เครือข่ายความร่วมมือ
ค้นหาจากช่วงเวลา

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีการแพทย์และสุขภาพไปสู่ภาคธุรกิจ

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 : ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการแพทย์และสุขภาพไปสู่ภาคธุรกิจ ระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วย ดร.ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ MC232 ชั้น 3 อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร สำหรับการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ในครั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการแพทย์และสุขภาพไปสู่ภาคธุรกิจ โดยจะร่วมกันผลักดันให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีฯ ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ พร้อมสู่ตลาดหรือรองรับงานบริการ เพื่อสร้างโอกาสให้กับประเทศ สามารถแข่งขันได้ในเชิงธุรกิจและมีศักยภาพเพิ่มขึ้นในการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จับมือ ๖ หน่วยงาน ลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ กับถนนประชาชื่น ( ถนนหมายเลข ๑๐ ) เพิ่มความสะดวกเดินทางไปยังศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สานต่อพระปณิธาน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ กองทัพบก โดยมณฑลทหารบกที่ ๑๑ การประปานครหลวง กรุงเทพมหานคร กรมธนารักษ์ และ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยพลตรี สราวุธ ไชยสิทธิ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๑ นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์ และนายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ กับถนนประชาชื่น (ถนนหมายเลข ๑๐) ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๖ ชั้น ๕ […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจการให้บริการทางการแพทย์ การสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ

31 สิงหาคม 2564: ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วย พลเอก ณัฐ อินทรเจริญปลัดกระทรวงกลาโหม ลงนามความเข้าใจผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยมีพลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วย พลอากาศเอก ธรินทร์ ปุณศรี รองปลัดกระทรวงกลาโหม และพลตรี พจน์ เอมพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ร่วมเป็นพยานในพิธีผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมใหญ่ MC232 ชั้น 3 อาคารบริหาร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ ห้องยุทธนาธิการ ชั้น 2 ในศาลาว่าการกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีความมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ – บางจากฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนานวัตกรรมและงานบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข

31 สิงหาคม 2564: ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และนายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการพัฒนานวัตกรรมและงานบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และบริษัท บางจากฯ โดยมีกรอบความร่วมมือครอบคลุมด้านงานวิชาการ การประชาสัมพันธ์ การตลาดทางการแพทย์และสาธารณสุข แก่ประชาชนผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีนาวาอากาศเอก ปพาฬ ศิริสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายนิติการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ นายวิบูลย์ วงสกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวางแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาธุรกิจองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ MC232 ชั้น 3 อาคารบริหาร สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ ภาคเอกชนชั้นนำพัฒนางานวิจัย สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการสัตวแพทย์ สนับสนุนโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ และโรงพยาบาลสัตว์ศรีสวางควัฒน

25 สิงหาคม 2564: ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายพัฒนาวิทยาเขตและการสัตวแพทย์ ลงนามผ่านระบบออนไลน์ ร่วมกับภาคเอกชนชั้นนำ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ แลกเปลี่ยนการสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัย ด้านวิชาการ พัฒนาโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์สุขภาพหนึ่งเดียว และโรงพยาบาลสัตว์ศรีสวางควัฒน ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวาควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีความมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้มีสุขภาพดี ด้วยเหตุนี้แผนงานและการพัฒนาโครงการอีกหลายอย่างของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงมีเป้าหมายบูรณาการองค์ความรู้ใหม่และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการแพทย์ ทั้งในมิติของการส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งการป้องกันโรคซึ่งไม่ได้มีข้อจำกัดอยู่เฉพาะในคนเท่านั้น ด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์เชื่อมโยงระหว่างสิ่งมีชีวิตทั้งคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ตามหลักการ “สุขภาพหนึ่งเดียว” (One Health) จึงก่อให้เกิดการพัฒนาโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์สุขภาพหนึ่งเดียว และโรงพยาบาลสัตว์ศรีสวางควัฒน บนพื้นที่กว่า 230 ไร่ ณ บริเวณพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน พัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานพยาบาล เรียน 1 ปี สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและการให้บริการของสถานพยาบาล

19 กรกฎาคม 2564: ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงโฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และพระชยานันทมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน และว่าที่ร้อยตรี สมเดช อภิชยกุล ที่ปรึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ร่วมลงนามผ่านระบบออนไลน์ โดยมี พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ จ.น่าน วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีความร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงประสานความร่วมมือสนับสนุนงานด้านวิชาการ ตลอดทั้งงานวิจัย เพื่อผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและวิจัยร่วมกัน โดยมีกรอบแนวทางความร่วมมือกันสนับสนุน […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ลงนามความร่วมมือ กับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมขับเคลื่อนการแพทย์ สาธารณสุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยกระดับมาตรฐานพัฒนาความมั่นคงด้านสุขภาพของประเทศไทย

7 พฤษภาคม 2564: ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการแพทย์ สาธารณสุข วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ (Health Security) ของประเทศไทย ระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีพลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วย นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารบริหาร 2 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้เล็งเห็นความสำคัญในการบริหารจัดการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ เพื่อให้การควบคุมและยับยั้งการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ได้ดำเนินการให้บริการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ประสานงานให้ความช่วยเหลือ รวมถึงให้บริการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด พร้อมทั้งได้รับมอบหมายในการประสานหาความร่วมมือด้านต่างๆ เพื่อให้การบริหารจัดการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด รวมถึงได้รับความเห็นชอบให้เป็นตัวแทนของรัฐบาลประเทศไทยในการจัดหาและนำเข้าวัคซีนเพื่อเพิ่มเป็นทางเลือกให้ประชาชนร่วมกับการบริหารจัดการวัคซีนซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อประเทศชาติและสุขอนามัยของประชาชนมากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษาวิจัยประสิทธิภาพตลอดจนผลข้างเคียงของวัคซีนต่างๆที่นำเข้ามาใช้ในประเทศไทย อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องด้วยการดำเนินการประสานงานให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผนึกกำลังลงนามความร่วมมือกับ ปตท. ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และอุทยานวิทยาศาสตร์สุขภาพหนึ่งเดียว เพื่อยกระดับมาตรฐานพัฒนาความมั่นคงด้านสุขภาพของประเทศไทย

7 พฤษภาคม 2564: ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และอุทยานวิทยาศาสตร์สุขภาพหนึ่งเดียว เพื่อยกระดับมาตรฐานพัฒนาความมั่นคงด้านสุขภาพ (Health Security) ของประเทศ ระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมีพลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วย นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กรและความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารบริหาร 2 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้เล็งเห็นความสำคัญในการบริหารจัดการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ เพื่อให้การควบคุมและยับยั้งการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ลงนามร่วมมือ ปตท. ด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และอุทยานวิทยาศาสตร์สุขภาพหนึ่งเดียว

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผนึกกำลังลงนามความร่วมมือกับ ปตท. ร่วมขับเคลื่อนการแพทย์ สาธารณสุข เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ และอุทยานวิทยาศาสตร์สุขภาพหนึ่งเดียว เพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพของประชาชน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ลงนามความร่วมมือ กับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมขับเคลื่อนการแพทย์ สาธารณสุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยกระดับมาตรฐานพัฒนาความมั่นคงด้านสุขภาพของประเทศไทย

ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการแพทย์ สาธารณสุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับมาตรฐานพัฒนาความมั่นคงด้านสุขภาพ (Health Security) ของประเทศไทย ระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีพลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วย นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารบริหาร 2 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร