ข่าวและกิจกรรม

การศึกษา วิจัย และนวัตกรรม

ดูทั้งหมด

วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ “จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2567”

วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ “จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2567” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และกระตุ้นให้บุคลากรสายวิชาการเล็งเห็นความสำคัญการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และสะท้อนถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาของอาจารย์ที่ปฏิบัติงานในวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี เมื่อวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องพิมานแก้ว ชั้น 3 โรงแรมชูชัยบุรี ศรีอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2567 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน และงานวิจัย และเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรสายวิชาการเล็งเห็นความสำคัญในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อสะท้อนถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาของอาจารย์ที่ปฏิบัติงาน ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ การจัดโครงการในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ 35 คน ณ ห้องพิมานแก้ว ชั้น 3 โรงแรมชูชัยบุรี ศรีอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมโครงการฯ […]

วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี จัดโครงการ “ก้าวย่างอย่างมั่นใจ ห่างไกลภัยทางเพศ” ณ โรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี จัดโครงการ “ก้าวย่างอย่างมั่นใจ ห่างไกลภัยทางเพศ” ณ โรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตสำหรับวัยรุ่น ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยได้เล็งเห็นว่า การล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนในเด็กและเยาวชนเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของวัยรุ่น ดังนั้นวัยรุ่นทุกคนควรมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพจิตของตนเอง ตระหนักรู้คุณค่าในตนเองและรักตนเองให้มากขึ้น สามารถดูแลและพึ่งพาตนเองได้ในชีวิตประจำวัน รู้เท่าทันเหตุการณ์ รวมถึงมีทักษะชีวิตในการดูแลตนเองให้ปลอดภัย มีความสามารถในการจัดการกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ เตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัวในอนาคต ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นทั้งการส่งเสริม ป้องกันความเสี่ยงและลดระดับความรุนแรงของปัญหาสุขภาพจิต การนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชัยยันต์ แจ่มมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์) เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ การจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชา ปฏิบัติการสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยได้บูรณาการ การจัดการเรียนการสอนร่วมกับงานบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี […]

กิจกรรม Roadshow โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออก โดยโครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

🚌 ประมวลภาพกิจกรรม Roadshow โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขตภาคตะวันออก โดยโครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมมอบความรู้เตรียมน้องสู่มหาวิทยาลัย และประชาสัมพันธ์แนะแนวการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์🔬วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 : โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด และโรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี 🧬 โดยกิจกรรมนี้ เจ้าหน้าที่และบุคลากรของโครงการฯ ได้แนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2567) เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี เปิดรับสมัครรุ่นแรกในปีการศึกษา 2567 นี้ ซึ่งจุดเด่นของหลักสูตรมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และสมรรถนะในการทำวิจัยด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนในภารกิจหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีการจัดการเรียนการสอนบูรณาการองค์ความรู้ด้วยศาสตร์ด้านการวิจัย นวัตกรรม วิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นสาขาที่ขาดแคลนและต้องการของประเทศเป็นอย่างยิ่ง 🎉 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากน้อง ๆ ในการเข้าร่วมเป็นอย่างดี และมีการซักถามตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร สร้างความประทับใจให้กับน้อง ๆ เป็นอย่างมาก

การแพทย์และสาธารณสุข

ดูทั้งหมด

🚨 ด่วน!! เปิดรับสมัครแล้วโครงการ Ultrasoundin Obstetrics and Gynaecology on Chula MOOCs

🚨 ด่วน!! เปิดรับสมัครแล้วโครงการ Ultrasoundin Obstetrics and Gynaecology on Chula MOOCs 📣✨เชิญชวนเข้าร่วมโครงการบทเรียนออนไลน์แบบเปิด ด้วยบทเรียนทางด้านการแพทย์และการทำอัลตราซาวด์ออนไลน์ จะให้ประโยชน์โดยตรงกับผู้ที่เข้าเรียน ทั้งนี้นักศึกษาแพทย์ แพทย์ทั่วไป และบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีความสามารถทางทฤษฎีการทำอัลตราซาวด์เบื้องต้นได้ และสามารถเรียนได้ในพื้นที่ห่างไกล ร่วมทั้งเรียนซ้ำได้เมื่อต้องการ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการวินิจฉัยและเพื่อช่วยในการรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องแม่นยำและทันท่วงที โดยสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้และถ่ายทอดให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ต่อไปได้ 📍เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป📌 รับสมัครจำนวน 10,000 ท่านเท่านั้น (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ✏️✏️การเรียนผ่านระบบการบริการบทเรียนออนไลน์แบบเปิดหรือ Massive Opened Online Courses (MOOCs) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนบทเรียนได้อย่างอิสระสามารถใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ใดก็ได้ และไม่จำกัดช่วงเวลา ไม่จำนวนจำนวนครั้งในการเข้าเรียน 📌📌 หลังเรียนจบทุกบทเรียน ผู้เรียนที่ได้คะแนนสอบ Posttest มากกว่าร้อยละ 70 ทุกบทเรียนจะได้รับประกาศนียบัตร ☎️ ติดต่อสอบถาม 02-7655613 (ในวันเวลาทำการ 08:00 – 16:00)📧 [email protected] 📍เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันที่ […]

งานอายุรศาสตร์โลหิตวิทยา ศูนย์มะเร็งวิทยา ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง Hematology Day for Non-Hematologist 2024

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 งานอายุรศาสตร์โลหิตวิทยา ศูนย์มะเร็งวิทยา ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง Hematology Day for Non-Hematologist 2024 ผ่านระบบสื่อสารทางไกล Zoom โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ทั้งภายในและภายนอกราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวนทั้งสิ้น 231 คน                 การประชุมวิชาการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ทางวิชาการที่มีความเฉพาะกลุ่มโรคทางโลหิตวิทยาแก่แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และบุคลากรทางการแพทย์ ในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการดูแลผู้ป่วยเฉพาะกลุ่มโรคทางโลหิตวิทยาให้ดียิ่งขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์และต่อยอดในการดูแลผู้ป่วยในแต่ละกลุ่มโรคทางโลหิตวิทยาต่อไป

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมบริการวิชาการให้ความรู้สุขภาพแก่บุคลากร บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อ“วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ”

13 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมบริการวิชาการให้ความรู้สุขภาพแก่บุคลากร บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อ“วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ”บรรยายโดยนายแพทย์เกรียงไกร ถวิลไพร แพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ณ ห้องประชุมพลังไทย 2 อาคาร 2 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ที่ https://www.chulabhornchannel.com/news-activities/

ข่าวภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ดูทั้งหมด

บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคถุงผ้าใหม่ให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อนำไปแบ่งปันให้กับคนไข้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ใช้ใส่ยากลับบ้าน

20 กุมภาพันธ์ 2567 คุณธัญญพัทธ์ พึ่งคำ ผู้จัดการส่วนการตลาด บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะฯ ร่วมบริจาคถุงผ้าใหม่ จำนวน 600 ใบ ให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อนำไปแบ่งปันให้กับคนไข้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ใช้ใส่ยากลับบ้าน โดยมีคุณดาริน ลือนาม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้รับมอบ ณ โถงชั้น 1 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอขอบคุณและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบความสุขความเจริญรุ่งเรือง สืบไป สำหรับการร่วมบริจาค “ถุงผ้าใหม่” เพื่อแบ่งปันให้ผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ผ่านโครงการ CRA One More ธรรม คุณทำได้ เป็นหนึ่งในโครงการที่ร่วมส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือในการทำความดีเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยความเพียรและจิตเมตตาตามพันธกิจของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยสามารถร่วมทำดีแบ่งปันน้ำใจให้ผู้ป่วยที่ขาดแคลนถุงใส่ยาของตนเองกลับบ้าน รวมทั้งยังเป็นการร่วมรณรงค์การใช้ถุงผ้า ทดแทนการใช้ถุงพลาสติก ติดต่อบริจาคถุงผ้าใหม่ได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จันทร์ – […]

ผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สื่อสารมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานในกิจกรรม Town Hall Meeting ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1 ภายใต้แนวคิด CRA 2024 Growing Together As One

