บริการการศึกษา
ค้นหาจากช่วงเวลา

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรอบรมเฉพาะทางด้านรังสีเทคนิค (หลักสูตร 1 ปี) ในระบบออนไลน์ สาขาการสร้างภาพด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้าและสาขาการสร้างภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2564

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรอบรมเฉพาะทางด้านรังสีเทคนิค (หลักสูตร 1 ปี) ในระบบออนไลน์ สาขาการสร้างภาพด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้าและสาขาการสร้างภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2564 คุณสมบัติผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค และมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 15 กันยายน 2564 สมัครทางเว็บไซต์ https://reg.cra.ac.th/cra_erp_edu/admission ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 รับสมัคร วันนี้ – 23 กรกฎาคม 2564 สมัครออนไลน์ >>> https://reg.cra.ac.th/cra_erp_edu/admission/ อ่านประกาศ >>> https://bit.ly/3BqDWp1 สอบถามเพิ่มเติม: โรงเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาฉุกเฉินการแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) โทร. 0-2576-6000 ต่อ 6965 (ในวันและเวลาราชการ) Website: http://hst.pccms.ac.th/er

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวพริ๊นซ์แพร์รีส แจ๊คสันว์ วงศาโรจน์นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ (Health Data Science) คณะเเพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวพริ๊นซ์แพร์รีส แจ๊คสันว์ วงศาโรจน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ (Health Data Science) คณะเเพทยศาสตร์และการสาธารณสุข หนึ่งในสมาชิกของทีม CANOFFEE ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ในการประกวดงาน SCI Hack Mini Hackathon จัดโดย CU Sci Startup สมรภูมิรบทางไอเดีย ซึ่งเป็นการแข่งขันต่อยอดงานวิจัยให้กลายเป็นธุรกิจ ภายใต้หัวข้อ Urban Waste Utilization for Urban Use

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมออนไลน์ Virtual Summer School ในหัวข้อ “Image Guided Radiation Therapy (IGRT) and Advanced Treatment Techniques”

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ สถาบันมะเร็งแห่งชาติเยอรมนี (DKFZ) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมออนไลน์ Virtual Summer School ในหัวข้อ “Image Guided Radiation Therapy (IGRT) and Advanced Treatment Techniques” ลงทะเบียนผ่าน QR Code หรือ www.dkfz.de/summer_school2021_thai ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นี้

🔶 คณะพยาบาลศาสตร์ 🔶 รับสมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น ประจำปีการศึกษา 2564

คณะพยาบาลศาสตร์ รับสมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น ประจำปีการศึกษา 2564 รับสมัคร 28 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2564 จำนวนรับเข้าศึกษา 100 คน การรับสมัคร ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัคร และกรอกข้อมูลการรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต รับเข้าศึกษาด้วยวิธีรับตรง อิสระ พิจารณาตามความเหมาะสม ด้วยการสัมภาษณ์และ Portfolio คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 3. ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ 4. อายุไม่เกิน 35 ปี โอกาสในการทำงาน พยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพ หน่วยงานด้านสาธารณสุขในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือปฏิบัติงานในสถานประกอบการต่าง ๆ เพื่อให้บริการด้านสุขภาพ นักวิจัยปฏิบัติงานในสถาบันวิจัยหรือนักวิจัยอิสระ นักประกอบการทางสุขภาพ หรือประกอบอาชีพอิสระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ช่องทางการรับสมัครออนไลน์ http://nurse.pccms.ac.th/ สอบถามเพิ่มเติม โทร: 089-671-0633 (ในเวลาราชการ) Email: [email protected] Fakebook: […]

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ประจำปีการศึกษา 2564

รอบที่ 4 รับตรงอิสระโครงการจุฬาภรณ์ – EEC รับตรงแบบอิสระ จำนวน 15 คน รับวันที่ 3 – 8 มิถุนายน 2564 สมัครออนไลน์ >>> http://e-admission.buu.ac.th/ รายละเอียดการสมัคร >>> http://regservice.buu.ac.th/text/k2.pdf สอบถามเพิ่มเติม โทร. 038-102643

โรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

TCAS รอบที่ 4 Direct Admission (การรับตรงอิสระ) จำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน 2564สมัครได้ที่ >> http://admission.pccms.ac.th – GPAX > 2.75– เฉพาะแผนเรียนวิทย์-คณิต– จดหมายแนะนำตนเอง– แฟ้มประวัติผลงาน หลักสูตรแรกของประเทศไทย นักศึกษาจะได้ศึกษาทั้งวิชาการภาคทฤษฏีและปฏิบัติ ประกอบด้วยวิชาหลักที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว เช่น กายวิภาคศาสตร์ ชีวกลศาสตร์ สรีรวิทยาการออกกำลังกาย จิตวิทยาและโภชนาการ เป็นต้นเน้นการฝึกภาคปฏิบัติให้มีความเข้มข้น ได้เรียนรู้การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่มีความพร้อมและทันสมัย โดยนักศึกษาจะได้เริ่มฝึกงานตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ในช่วงภาคการศึกษาฤดูร้อน ทั้งใน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สถานออกกำลังกายภายนอก หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ขอเรียนเชิญผู้สนใจรับฟังบรรยายในหัวข้อ Tele-Rehab Series: Can we ensure the quality of our treatment?

ขอเรียนเชิญผู้สนใจรับฟังบรรยายในหัวข้อ Tele-Rehab Series: Can we ensure the quality of our treatment? ในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 บรรยายโดย อาจารย์ ดร.ภูริพัฒน์ วาวเงินงาม อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโดย Premiers Learning Plus ลงทะเบียน https://www.eventbrite.sg/…/tele-rehab-series-can-we… ++ไม่มีค่าใช้จ่าย++

ร่วมเป็นกำลังใจให้เด็กเก่งพิชิตทุนการศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในรายการ “เก่งจริง ชิงค่าเทอม”

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ พฤษภาคมนี้ พบกับ “น้องชมพู่” สาวน้อยที่ทำงานทุกอย่างตั้งแต่ตื่นยันเข้านอน เพื่อความอยู่รอดของครอบครัว เธอจะมาพิชิตค่าเทอม ๑ แสนบาท จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์​ ด้วยวิชาภาษาไทย เพื่อสานฝันการเป็นครูร่วมลุ้นและเชียร์ “น้องชมพู่” ได้ในรายการ “เก่งจริงชิงค่าเทอม” เวลา ๑๖.๐๐ น. ทางช่อง ONE https://www.cra.ac.th/…/new…/view/TheGeniusGameTH_032021 ชมเพิ่มเติม TheGeniusGameTH

ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงาน ให้การดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 เปิดรับสมัครเเล้ววันนี้ตั้งเเต่วันที่ 26 เมษายน – 30 มิถุนายน 2564 สมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม http://nurse.pccms.ac.th/?p=7482

ร่วมเป็นกำลังใจให้เด็กเก่ง พิชิตทุนการศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในรายการ “เก่งจริง ชิงค่าเทอม” สัปดาห์นี้พบกับ น้องแอมป์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาเพื่อยกระดับการศึกษาของชาติ สนับสนุนเยาวชนให้สนใจใฝ่หาความรู้เพื่อเป็นกำลังของชาติต่อไปในอนาคต ร่วมเป็นกำลังใจให้เด็กเก่งพิชิตทุนการศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในรายการ “เก่งจริง ชิงค่าเทอม”สัปดาห์นี้พบกับ เกมในหมวดวิชาภาษาจีน ที่สาวน้อยยอดนักสู้ขายน้ำเต้าหู้เพื่อหาเงินส่งตัวเองเรียน “น้องแอมป์” จะมาพิชิตเพื่อค่าเทอม ๑ แสนบาท จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์​ สานฝันในการเรียนต่อมหาวิทยาลัยร่วมลุ้นและเชียร์ “น้องแอมป์” ได้ใน “เก่งจริงชิงค่าเทอม” วันอาทิตย์ที่ ๙ พฤษภาคมนี้ เวลา ๑๖.๐๐ น. ทางช่อง ONE https://www.cra.ac.th/…/new…/view/TheGeniusGameTH_032021

1 2