ข่าวและกิจกรรม

การศึกษา วิจัย และนวัตกรรม

ดูทั้งหมด

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แถลงเปิด ๘ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ภายใต้แนวคิด สืบสาน–รักษา-ต่อยอด พระราชปณิธาน สร้างสรรค์นวัตกรรมบริการสุขภาพราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อปวงชน

กรุงเทพ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แถลงเปิด ๘ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ภายใต้แนวคิด สืบสาน–รักษา-ต่อยอด พระราชปณิธาน สร้างสรรค์นวัตกรรมบริการสุขภาพราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อปวงชน โดยน้อมนำแนวพระราชปณิธาน พระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดทำโครงการเพื่อสร้างความอยู่ดีมีสุขของประชาชนและเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม อีกทั้งสอดคล้องต่อภารกิจการดำเนินงานและวิสัยทัศน์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในการมุ่งสร้างสุขภาวะที่ดีและเท่าเทียมเพื่อทุกชีวิต ด้วยวิทยาการขั้นสูง นวัตกรรมและความเป็นเลิศ ตามพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบบริการสุขภาพแก่ประชาชนและเป็นพลังของแผ่นดินในการขับเคลื่อนการวิจัยสร้างองค์ความรู้ สร้างบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาที่ขาดแคลน สร้างนวัตกรรมบริการสุขภาพอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสืบไป โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หน่วยงานภาคีเครือข่าย สื่อมวลชน และประชาชนเข้าร่วมงาน ณ ชั้น ๑ อาคารวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดนิทรรศการ “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เทิดไท้องค์ราชัน” สืบสาน-รักษา-ต่อยอด พระราชปณิธานสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการสุขภาพเพื่อปวงชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พร้อมทั้งจัดพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

กรุงเทพ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดนิทรรศการ “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เทิดไท้องค์ราชัน” สืบสาน-รักษา-ต่อยอด พระราชปณิธานสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการสุขภาพเพื่อปวงชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พร้อมทั้งจัดพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ ชั้น ๑ อาคารวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ และกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล ในการนี้ ประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หน่วยงานภาคีเครือข่าย สื่อมวลชน และประชาชนที่เข้าร่วมพิธีได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกรอย่างหาที่สุดมิได้ ทั้งนี้ นิทรรศการ “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เทิดไท้องค์ราชัน” สืบสาน-รักษา-ต่อยอด พระราชปณิธานสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการสุขภาพเพื่อปวงชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ […]

ประมวลภาพบรรยากาศ พิธีถวายพระพร กิจกรรม และการเปิดนิทรรศการ “สิริศิลป์ศรีจักรีจุฬาภรณ์” ดั่งดอกไม้บาน

ประมวลภาพบรรยากาศ พิธีถวายพระพร กิจกรรม และการเปิดนิทรรศการ “สิริศิลป์ศรีจักรีจุฬาภรณ์” ดั่งดอกไม้บาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด ๔๐๐ เตียง ประมวลภาพบรรยากาศ พิธีถวายพระพร กิจกรรม และการเปิดนิทรรศการ “สิริศิลป์ศรีจักรีจุฬาภรณ์” ดั่งดอกไม้บาน

การแพทย์และสาธารณสุข

ดูทั้งหมด

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แถลงเปิด ๘ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ภายใต้แนวคิด สืบสาน–รักษา-ต่อยอด พระราชปณิธาน สร้างสรรค์นวัตกรรมบริการสุขภาพราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อปวงชน