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรม Town Hall Meeting ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1 ภายใต้แนวคิด CRA 2024 Growing Together As One โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมสื่อสารมอบนโยบายแนวทางในการบริหารดำเนินงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี 2567 ร่วมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมบอกเล่าถึงการพัฒนาระบบงานสารสนเทศของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เล่าถึงทิศทางการดำเนินงานของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้กับบุคลากรและนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมตอบข้อซักถามที่เปิดให้บุคลากรได้ส่งคำถามเข้ามาผ่านระบบออนไลน์ รวมทั้งแนะนำคณะผู้บริหารด้านต่าง ๆ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ณ ห้องประชุมใหญ่ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ […]

โครงการมอบนโยบายการดำเนินงานและส่งเสริมค่านิยมหลักของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2567

8 กุมภาพันธ์ 2567 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติและมอบใบระกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่นของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2566 ในงาน “โครงการมอบนโยบายการดำเนินงานและส่งเสริมค่านิยมหลักของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2567” ซึ่งปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกภายใต้แนวคิด CRA 2024 Growing together as one โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้มอบใบระกาศเกียรติคุณกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ณ ห้องประชุมใหญ่ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คุณจริยา ปัญญา รักษาการผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กำกับดูแลงานด้านทรัพยากรบุคคล กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของโครงการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่นของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่สมควรยกย่องให้เป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่น เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรตามสายงาน ได้แก่ แพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล สนับสนุนการแพทย์ สนับสนุนทั่วไป และอาจารย์ ซึ่งในการคัดเลือก มีหลักเกณฑ์ที่ใช้สำหรับการคัดเลือก คือ ผู้ปฏิบัติงานที่มีพฤติกรรมสอดคล้องกับค่านิยมหลักของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (CRA […]

พระกรณียกิจองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ดูทั้งหมด

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงบรรยายพิเศษ เรื่อง การเกิดโรคมะเร็ง หรือ Oncogenesis พระราชทานแก่นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๓ และคณาจารย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน

วันพุธที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๒.๕๗ น. ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังชั้น ๓ อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ทรงบรรยายพิเศษ เรื่อง การเกิดโรคมะเร็ง หรือ Oncogenesis พระราชทานแก่นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๓ และคณาจารย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นวันที่ ๓  โดยทรงบรรยายพิเศษพระราชทานต่อเนื่องในหัวข้อ เรื่อง “การควบคุมการเพิ่มจำนวนของเซลล์ และการเกิดเซลล์ตายและเมแทบอลิซึมของเซลล์มะเร็ง” ซึ่งวัฏจักรของเซลล์ หรือ วงจรการแบ่งตัวของเซลล์มี ๔ ระยะ ในแต่ละระยะจะมีจุดที่ตรวจสอบและควบคุมความถูกต้องและคุณภาพการทำงานของเซลล์ โดยมีความสำคัญของกระบวนการส่งสัญญาณเข้าสู่เซลล์ ซึ่งนำไปสู่การตอบสนองของเซลล์ ซึ่งปกติร่างกายจะมีการควบคุมให้มีความสมดุลและเหมาะสมหากเกิดความผิดปกติเกี่ยวกับการควบคุมในระบบก็จะนำไปสู่การเกิดเป็นมะเร็งขึ้นได้ การที่เซลล์มะเร็งมีการแบ่งตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องปรับรูปแบบของกระบวนการเมแทบอลิซึม ซึ่งประกอบด้วยปฏิกิริยาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามลำดับ เพื่อช่วยรักษาสมดุลในร่างกาย และเรื่อง “กลไกการเกิดพยาธิสภาพ ของมะเร็งในระดับโมเลกุลและระดับเซลล์ […]

