ข่าวภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ค้นหาจากช่วงเวลา

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมซ้อมแผนจำลองสถานการณ์ฉุกเฉิน ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง

25 มกราคม 2566 : ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมซ้อมแผนจำลองสถานการณ์ฉุกเฉิน เรื่อง การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง แจ้งวัฒนะซอย 5 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนา ให้ความรู้และทักษะแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานตามแผนจำลองสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างรวดเร็วและทันที ลดความสูญเสียทั้งแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เพราะความปลอดภัย คือ สิ่งสำคัญ

ประมวลภาพบรรยากาศพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

22 มกราคม 2566 : ประมวลภาพบรรยากาศพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยในวันนี้ น้องๆ นักศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ร่วมลงแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภทชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยว รวม 4 รายการ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ ” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-30 มกราคม 2566 มีการแข่งขันกีฬาจำนวน 35 ชนิด มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 122 สถาบัน พร้อมทัพนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 30,000 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาซึ่งเป็นเยาวชนสำคัญของชาติ และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจและพัฒนาทักษะความสามารถด้านกีฬา รวมถึงการเสริมสร้างความสามัคคีและ สัมพันธไมตรีอันดีระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรวม 7 ชนิดกีฬา ได้แก่ เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน ว่ายน้ำ กรีฑา […]

ประกาศเกี่ยวกับผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

ตามที่ปรากฏข่าวในสื่อสาธารณะเกี่ยวกับผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการของบุคลากรรายหนึ่งในสังกัดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและคุณธรรมทางวิชาการ สภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวนสามท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความชำนาญในเรื่องดังกล่าว เพื่อดำเนินการสอบข้อเท็จจริงโดยเร็วแล้วรายงานให้สภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทราบ หากพบว่ามีการกระทำผิดทางจริยธรรม รวมทั้งความผิดทางวินัย สภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะได้มอบให้ผู้มีหน้าที่และอำนาจพิจารณาลงโทษตามกฎหมายและกฎที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยไม่ชักช้า ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อสร้างความสุขให้แก่เด็กและเยาวชนไทย

13 มกราคม 2566 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อสร้างความสุขให้แก่เด็กและเยาวชนไทย ซึ่งในปีนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ไว้ว่า “ รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี ” เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเด็กและเยาวชนของชาติ โดยมี ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหลักสี่ และผู้นำชุมชนร่วมกันเปิดงาน และมอบของขวัญวันเด็กให้กับผู้นำชุมชนต่าง ๆ รอบรั้วราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รวมทั้งหมด ๓๔ ชุมชน เพื่อนำไปจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของแต่ละชุมชนต่อไป ณ CRA HALL สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ภายในงานมีการแสดงจินตลีลาประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ ” ใกล้รุ่ง ” โดยนักเรียนจากโรงเรียนวัดหลักสี่ และการมอบของขวัญวันเด็กให้กับผู้แทนชุมชนต่าง ๆ รอบรั้วราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อนำไปจัดกิจกรรมวันเด็ก […]

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานแจกันดอกไม้มอบให้ผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและให้หายป่วยโดยเร็ว

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานแจกันดอกไม้มอบให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ป่วย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและให้หายป่วยโดยเร็ว โดยมีเจ้าหน้าที่กองตำรวจวังประจำพระองค์และรับรอง โดยนางทัศอันน์ เครือขวัญ รองหัวหน้าแผนกและรักษาการหัวหน้าฝ่ายธุรการแผนกตำรวจวัง พระที่นั่งอัมพรสถาน เป็นผู้เชิญแจกันดอกไม้พระราชทาน การนี้ พลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยพยาบาลและบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ว

ตามที่สำนักพระราชวัง มีแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระประชวรและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ ความทราบทั่วกันแล้วนั้น ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำโดยศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล บุคลากร คณาจารย์และนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ร่วมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ว พิธีจัดขึ้น ณ CRA HALL ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร การนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมแสดงถ้อยแถลงขับเคลื่อนแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาของประชาชน (Calories Credit Challenge: CCC) ภายใต้แนวคิดโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Model) เพื่อการยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตประชาชนบนเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2565