กรุงเทพ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แถลงเปิด ๘ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ภายใต้แนวคิด สืบสาน–รักษา-ต่อยอด พระราชปณิธาน สร้างสรรค์นวัตกรรมบริการสุขภาพราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อปวงชน โดยน้อมนำแนวพระราชปณิธาน พระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดทำโครงการเพื่อสร้างความอยู่ดีมีสุขของประชาชนและเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม อีกทั้งสอดคล้องต่อภารกิจการดำเนินงานและวิสัยทัศน์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในการมุ่งสร้างสุขภาวะที่ดีและเท่าเทียมเพื่อทุกชีวิต ด้วยวิทยาการขั้นสูง นวัตกรรมและความเป็นเลิศ ตามพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบบริการสุขภาพแก่ประชาชนและเป็นพลังของแผ่นดินในการขับเคลื่อนการวิจัยสร้างองค์ความรู้ สร้างบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาที่ขาดแคลน สร้างนวัตกรรมบริการสุขภาพอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสืบไป โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หน่วยงานภาคีเครือข่าย สื่อมวลชน และประชาชนเข้าร่วมงาน ณ ชั้น ๑ อาคารวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดนิทรรศการ “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เทิดไท้องค์ราชัน” สืบสาน-รักษา-ต่อยอด พระราชปณิธานสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการสุขภาพเพื่อปวงชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พร้อมทั้งจัดพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

กรุงเทพ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดนิทรรศการ “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เทิดไท้องค์ราชัน” สืบสาน-รักษา-ต่อยอด พระราชปณิธานสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการสุขภาพเพื่อปวงชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พร้อมทั้งจัดพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ ชั้น ๑ อาคารวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ และกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล ในการนี้ ประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หน่วยงานภาคีเครือข่าย สื่อมวลชน และประชาชนที่เข้าร่วมพิธีได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกรอย่างหาที่สุดมิได้ ทั้งนี้ นิทรรศการ “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เทิดไท้องค์ราชัน” สืบสาน-รักษา-ต่อยอด พระราชปณิธานสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการสุขภาพเพื่อปวงชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ […]

ประมวลภาพบรรยากาศ พิธีถวายพระพร กิจกรรม และการเปิดนิทรรศการ “สิริศิลป์ศรีจักรีจุฬาภรณ์” ดั่งดอกไม้บาน

ประมวลภาพบรรยากาศ พิธีถวายพระพร กิจกรรม และการเปิดนิทรรศการ “สิริศิลป์ศรีจักรีจุฬาภรณ์” ดั่งดอกไม้บาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด ๔๐๐ เตียง ประมวลภาพบรรยากาศ พิธีถวายพระพร กิจกรรม และการเปิดนิทรรศการ “สิริศิลป์ศรีจักรีจุฬาภรณ์” ดั่งดอกไม้บาน

ข่าวภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ดูทั้งหมด

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แถลงเปิด ๘ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ภายใต้แนวคิด สืบสาน–รักษา-ต่อยอด พระราชปณิธาน สร้างสรรค์นวัตกรรมบริการสุขภาพราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อปวงชน

กรุงเทพ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แถลงเปิด ๘ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ภายใต้แนวคิด สืบสาน–รักษา-ต่อยอด พระราชปณิธาน สร้างสรรค์นวัตกรรมบริการสุขภาพราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อปวงชน โดยน้อมนำแนวพระราชปณิธาน พระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดทำโครงการเพื่อสร้างความอยู่ดีมีสุขของประชาชนและเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม อีกทั้งสอดคล้องต่อภารกิจการดำเนินงานและวิสัยทัศน์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในการมุ่งสร้างสุขภาวะที่ดีและเท่าเทียมเพื่อทุกชีวิต ด้วยวิทยาการขั้นสูง นวัตกรรมและความเป็นเลิศ ตามพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบบริการสุขภาพแก่ประชาชนและเป็นพลังของแผ่นดินในการขับเคลื่อนการวิจัยสร้างองค์ความรู้ สร้างบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาที่ขาดแคลน สร้างนวัตกรรมบริการสุขภาพอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสืบไป โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หน่วยงานภาคีเครือข่าย สื่อมวลชน และประชาชนเข้าร่วมงาน ณ ชั้น ๑ อาคารวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดนิทรรศการ “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เทิดไท้องค์ราชัน” สืบสาน-รักษา-ต่อยอด พระราชปณิธานสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการสุขภาพเพื่อปวงชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พร้อมทั้งจัดพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