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงบรรยายพิเศษพระราชทานแก่นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ ๓ และคณาจารย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นวันที่สอง ณ ห้องบรรยาย ๓A – ๓๐๑ ชั้น ๓ อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๒.๕๖ น. ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ทรงบรรยายพิเศษ เรื่อง กลไกการเกิดโรคมะเร็ง (Oncogenesis) เป็นวันที่สอง พระราชทานแก่นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๓ จำนวน ๓๒ คน และคณาจารย์ บุคลากรจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน หัวข้อการบรรยายพิเศษในวันนี้ เรื่อง อองโคยีน (Oncogene) หรือ ยีนมะเร็งและการควบคุมการเจริญเติบโตของเซลล์ ยีนยับยั้งการเกิดมะเร็ง (Tumor Suppressor Genes) และการควบคุมวัฏจักรของเซลล์  โรคมะเร็งเกิดขึ้นจากการกลายพันธุ์ของเซลล์ที่แบ่งตัวและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถควบคุมได้ และเกิดได้จากไวรัสที่เข้าแทรกแซงเข้าไปในเซลล์และเข้าควบคุมการทำงานของยีนในเซลล์ที่ปกติ ซึ่งจากการศึกษาวิจัยในระดับโมเลกุลพบว่าการกลายพันธุ์ของยีน การแทรกแซงของยีน หรือการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนของโครโมโซมสามารถเพิ่มการแสดงออกของยีนมะเร็ง ในสภาวะปกติเซลล์จะถูกควบคุมให้มีการเจริญเติบโตในอัตราที่เหมาะสม แต่เมื่อมีการแสดงออกของยีนมะเร็งที่สูงกว่าปกติ เซลล์จะถูกกระตุ้นให้มีการแบ่งตัวเร็วขึ้นและต่อต้านกระบวนการตายของเซลล์ นอกจากยีนมะเร็งแล้วยังมียีนยับยั้งการเกิดมะเร็งหลายชนิดที่ทำหน้าที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของมะเร็งแตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น ยีน p53 ที่สร้างโปรตีนจำเพาะซึ่งทำหน้าที่ตรวจจับความผิดปกติทางพันธุกรรม จากการศึกษาในผู้ป่วยพบว่าการกลายพันธุ์ของยีน […]

ระดมทุนและบริจาค

ดูทั้งหมด

บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคถุงผ้าใหม่ให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อนำไปแบ่งปันให้กับคนไข้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ใช้ใส่ยากลับบ้าน

20 กุมภาพันธ์ 2567 คุณธัญญพัทธ์ พึ่งคำ ผู้จัดการส่วนการตลาด บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะฯ ร่วมบริจาคถุงผ้าใหม่ จำนวน 600 ใบ ให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อนำไปแบ่งปันให้กับคนไข้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ใช้ใส่ยากลับบ้าน โดยมีคุณดาริน ลือนาม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้รับมอบ ณ โถงชั้น 1 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอขอบคุณและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบความสุขความเจริญรุ่งเรือง สืบไป สำหรับการร่วมบริจาค “ถุงผ้าใหม่” เพื่อแบ่งปันให้ผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ผ่านโครงการ CRA One More ธรรม คุณทำได้ เป็นหนึ่งในโครงการที่ร่วมส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือในการทำความดีเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยความเพียรและจิตเมตตาตามพันธกิจของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยสามารถร่วมทำดีแบ่งปันน้ำใจให้ผู้ป่วยที่ขาดแคลนถุงใส่ยาของตนเองกลับบ้าน รวมทั้งยังเป็นการร่วมรณรงค์การใช้ถุงผ้า ทดแทนการใช้ถุงพลาสติก ติดต่อบริจาคถุงผ้าใหม่ได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จันทร์ – […]

ประธานบริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด(มหาชน) พร้อมคณะฯ มอบเงินบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ในพระอนุเคราะห์ และสนับสนุนการบริการทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

24 มกราคม 2567 คุณปัญญา นิรันดร์กุล ประธานบริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด(มหาชน) และ ประธานมูลนิธิเวิร์คพอยท์เพื่อการกุศล พร้อมด้วยคุณพาณิชย์ สดสี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม Group CEO และคุณคณิต วัฒนประดิษฐ์ ประธานกรรมการมูลนิธิเวิร์คพอยท์เพื่อการกุศล มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน ) เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ในพระอนุเคราะห์ และสนับสนุนการบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นายเฉลิมพล ทันจิตต์ รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และคุณรัตนา จุลสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์พร้อมด้วยคณะฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)ร่วมบริจาคถุงผ้าใหม่ ( DSI ปันถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน) ให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อนำไปแบ่งปันส่งต่อให้ผู้ป่วย โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ใส่ยากลับบ้าน

