การศึกษา วิจัย และนวัตกรรม
ค้นหาจากช่วงเวลา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์นายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พร้อมฉลองพระองค์ครุย ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์นายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พร้อมฉลองพระองค์ครุย ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระวิริยะเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรมาโดยตลอด ตั้งแต่เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร มาจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการแพทย์และการสาธารณสุข อันเป็นรากฐานสำคัญของประเทศ พระวิสัยทัศน์ที่ทรงตั้งมั่นที่จะทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเสริมสร้างและสนับสนุนความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องของระบบการแพทย์และการสาธารณสุขไทย และทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์และองค์ประธานหน่วยงานและมูลนิธิต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของไทยให้สำเร็จตามพระราชปณิธาน ทั้งยังพระราชทานพระบรมราโชบาย และพระราชทานพระราชทรัพย์ในการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนในทุกมิติ เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่แพร่กระจายไปทั่วโลก (Pandemic) ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนไทยในทุกระดับ จากพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุขอันมีคุณประโยชน์ต่อประเทศอย่างอเนกอนันต์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น สภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงมีมติขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Cr: เพจโบราณนานมา

นักศึกษาพยาบาลทุนพระราชทาน รุ่นที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมปฏิบัติงานสนองพระปณิธาน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

11 พฤษภาคม 2565 : คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีประกาศสำเร็จการศึกษาและมอบขีดหมวกพยาบาลวิชาชีพ นักศึกษาชั้นปีที่4 รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 63 คน โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงโฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาท ณ ห้องประชุมออดิโทเรียม อาคารสโมสร บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)     ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักศึกษาน้อมนำพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่กล่าวว่า “เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต” […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับมอบหนังสือ จาก มูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์-เครือมติชน ในโครงการ “45 ปี มติชนส่งมอบความรู้ สู่สังคมไทย”

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 ศ. พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้แทนรับมอบหนังสือจำนวน 5 ชุด จากมูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ และ บมจ.มติชน ในโครงการ “45 ปี มติชนส่งมอบความรู้ สู่สังคมไทย” นำโดย น.ส.ปานบัว บุนปาน กรรมการผู้จัดการ เครือมติชน และนายนฤตย์ เสกธีระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท งานดี จำกัด เป็นผู้มอบ ณ บริเวณโถง ชั้น 2 มุม B อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอขอบคุณ มูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ และ บมจ.มติชน โครงการ “45 ปี มติชนส่งมอบความรู้ สู่สังคมไทย” ที่ได้ร่วมสนับสนุนหนังสือดังกล่าว โดยหนังสือที่ได้รับมอบในครั้งนี้ ได้ถูกนำไปแบ่งปันความรู้แก่ผู้รักการอ่านในห้องสมุดของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ต่อไป

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนนักกายภาพบำบัด และบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีความสนใจในด้านการฟื้นฟูและเพิ่มสมรรถนะในผู้ป่วยมะเร็งด้วยการออกกำลังกายเพื่อการรักษาเข้าร่วมสัมมนาวิชาการโครงการ “International Webinar: Physical Therapy in Oncology 2022”

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ร่วมกับสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนนักกายภาพบำบัด และบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีความสนใจในด้านการฟื้นฟูและเพิ่มสมรรถนะในผู้ป่วยมะเร็งด้วยการออกกำลังกายเพื่อการรักษาเข้าร่วมสัมมนาวิชาการโครงการ “International Webinar: Physical Therapy in Oncology 2022” 💡หัวข้อ Exercise in Cancer Rehabilitation บรรยายโดยวิทยากรจากสถาบันระดับโลก 🗓โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2565 รับสมัครจำนวน 200 ราย 💻 ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ทาง PToncology.cra.ac.th ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม จนถึง 15 กรกฎาคม 2565 หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน 📧 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Email: [email protected]

พิธีมอบเสื้อฝึกปฏิบัติงานแก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564

22 เมษายน 2565 : โรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีมอบเสื้อฝึกปฏิบัติงานแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน  45 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงถึงการเตรียมตัวก้าวเข้าสู่การทำงาน นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตนเป็นคนดีมีเมตตา มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม เห็นอกเห็นใจและยึดถือผลประโยชน์ของผู้อื่นเป็นที่ตั้ง ตลอดจนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง  ณ ห้องประชุมใหญ่ ( MC232 ) ชั้น 3 อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ การนี้ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประธานในพิธีได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษาว่า “ ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพทุกคนที่ได้เล่าเรียนศึกษา และเดินทางมาถึงครึ่งหนึ่งของเส้นทางการเรียนแล้ว พิธีมอบเสื้อฝึกปฏิบัติงาน เป็นการแสดงถึงการเตรียมตัวก้าวเข้าสู่การทำงาน นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตนให้ดี มีเมตตา มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม เห็นอกเห็นใจและยึดถือผลประโยชน์ของผู้อื่นเป็นที่ตั้ง เอาใจใส่ ตลอดจนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง โดยเชื่อว่าหากนักศึกษาได้ออกปฏิบัติงานเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการก้าวเข้าสู่การทำงานจริงแล้ว จะทำให้นักศึกษาเป็นทรัพยากรบุคคลของประเทศที่ทรงคุณค่า ไม่เพียงแต่มีความพร้อม ทั้งความรู้ที่จำเป็นในการทำงานในปัจจุบัน หากแต่ยังมีความสามารถในการปฏิบัติงานในภารกิจใหม่ ๆ ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไป สุดท้ายนี้ […]