กรุงเทพ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดนิทรรศการ “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เทิดไท้องค์ราชัน” สืบสาน-รักษา-ต่อยอด พระราชปณิธานสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการสุขภาพเพื่อปวงชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พร้อมทั้งจัดพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ ชั้น ๑ อาคารวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ และกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล ในการนี้ ประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หน่วยงานภาคีเครือข่าย สื่อมวลชน และประชาชนที่เข้าร่วมพิธีได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกรอย่างหาที่สุดมิได้ ทั้งนี้ นิทรรศการ “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เทิดไท้องค์ราชัน” สืบสาน-รักษา-ต่อยอด พระราชปณิธานสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการสุขภาพเพื่อปวงชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ […]

ประมวลภาพบรรยากาศ พิธีถวายพระพร กิจกรรม และการเปิดนิทรรศการ “สิริศิลป์ศรีจักรีจุฬาภรณ์” ดั่งดอกไม้บาน

ประมวลภาพบรรยากาศ พิธีถวายพระพร กิจกรรม และการเปิดนิทรรศการ “สิริศิลป์ศรีจักรีจุฬาภรณ์” ดั่งดอกไม้บาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด ๔๐๐ เตียง ประมวลภาพบรรยากาศ พิธีถวายพระพร กิจกรรม และการเปิดนิทรรศการ “สิริศิลป์ศรีจักรีจุฬาภรณ์” ดั่งดอกไม้บาน

พระกรณียกิจองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ดูทั้งหมด

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๖ และเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการ “ Thailand Against Cancer as One ” ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๔๕ น. ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร ประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ,  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และรองประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ , รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ กรรมการประชาสัมพันธ์มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ, ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสฤกพรรณ วิไลลักษณ์ ประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการ และคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ […]

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทอดพระเนตรการแสดงละครเวที เรื่อง “ฟ้าจรดทราย เดอะมิวสิคัล” รอบการกุศลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ กรุงเทพมหานคร

วันเสาร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จพระดำเนินไปยังเมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ทอดพระเนตรการแสดงละครเวที เรื่อง “ฟ้าจรดทราย เดอะมิวสิคัล” รอบการกุศลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งมูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ร่วมกับบริษัท ซีเนริโอ จำกัด จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษา ๖๗ ปี วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยรายได้จากละครเวที “ฟ้าจรดทราย เดอะมิวสิคัล” รอบการกุศลครั้งนี้ สมทบทุนมูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนด้อยโอกาส และจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ การนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ พลเอก […]

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จทรงเปิดนิทรรศการ “ด้วยรักษ์และเมตตา” โครงการประกวดจิตรกรรม“ทิพย์พิมานสืบสานสิริศิลป์” ครั้งที่ ๑ ณ หอศิลป์ทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

วันเสาร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการ “ด้วยรักษ์และเมตตา” โครงการประกวดจิตรกรรม “ทิพย์พิมานสืบสานสิริศิลป์” ครั้งที่ ๑ ณ หอศิลป์ทิพย์พิมาน ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่องจ.นครราชสีมา โดยมีนายปัญญา วิจินธนสาร ผู้อำนวยการหอศิลป์ทิพย์พิมาน รองศาสตราจารย์วิรัญญา จิราธิกิตติ์ รองผู้อำนวยการหอศิลป์ทิพย์พิมาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา เฝ้ารับเสด็จ การนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์วิรัญญา จิราธิกิตติ์ รองผู้อำนวยการหอศิลป์ทิพย์พิมาน เข้าเฝ้าถวายสูจิบัตร และนายปัญญา วิจินธนสาร ผู้อำนวยการหอศิลป์ทิพย์พิมาน กราบทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานและกราบทูลเบิกผู้ได้รับพระราชทานรางวัลโครงการประกวดจิตรกรรม “ทิพย์พิมานสืบสานสิริศิลป์” ครั้งที่ ๑ จำนวน ๔๔ รายเข้ารับพระราชทานรางวัล โอกาสนี้ ทรงฉายพระรูปร่วมกับคณะผู้จัดงานและเยาวชนที่ได้รับพระราชทานรางวัลฯ จากนั้น […]

