชุมชนงานบริการวิชาการ

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ได้บูรณาการการบริการวิชาการต่อสังคมร่วมกับการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชา ปฎิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 โดยในวันที่ 27 กันยายน 2565 นักศึกษาได้ร่วมกับผู้นำชุมชนการเคหะทุ่งสองห้อง ชุมชน 303 เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพจิตให้กับประชาชนในชุมชน ภายใต้โครงการ “เคหะทุ่งสองห้องร่วมใจ หายไกลความเครียด” โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย การคัดกรองความเครียด การให้ความรู้และแนวทางการจัดการความเครียด การฝึกให้ทำกิจกรรมต่างๆเพื่อผ่อนคลายความเครียด การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากประชาชนในชุมชนเป็นอย่างมาก โดยทุกคนได้ฝึกทำกิจกรรมต่างๆ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีแนวทางในการจัดการความเครียดของตนเอง ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี และช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดปัญหาสุขภาพจิตได้

โครงการสานสามัคคีนางฟ้าสีขาวใต้ร่มพระบารมี : PC Nurse Camp

โครงการสานสามัคคีนางฟ้าสีขาวใต้ร่มพระบารมี : PC Nurse Camp นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนานักศึกษาพยาบาล ให้มีจิตวิญญาณของนักวิชาชีพที่มีความรู้รอบ มีจิตบริการ เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ยึดประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ภายใต้การพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของนักศึกษาพยาบาล คือ WISH : รอบรู้ พัฒนา จิตอาสา นำพาความสุข โดยในวันที่ 24-25 กันยายน 2565 ได้จัดกิจกรรมโครงการสานสามัคคีนางฟ้าสีขาวใต้ร่มพระบารมี : PC Nurse Camp สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ณ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอัตลักษณนักศึกษาพยาบาล คือ WISH : รอบรู้ พัฒนา จิตอาสา นำพาความสุข 2. […]

คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 : รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ และ อาจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์เสวก เกียรติสมภพ ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ด้านพัฒนาคุณภาพ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565 ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ รายละเอียดดังนี้

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยศูนย์พัฒนาความร่วมมือด้านบริการทางการแพทย์และภาคีเครือข่าย ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริบาลผู้สูงอายุ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รุ่นที่ 3

15 กันยายน 2565 : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยศูนย์พัฒนาความร่วมมือด้านบริการทางการแพทย์และภาคีเครือข่าย ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริบาลผู้สูงอายุ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 105 ชั่วโมง รุ่นที่ 3 ระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับ พื้นที่กลุ่มเป้าหมายตามมติสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งมีมติเห็นชอบให้จัดการอบรม เพื่อสร้างโอกาสแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ห่างไกล และกลุ่มประชาชนที่ต้องการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการดูแลสูงอายุและมีความต้องการผลิตนักบริบาลผู้สูงอายุ  ประกอบด้วย  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา  จังหวัดลําพูน  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33  และ อาสาสมัครดูแลงานผู้สูงอายุ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57   และ อาสาสมัครดูแลงานผู้สูงอายุ  ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์  อาสาสมัครดูแลงานผู้สูงอายุ ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดนครราชสีมา และ จังหวัดปทุมธานี  จำนวน 58 คน เพื่อพัฒนาส่งเสริมองค์ความรู้การดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้งทฤษฎีที่เป็นองค์ความรู้จากการเรียนรู้จากประสบการณ์ของบุคลากรวิชาชีพ สหวิชาชีพ การฝึกปฏิบัติงานกับผู้สูงอายุโดยตรง (On the job training) และการรายงานปัญหาผู้สูงอายุรายบุคคล รวมถึง […]

1 2 19