21 ธันวาคม 2566 : ร้อยตำรวจเอก ธรรศ เลาห์ทวี เลขานุการกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) พร้อมคณะฯ ร่วมบริจาคถุงผ้าใหม่ ( DSI ปันถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน) จำนวน 1,000 ใบ ให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อนำไปแบ่งปันส่งต่อให้ผู้ป่วย โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ใส่ยากลับบ้าน โดยได้รับเกียรติจากนายรัฐกิจ มานะทัต รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านกฎหมาย เป็นผู้รับมอบ ณ ชั้น 2 อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร สำหรับการร่วมบริจาค “ถุงผ้าใหม่” เพื่อแบ่งปันให้ผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ผ่านโครงการ CRA One More ธรรม คุณทำได้ เป็นหนึ่งในโครงการที่ร่วมส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือในการทำความดีเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยความเพียรและจิตเมตตาตามพันธกิจของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยสามารถร่วมทำดีแบ่งปันน้ำใจให้ผู้ป่วยที่ขาดแคลนถุงใส่ยาของตนเองกลับบ้าน รวมทั้งยังเป็นการร่วมรณรงค์การใช้ถุงผ้า ♻️ทดแทนการใช้ถุงพลาสติก 👉ติดต่อบริจาคถุงผ้าใหม่ได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์📆จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.☎️ 0-2765-5700 […]

ศูนย์ข้อมูลวัคซีน

ดูทั้งหมด

ประกาศเอกสารการอนุมัติขยายอายุวัคซีน COVID-19 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (Covilo) แบบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตำรับยา และตารางแสดงอายุวัคซีน Sinopharm ขนาดบรรจุ 1 และ 2 โดส

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้จัดสรรวัคซีน COVID-19 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (COVILO) ขอเรียนแจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้อนุมัติการขยายอายุวัคซีนซิโนฟาร์ม COVID-๑๙ Vaccine (Vero Cell), Inactivated (COVILO) ที่ผลิตโดย Beijing Institute of Biological Products Col, Ltd. ขนาดบรรจุขวดละ ๒ โดส (๑.๐ มิลลิลิตร) สำหรับวัคซีนที่ยังไม่ได้เปิดใช้ จากเดิม ๑๒ เดือน (๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕) เป็น ๑๕ เดือน (๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) นับจากวันที่ผลิต ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอประกาศเอกสารแบบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตำรับยา (แบบ ย.๕) เพื่อแจ้งข้อมูลการขยายอายุของวัคซีนดังกล่าว แก่ท่านผู้เกี่ยวข้องในสถานพยาบาล หน่วยงานรับจัดสรรวัคซีนของท่านปรับปรุงข้อมูลในระบบบริหารจัดการคลังให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบันต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้จัดสรรวัคซีน Sinopharm ซึ่งผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งเข้าประเทศไทย เลขทะเบียนตำรับยา ๑C๗/๖๔ เลขรับที่ ๙๖๔๕/๖๕

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้จัดสรรวัคซีน COVID-19 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (COVILO)ขอเรียนแจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้อนุมัติการขยายอายุวัคซีนซิโนฟาร์ม COVID-๑๙ Vaccine (Vero Cell), Inactivated (COVILO) ที่ผลิตโดย Beijing Institute of Biological Products Col, Ltd. ขนาดบรรจุขวดละ ๒ โดส สำหรับวัคซีนที่ยังไม่ได้เปิดใช้ จากเดิม ๑๕ เดือน (๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) เป็น ๑๘ เดือน (๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) นับจากวันที่ผลิต ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอประกาศเอกสารแบบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตำรับยา (แบบ ย.๕)เพื่อแจ้งข้อมูลการขยายอายุของวัคซีนดังกล่าว แก่ท่านผู้เกี่ยวข้องในสถานพยาบาล หน่วยงานรับจัดสรรวัคซีนของท่านปรับปรุงข้อมูลในระบบบริหารจัดการคลังให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบันต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร ๐๘ ๒๐๙๒ […]