ระดมทุนและบริจาค

ดูทั้งหมด

คุณวิรุฬ รัชตวาสน์ นายกสมาคมรักษ์สุขภาพไทย มอบเงินบริจาค เพื่อสมทบเข้ากองทุนกีฬาและนันทนาการ มูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ฯ

คุณวิรุฬ รัชตวาสน์ นายกสมาคมรักษ์สุขภาพไทย มอบเงินบริจาคจำนวน 203,000 บาท ( สองแสนสามพันบาทถ้วน ) เพื่อสมทบเข้ากองทุนกีฬาและนันทนาการ สมทบทุนมูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีนางทัชริน กิติญาณทรัพย์ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ สำนักงานมูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ฯ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

ดร.พจนี พะเนียงเวทย์ มอบเงินบริจาคสมทบทุนโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

17 กรกฎาคม 2567 ดร.พจนี  พะเนียงเวทย์  มอบเงินบริจาคสมทบทุนโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อสนับสนุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จำนวน 250,000 ( สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน ) โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอขอบคุณและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบความสุขความเจริญรุ่งเรือง สืบไป

พล.อ.ต.จเร แสงธาราทิพย์ พร้อมด้วยคุณทัศนีย์ แสงธาราทิพย์ และคุณนันทวัน แสงธาราทิพย์ มอบเงินบริจาคสมทบทุนโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อสนับสนุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

5 กรกฎาคม 2567 พล.อ.ต.จเร แสงธาราทิพย์ พร้อมด้วยคุณทัศนีย์ แสงธาราทิพย์ และคุณนันทวัน แสงธาราทิพย์ มอบเงินบริจาคสมทบทุนโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อสนับสนุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีคุณสุดารัตน์ โชคมณีนุช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ โถงชั้น 1 ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอขอบคุณและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบความสุขความเจริญรุ่งเรือง สืบไป

ศูนย์ข้อมูลวัคซีน

ดูทั้งหมด

ประกาศเอกสารการอนุมัติขยายอายุวัคซีน COVID-19 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (Covilo) แบบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตำรับยา และตารางแสดงอายุวัคซีน Sinopharm ขนาดบรรจุ 1 และ 2 โดส

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้จัดสรรวัคซีน COVID-19 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (COVILO) ขอเรียนแจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้อนุมัติการขยายอายุวัคซีนซิโนฟาร์ม COVID-๑๙ Vaccine (Vero Cell), Inactivated (COVILO) ที่ผลิตโดย Beijing Institute of Biological Products Col, Ltd. ขนาดบรรจุขวดละ ๒ โดส (๑.๐ มิลลิลิตร) สำหรับวัคซีนที่ยังไม่ได้เปิดใช้ จากเดิม ๑๒ เดือน (๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕) เป็น ๑๕ เดือน (๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) นับจากวันที่ผลิต ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอประกาศเอกสารแบบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตำรับยา (แบบ ย.๕) เพื่อแจ้งข้อมูลการขยายอายุของวัคซีนดังกล่าว แก่ท่านผู้เกี่ยวข้องในสถานพยาบาล หน่วยงานรับจัดสรรวัคซีนของท่านปรับปรุงข้อมูลในระบบบริหารจัดการคลังให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบันต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้จัดสรรวัคซีน Sinopharm ซึ่งผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งเข้าประเทศไทย เลขทะเบียนตำรับยา ๑C๗/๖๔ เลขรับที่ ๙๖๔๕/๖๕