21 ธันวาคม 2565 : รองศาสตราจารย์ นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมพร รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าร่วมแสดงถ้อยแถลงเพื่อการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ซี่งจัดขึ้นภายใต้ประเด็น “ ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ โอกาสและความหวังอนาคตประเทศไทย ” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับภาคีเครือข่าย ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ        ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและร่วมปาฐกาพิเศษ จากนั้น คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และภาคีเครือข่าย ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “ ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ โอกาสและความหวังอนาคตประเทศไทย ” ร่วมกันร่วมกับการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ จากนั้นในช่วงบ่าย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมพร รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในนามผู้แทนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ร่วมเวทีแสดงถ้อยแถลงเพื่อการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 พ.ศ.2565 ในมติ การขับเคลื่อนแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาของประชาชน […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)ทุกแห่งทั่วประเทศ ผ่านระบบออนไลน์

20 ธันวาคม 2565 เวลา 07.45 น. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำโดยศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงโฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)ทั่วประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ พิธีจัดขึ้น ณ CRA HALL ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร การนี้ ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงโฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลต่อหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ น้อมจิตร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง สถิตเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยยิ่งยืนนานตลอดไป

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

16 ธันวาคม 2565 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาตามที่ สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ ลงวันที่ 15 ธันวาคม พุทธศักราช 2565 เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระประชวร ความทราบแล้ว นั้น ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำโดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมพร รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล บุคลากร คณาจารย์และนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ CRA Hall ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอถวายพระพรและขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย ด้วยอานุภาพสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดอภิบาลประทานพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ตามที่สำนักพระราชวัง มีแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระประชวร นั้น ช่วงบ่ายของวันนี้ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมลงนามถวายพระพรและถวายแจกันดอกไม้หน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ณ ชั้น ๑ อาคารภูมิสิริมังคลาสุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอถวายพระพรและขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย ด้วยอานุภาพสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดอภิบาลประทานพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง สถิตเป็นมิ่งขวัญ ของพสกนิกรชาวไทยยิ่งยืนนานตลอดไป ทั้งนี้ สภากาชาดไทย เปิดลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร […]

16 ธันวาคม “วันกีฬาแห่งชาติ”

16 ธันวาคม “วันกีฬาแห่งชาติ”“ผมอยากจะเห็นการออกกำลังกายเป็นภูเขาลูกใหญ่ ที่ทุกคนได้ทำกันทั้งประเทศ ผมอยากเห็นความเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ทุกคนหันมาออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพหันมาวิ่งกันเพื่อสุขภาพของตนเอง เพื่อสุขภาพของสังคม และเพื่อสุขภาพของประเทศ” ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กล่าวบนเวทีเสวนา สุขภาพดี คือ ความมั่งคั่งที่ยั่งยืน (Health is Wealth ) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 โรงแรมปริ๊นพาเลส กรุงเทพฯ โดยวันกีฬาแห่งชาติ ได้ถือเอาวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร(รัชกาลที่9) ทรงเป็นตัวแทนของนักกีฬาทีมชาติไทย ในปี พ.ศ. 2510 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่ 4 และทรงชนะเลิศได้รับเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาเรือใบ ซึ่งถือได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์ทางการกีฬาของประเทศไทย เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในพระปรีชาสามารถและในฐานะที่เคยเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย คณะรัฐมนตรีจึงเห็นชอบและกำหนดให้วันที่ 16 ธันวาคมของทุกปี เป็นวัน “วันกีฬาแห่งชาติ” ตั้งแต่นั้นสืบมา

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมขับเคลื่อนแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชน ( Calories Credit Challenge: CCC ) ภายใต้แนวคิดโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) เพื่อยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตประชาชน

15 ธันวาคม 2565 : ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมพิธีเปิดงานเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนแพลตฟอร์ม Calories Credit Challenge: CCC เชื่อมโยงและบูรณาการ ข้อมูลสถิติการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชน ภายใต้แนวคิดโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) และร่วมเสวนา ในหัวข้อ“ สุขภาพดี คือ ความมั่งคั่งที่ยั่งยืน” ( Health is Wealth ) โดยมี ดร.ณรงค์ เทียมเมฆ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และนายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา ร่วมเวทีเสวนา และได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลส ห้องราชา 1 ชั้น 11 แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีวิสัยทัศน์ ในการ “ […]

1 2 22