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่

ดูทั้งหมด

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอศรีศาคร จังหวัดนราธิวาส

วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนคอลอกาเว อำเภอศรีศาคร จังหวัดนราธิวาส ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพและสิ่งของพระราชทาน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอศรีศาคร จังหวัดนราธิวาส โดยมีว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้แทนเชิญสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยข้าราชการหัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนประชาชนในพื้นที่ร่วมกล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณฯ เบื้องหน้าพระรูป สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีนายอำเภอศรีศาคร และนายอำเภอรือเสาะ พร้อมด้วยตัวแทนราษฎรผู้ประสบเหตุอุทกภัย เข้าร่วมรับมอบสิ่งของพระราชทานฯ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่อไป ทั้งนี้ จากสถานการณ์อุทกภัย น้ำป่าไหลหลากในจังหวัดนราธิวาส ห้วงวันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมานั้น พบว่ามีปริมาณน้ำฝนสูงสุดในอำเภอรือเสาะ 477.4 มิลลิเมตร อำเภอศรีสาคร 334.4 มิลลิเมตร พื้นที่อำเภอศรีศาครได้รับผลกระทบ จำนวน 6 ตำบล 35 […]

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านหลวง ลงพื้นที่ออกหน่วยแพทย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ตรวจสุขภาพให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

23 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยทีมแพทย์ คณาจารย์ บุคลากรทางการแพทย์และตัวแทนอาสาจุฬาภรณ์นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านหลวง ลงพื้นที่ออกหน่วยแพทย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ตรวจสุขภาพให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน โดยมีนายวิชัย ศิริวรวัจน์ชัย สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง พร้อมด้วยนายแพทย์กมล พรมลังกา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านหลวง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง ร่วมให้การต้อนรับและร่วมหารือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน สำหรับการออกหน่วยแพทย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒนในวันนี้ ช่วงเช้าเป็นกิจกรรมสำรวจความเข้าใจ และบรรยายให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางผิวหนัง โดยเฉพาะโรคติดเชื้อราที่ผิวหนัง โดยอาจารย์แพทย์โรคผิวหนังและนักศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา จากนั้น ทีมแพทย์และอาสาจุฬาภรณ์ได้ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ทั้งตรวจวัดความดัน ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจตาบอดสี ตรวจโรคผิวหนัง ตรวจวัดพัฒนาการของเด็ก ตรวจโรคกระดูกและข้อ ตรวจประเมินสุขภาพจิต และตรวจโรคทั่วไป ให้แก่ประชาชนที่เข้ารับบริการจากนั้นในช่วงบ่าย ทางวิทยาลัยฯ ได้ร่วมประชุมรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการอาสาจุฬาภรณ์ พร้อมร่วมหารือเรื่องการพัฒนาโครงการเพื่อบูรณาการการส่งเสริมสุขภาพประชาชนของอำเภอบ้านหลวงในระยะยาว ร่วมกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข และหน่วยบริหารงานส่วนท้องถิ่น เช่น นายอำเภอบ้านหลวง หน่วยงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหลวง โรงพยาบาลบ้านหลวง […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอเมืองยะลาและอำเภอรามัน จังหวัดยะลา

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพและสิ่งของพระราชทาน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอเมืองยะลาและพื้นที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นผู้แทนเชิญสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยข้าราชการหัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนประชาชนในพื้นที่ร่วมกล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณฯ เบื้องหน้าพระรูป สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ต่อจากนั้น นายอำเภอเมืองยะลา และนายอำเภอรามัน จังหวัดยะลา พร้อมด้วยตัวแทนราษฎรผู้ประสบเหตุอุทกภัย เข้าร่วมรับมอบสิ่งของพระราชทานเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่อไป ทั้งนี้ จากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากอย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอรามัน จังหวัดยะลา ระหว่างวันที่  22 – 25 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา จนทำให้เกิดอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่มในพื้นที่ 7 อำเภอ 52 ตำบล 300 หมู่บ้าน 24 ชุมชน […]

องค์กรและเพื่อสังคม

ดูทั้งหมด

บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคถุงผ้าใหม่ให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อนำไปแบ่งปันให้กับคนไข้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ใช้ใส่ยากลับบ้าน