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้จัดสรรวัคซีน COVID-19 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (COVILO)ขอเรียนแจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้อนุมัติการขยายอายุวัคซีนซิโนฟาร์ม COVID-๑๙ Vaccine (Vero Cell), Inactivated (COVILO) ที่ผลิตโดย Beijing Institute of Biological Products Col, Ltd. ขนาดบรรจุขวดละ ๒ โดส สำหรับวัคซีนที่ยังไม่ได้เปิดใช้ จากเดิม ๑๕ เดือน (๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) เป็น ๑๘ เดือน (๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) นับจากวันที่ผลิต ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอประกาศเอกสารแบบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตำรับยา (แบบ ย.๕)เพื่อแจ้งข้อมูลการขยายอายุของวัคซีนดังกล่าว แก่ท่านผู้เกี่ยวข้องในสถานพยาบาล หน่วยงานรับจัดสรรวัคซีนของท่านปรับปรุงข้อมูลในระบบบริหารจัดการคลังให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบันต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร ๐๘ ๒๐๙๒ […]

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่

ดูทั้งหมด

หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป พร้อมมอบกระเป๋ายาพระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 ณ โรงเรียนบ้านห้วยหยวก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปพร้อมทั้งมอบกระเป๋ายาพระราชทาน จำนวน 300 ชุด แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีนายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี การนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชน ได้ร่วมกล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณ พร้อมรับมอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทาน เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยต่อไป จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยและหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ได้เยี่ยมชมการให้บริการของหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนไข้ติดเตียง จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย นายพา ระเริง อายุ 48 ปี เป็นผู้ป่วยติดเตียงจากภาวะกระดูกไขสันหลังหัก หลังเข้ารับการผ่าตัดขาทั้งสองข้างขยับไม่ได้ มีแผลกดทับ และด้วยภาวะอ้วน ญาติจึงไม่สามารถพยุงตัวทำกายภาพได้ นางม่วย ผาด่าน […]

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก, วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบและวัคซีนป้องกันโรคงูสวัด ให้แก่บุคลากรของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ณ สำนักงานใหญ่ ห้องอาหาร VIP 1-3 อาคาร 3 ชั้น 2 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมีผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนฯ รวม 240 คน พร้อมกันนี้ มูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้ร่วมออกร้านจัดแสดงผลิตภัณฑ์ในโครงการตามพระดำริฯ ภายในงานด้วย

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดหน่วยแพทย์อาสาโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกตรวจสุขภาพ พร้อมเชิญกระเป๋ายาพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มอบแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนบ้านห้วยกบ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดหน่วยแพทย์อาสาโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกตรวจสุขภาพ พร้อมเชิญกระเป๋ายาและสิ่งของพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้แทนรับมอบและเชิญสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ร่วมกล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณฯ เบื้องหน้าพระรูปสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงห่วงใยประชาชนในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ต่อจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบสิ่งของพระราชทานให้กับตัวแทนนักเรียน และประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และคณะได้เยี่ยมชมการให้บริการหน่วยแพทย์อาสาโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนไข้ติดเตียง พร้อมเชิญกระเป๋ายาพระราชทานไปมอบแก่ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน ๓ ราย ประกอบด้วย๑. นายชัยณรงค์ กาญจนภา อายุ ๗๓ ปี เป็นผู้ป่วยติดเตียงมา ๕ […]

องค์กรและเพื่อสังคม

ดูทั้งหมด

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

✴️สืบสาน-รักษา-ต่อยอด พระราชปณิธาน สร้างสรรค์นวัตกรรมบริการสุขภาพเพื่อปวงชน 💛 ขอเชิญบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ 📆 วันพุธที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗⏰ เวลา ๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.🏥 ณ ชั้น ๑ อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 🟡พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ🟡แถลงเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ในนามราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน ๘ โครงการ🟠เสวนาพิเศษ++ ๕ นวัตกรรมบริการสุขภาพราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จากโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ🟡ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล🔵ชมบูธนิทรรศการนวัตกรรมบริการสุขภาพราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อปวงชน🟠กิจกรรม Workshop โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำงานเพื่อสังคม “สร้างสุขภาพดี ด้วยวิถีแพทย์แผนไทย” ในเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.🔵ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการประเมินสภาพปอดด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์วินิจฉัยร่วมกับระบบเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันงาน […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย จัดกิจกรรม “ รื่นเริงเถลิงศกใหม่ ร่วมใจรำวงสงกรานต์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 2567 ”