📣ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดย คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ร่วมกับสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย จัดโครงการ “International Webinar: Physical Therapy in Oncology 2022” 💡หัวข้อ Exercise in Cancer Rehabilitation บรรยายโดยวิทยากรจากสถาบันระดับโลก

📣ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดย คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ร่วมกับสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย จัดโครงการ “International Webinar: Physical Therapy in Oncology 2022”💡หัวข้อ Exercise in Cancer Rehabilitation บรรยายโดยวิทยากรจากสถาบันระดับโลก🗓โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2565ขอเชิญชวน นักกายภาพบำบัด และบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีความสนใจในการฟื้นฟูและเพิ่มสมรรถนะในผู้ป่วยมะเร็งด้วยการออกกำลังกายเพื่อการรักษาที่สนใจติดตามการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ โดยจะเปิดระบบให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม จนถึง 15 กรกฎาคม 2565 หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน จำกัดที่ 200 ราย📧 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Email: [email protected]

😷ติดโควิดไม่อันตรายจริงหรือ? หลังหายป่วยแล้วทำไมเหมือนยังไม่หายดี? มาหาคำตอบได้ในรายการ 📌 CRA METAHEALTH เข้าใจ“โรค”บนโลกเสมือนจริง

ติดโควิดไม่อันตรายจริงหรือ? หลังหายป่วยแล้วทำไมเหมือนยังไม่หายดี? มาหาคำตอบได้ในรายการ CRA METAHEALTH เข้าใจ“โรค”บนโลกเสมือนจริง EP-1 ตอน “หายโควิด อย่าวางใจ Long Covid เกิดได้กับทุกคน” กับแพทย์หญิงชลิดา ผู้บังเกิดผล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ออกอากาศ วันที่ 8 เมษายน 2565เวลา 14.35-14.50 น. ทางช่อง ไทยรัฐทีวี 32และวันที่ 9 เมษายน 2565 เวลา 12.00-12.15 น. ทางช่อง Youtube CRA Chulabhorn Channelอย่าลืมกด Subscribe ติดตาม กดกระดิ่งในช่อง YouTube CRA Chulabhorn Channel เพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้และเรื่องราวดีๆ จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่พร้อมแบ่งปันสร้างสรรค์สุขภาพดีสู่สังคมไทย >> https://www.youtube.com/watch?v=nV3WFHMofio

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์และวิศวกรรมการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) เพื่อรองรับบุคลากรทางการแพทย์ยุคดิจิทัล และตอบรับอุตสาหกรรมการแพทย์ที่ทันสมัยระดับสากล

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน (วพศส.) เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์และวิศวกรรมการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์และวิศวกรรมการแพทย์ หรือ MPME (Medical Physics and Medical Engineering) เป็นหลักสูตรปริญญาเอกหลักสูตรแรกของ วพศส. มุ่งเน้นผลิตนักวิจัยและบุคลากรทางการแพทย์ที่สามารถผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อช่วยพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยและการรักษา และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการแพทย์ ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ จุดเด่นของหลักสูตร ฟิสิกส์การแพทย์มุ่งเน้นให้เกิดการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยและรักษา ให้มีความถูกต้อง แม่นยำ และปลอดภัย ในขณะที่วิศวกรรมการแพทย์เป็นการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมในการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ การบูรณาการฟิสิกส์การแพทย์และวิศวกรรมการแพทย์เข้าด้วยกัน จะช่วยให้บัณฑิตเห็นภาพรวมของการพัฒนาและการบริหารจัดการอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย รวมทั้งการให้บริการทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วยและผู้รับบริการ นักศึกษาที่จบจากหลักสูตรสามารถทำงานเป็นนักวิจัย นวัตกร อาจารย์มหาวิทยาลัย บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ประกอบการ ที่จะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการแพทย์และการให้บริการทางการแพทย์ให้มีความทันสมัยและเป็นสากลนอกจากนี้นักศึกษาของหลักสูตร ไม่เพียงแต่จะเรียนรู้กระบวนการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านฟิสิกส์การแพทย์และวิศวกรรมการแพทย์ แต่จะได้รับการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การบริหารจัดการ การสื่อสาร และการทำงานแบบสหสาขาวิชาชีพ โดยการวิจัยทางการแพทย์ในปัจจุบันและอนาคตมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและการคำนวณเชิงคณิตศาสตร์เข้ามาประยุกต์ใช้เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ในหลักสูตรจัดให้มีการทำวิจัยเชิงลึกทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีด้านสุขภาพ รวมทั้งการออกแบบเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์สมัยใหม่ที่ใช้ข้อมูลทางคลินิก รายละเอียดหลักสูตร MPME ประกอบด้วยแผนการศึกษา 1.1 สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 3 ปี และแผนการศึกษา […]