20 กุมภาพันธ์ 2567 คุณธัญญพัทธ์ พึ่งคำ ผู้จัดการส่วนการตลาด บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะฯ ร่วมบริจาคถุงผ้าใหม่ จำนวน 600 ใบ ให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อนำไปแบ่งปันให้กับคนไข้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ใช้ใส่ยากลับบ้าน โดยมีคุณดาริน ลือนาม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้รับมอบ ณ โถงชั้น 1 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอขอบคุณและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบความสุขความเจริญรุ่งเรือง สืบไป สำหรับการร่วมบริจาค “ถุงผ้าใหม่” เพื่อแบ่งปันให้ผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ผ่านโครงการ CRA One More ธรรม คุณทำได้ เป็นหนึ่งในโครงการที่ร่วมส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือในการทำความดีเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยความเพียรและจิตเมตตาตามพันธกิจของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยสามารถร่วมทำดีแบ่งปันน้ำใจให้ผู้ป่วยที่ขาดแคลนถุงใส่ยาของตนเองกลับบ้าน รวมทั้งยังเป็นการร่วมรณรงค์การใช้ถุงผ้า ทดแทนการใช้ถุงพลาสติก ติดต่อบริจาคถุงผ้าใหม่ได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จันทร์ – […]

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการโรคมะเร็งแบบครบวงจร วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี จัดกิจกรรม “หลักสี่ รู้ สู้มะเร็ง” ให้กับชมรมผู้สูงอายุรักษ์สุขภาพ ณ คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น สืบสานพระปณิธานใน สมเด็จ ฯ เจ้าฟ้า กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

26 มกราคม 2567 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการโรคมะเร็งแบบครบวงจร วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี  จัดกิจกรรม “หลักสี่ รู้ สู้มะเร็ง” ให้กับชมรมผู้สูงอายุรักษ์สุขภาพ ณ คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น เพื่อสืบสานพระปณิธานใน ศาตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านการพัฒนาความรู้และนวัตกรรมด้วยการใช้กระบวนการวิจัย เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมงานบริการสุขภาพให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชน ภายในกิจกรรม “หลักสี่ รู้ สู้มะเร็ง” ได้รับเกียรติจากคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ จากวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ประเมินความรอบรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง กิจกรรมสันทนาการ และประชาสัมพันธ์การให้บริการของศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริการโรคมะเร็งแบบครบวงจร โดยได้รับความสนใจจากชมรมผู้สูงอายุรักษ์สุขภาพ จำนวน 41 คนเป็นอย่างดี กิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้น ณ คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และศูนย์การเรียนรู้และบริการสุขภาพในชุมชน วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ซอยงามวงศ์วาน 47 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร สำหรับสถานการณ์โรคมะเร็งในประเทศไทยพบว่าเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทย โดยพบผู้ป่วยโรคมะเร็งรายใหม่ 140,000 […]

เครือข่ายความร่วมมือ

ดูทั้งหมด

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานบัตรอวยพร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 พร้อมสมุดบันทึก แก่ผู้บริหาร บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานบัตรอวยพร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 พร้อมสมุดบันทึก แก่ นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด นายธีธัช สุขสะอาด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด นายประณต เลิศมีมงคลชัย รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัดโดยมีนายเฉลิมพล ทันจิตต์ รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้เชิญบัตรอวยพร ส.ค.ส. และสมุดบันทึกไดอารี่ ปีพุทธศักราช 2567

ผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้โอวาทแก่นักกีฬาฯ ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์”

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา นายเฉลิมพล ทันจิตต์ รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีให้โอวาทแก่นักกีฬาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์” โดยมีนายแพทย์อี๊ด ลอประยูร ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยทีมโค้ชผู้ฝึกสอน และผู้จัดการทีม เข้าร่วมพิธี ณ Co-working space ชั้น 2 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ การให้โอวาทในครั้งนี้ นับเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ทีมนักกีฬาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมคณะฯ ที่จะเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งปีนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ส่งนักกีฬา พร้อมด้วยผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมแข่งขัน รวม 33 คน ใน 6 […]

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานบัตรอวยพร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๗ พร้อมสมุดบันทึกให้แก่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานบัตรอวยพร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๗ พร้อมสมุดบันทึกให้แก่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) โดยมีพันเอกสรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เข้ารับพระราชทานบัตรอวยพรและสมุดบันทึก ณ อาคาร ๑ NT สำนักงานแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีนายเฉลิมพล ทันจิตต์ รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้อัญเชิญมอบในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