10 เมษายน 2567 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย จัดกิจกรรม “ รื่นเริงเถลิงศกใหม่ ร่วมใจรำวงสงกรานต์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 2567 ” จัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพร สืบสานการละเล่นไทยรำวงเริงสงกรานต์ และการแสดงดนตรีจากน้อง ๆ นักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่มาร่วมสร้างสีสันและรอยยิ้ม พร้อมความชุ่มชื่นเย็นใจในงานสงกรานต์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณชั้น 1 ระหว่างอาคารบริหาร 1 และอาคาร 2 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร การนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน ประธานในพิธี ได้กล่าวอวยพรบุคลากรและนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ไทย จากนั้น ได้นำสรงน้ำพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ พระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โอกาสนี้ ชาวราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมใจกันแต่งกายชุดผ้าไทย สวมเสื้อลายดอกสีสันสดใสเข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมร่วมรำวงเริงสงกรานต์ซึ่งเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความสุข สนุกสนาน […]

เครือข่ายความร่วมมือ

ดูทั้งหมด

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดนิทรรศการ “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เทิดไท้องค์ราชัน” สืบสาน-รักษา-ต่อยอด พระราชปณิธานสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการสุขภาพเพื่อปวงชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พร้อมทั้งจัดพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

กรุงเทพ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗ : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดนิทรรศการ “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เทิดไท้องค์ราชัน” สืบสาน-รักษา-ต่อยอด พระราชปณิธานสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการสุขภาพเพื่อปวงชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พร้อมทั้งจัดพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ ชั้น ๑ อาคารวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ และกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล ในการนี้ ประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หน่วยงานภาคีเครือข่าย สื่อมวลชน และประชาชนที่เข้าร่วมพิธีได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกรอย่างหาที่สุดมิได้ ทั้งนี้ นิทรรศการ “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เทิดไท้องค์ราชัน” สืบสาน-รักษา-ต่อยอด พระราชปณิธานสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการสุขภาพเพื่อปวงชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ […]

✨ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2567 ณ วัดน้อยนอก จ.นนทบุรี

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567 : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยฝ่ายโครงการตามพระดำริฯ จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2567 เพื่อร่วมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย การนี้ได้รับความเมตตาจาก พระมหานพดล อาสโภ,ดร. เจ้าคณะตำบลบางกระสอ เจ้าอาวาสวัดน้อยนอก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ ดร.ฐากูร พานิช รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าร่วมในพิธี ณ วัดน้อยนอก ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี โดยภายในพิธีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้จัดขบวนฟ้อนรำ พร้อมแห่เทียนพรรษารอบพระอุโบสถ จากนั้นได้นำต้นเทียนพรรษาขึ้นบนศาลาการเปรียญ เพื่อทำพิธีถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝนและเครื่องสังฆทานไทยธรรมแด่พระสงฆ์ อนึ่ง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนาของไทย และร่วมรักษาศีล ลด ละ เลิก อบายมุข ตลอดช่วงเข้าพรรษานี้ 🔶วันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ถือเป็นสองอภิลักขิตกาลทางพระพุทธศาสนาต่อเนื่องกัน กล่าวคือ วันเข้าพรรษา คือ การหยุดยั้งอยู่ประจำที่ตลอด 3 เดือน […]

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ครบ 19 ปี

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ครบ 19 ปี โดยมีนายแพทย์วิโรจน์ เมืองศิลปศาสตร์ แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์ โรคหัวใจและหลอดเลือด คุณรัตนาวลี บุญบงการ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด และคุณประภาพร เจริญผล หัวหน้างานการตลาด เป็นตัวแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ร่วมแสดงความยินดีในงานดังกล่าว