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการวิจัยการศึกษาความชุกของอาการที่ยังคงอยู่ในผู้ที่หายป่วยจากโรคโควิด-19 ในไทยที่ 1 และ 3 เดือนหลังสิ้นสุดการรักษา จำนวน 250 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

📣 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการวิจัยการศึกษาความชุกของอาการที่ยังคงอยู่ในผู้ที่หายป่วยจากโรคโควิด-19 ในไทยที่ 1 และ 3 เดือนหลังสิ้นสุดการรักษา จำนวน 250 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (โครงการวิจัยนี้ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ รหัสการอนุมัติโครงการ 204/2564) 📌คุณสมบัติผู้สมัคร1️⃣ อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป2️⃣ ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น COVID-19 โดยวิธี RT-PCR3️⃣ ได้รับการรักษาตัว จนได้รับอนุญาตให้ออกจากสถานพยาบาล หรือสถานที่รักษาอื่น ๆ และครบระยะกักตัว ครบ 1 เดือนและ 3 เดือน4️⃣ สามารถลุกยืน หรือเดินได้5️⃣ สามารถเข้าใจ หรือ สื่อสารด้วยภาษาไทยได้6️⃣ ไม่มีปัญหาด้านการมองเห็นหรือได้ยินระดับรุนแรง☑️จำนวนที่รับ 250 คน 👉 ติดต่อ : ศูนย์เวชกรรมฟื้นฟู ชั้น 12 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โทร 0 2576 6000 ต่อ 6802-3

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย หัวข้อ “ แนวทางการบริหารจัดการด้านการเงินเพื่อความยั่งยืนทางระบบสาธารณสุข ” Alternative financing solution and Manage Entry Agreement seminar: Unleash access of unattainable medicines

1 เมษายน 2565 : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย หัวข้อ “ แนวทางการบริหารจัดการด้านการเงินเพื่อความยั่งยืนทางระบบสาธารณสุข ” (Alternative financing solution and Manage Entry Agreement seminar: Unleash access of unattainable medicines) ผ่านระบบ Zoom meeting ร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องแนวทางการบริหารจัดการด้านการเงิน เพื่อความยั่งยืนทางระบบสาธารณสุขของประเทศ พร้อมร่วมรับฟังการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และวางแนวทางที่นำไปสู่การปฎิบัติต่อไป ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวว่า “ สิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการนำไปสู่การพัฒนาระบบบริการและบริหารจัดการด้านสาธารณสุขของประเทศ คือ การหาทางออกในการบริหารการเงิน เพื่อให้สามารถรองรับผู้ป่วยได้ครอบคลุมและเท่าเทียมมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการยกระดับการรักษาด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ ตามองค์ความรู้ที่ผ่านการวิจัยที่รับรองมาแล้ว การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการฯ ในวันนี้ จึงนับเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการสร้างแนวทางการเข้าถึงการรักษาใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพ ผ่านการประยุกต์ใช้แนวทางในการบริหารจัดการด้านการเงินที่เป็นที่ประจักษ์จากต่างประเทศให้เข้ากับบริบทของประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงและเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างเที่ยงธรรม ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงระบบสาธารณสุข พร้อมกับยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยทุกคน ” ด้าน ศ.ดร.พญ.จิรายุ เอื้อวรากุล […]

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม HKH Open House แนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ

👉ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม HKH Open House แนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ 🎉ในวันเสาร์ ที่ 23 เมษายน 2565 (รูปแบบ Onsite ณ สถานที่จริง)🤟🏼สถานที่ ณ ห้องปฏิบัติการโรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 📌คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมกิจกรรม➡นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ➡แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์➡ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนต้องได้รับวัคซีนตามที่รัฐบาลกำหนดอย่างน้อย 2 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน➡ผู้เข้าร่วมจะต้องตรวจ ATK และส่งผลตรวจยืนยันให้ตามวันและเวลาที่ผู้จัดงานกำหนด ⚽สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนกว่าจะเต็มจำนวนรับ💻 ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม https://forms.gle/u25JLQ1bU5gVoxv3A🖍ประกาศรายชื่อผู้ที่ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 20 เมษายน 2565📎รับสมัครจํานวน 40 คน (ฟรีตลอดกิจกรรม) 📣กิจกรรมแบ่งเป็น 4 รอบ รอบละ 10 คน (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)รอบที่ 1: เวลา 9.00 […]

1 2 15