การแพทย์และสาธารณสุข
ค้นหาจากช่วงเวลา

ผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมคณะฯ ร่วมปรึกษาหารือกับผู้บริหารศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เรื่องความร่วมมือด้านบริการทางการแพทย์

21 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมคณะ เข้าพบ นายตุล เมฆยงค์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง นายพรชัย หวังประเสริฐกุล รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง และนายสักกพันธุ์ จิตรจง เลขานุการศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง โดยร่วมปรึกษาหารือเรื่องความร่วมมือด้านบริการทางการแพทย์ ระหว่างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกันต่อไป ณ ห้องรับรอง ชั้น 7 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ อาคารเอ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

🚨 ด่วน!! เปิดรับสมัครแล้วโครงการ Ultrasoundin Obstetrics and Gynaecology on Chula MOOCs

🚨 ด่วน!! เปิดรับสมัครแล้วโครงการ Ultrasoundin Obstetrics and Gynaecology on Chula MOOCs 📣✨เชิญชวนเข้าร่วมโครงการบทเรียนออนไลน์แบบเปิด ด้วยบทเรียนทางด้านการแพทย์และการทำอัลตราซาวด์ออนไลน์ จะให้ประโยชน์โดยตรงกับผู้ที่เข้าเรียน ทั้งนี้นักศึกษาแพทย์ แพทย์ทั่วไป และบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีความสามารถทางทฤษฎีการทำอัลตราซาวด์เบื้องต้นได้ และสามารถเรียนได้ในพื้นที่ห่างไกล ร่วมทั้งเรียนซ้ำได้เมื่อต้องการ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการวินิจฉัยและเพื่อช่วยในการรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องแม่นยำและทันท่วงที โดยสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้และถ่ายทอดให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ต่อไปได้ 📍เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป📌 รับสมัครจำนวน 10,000 ท่านเท่านั้น (ไม่มีค่าใช้จ่าย) ✏️✏️การเรียนผ่านระบบการบริการบทเรียนออนไลน์แบบเปิดหรือ Massive Opened Online Courses (MOOCs) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนบทเรียนได้อย่างอิสระสามารถใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ใดก็ได้ และไม่จำกัดช่วงเวลา ไม่จำนวนจำนวนครั้งในการเข้าเรียน 📌📌 หลังเรียนจบทุกบทเรียน ผู้เรียนที่ได้คะแนนสอบ Posttest มากกว่าร้อยละ 70 ทุกบทเรียนจะได้รับประกาศนียบัตร ☎️ ติดต่อสอบถาม 02-7655613 (ในวันเวลาทำการ 08:00 – 16:00)📧 [email protected] 📍เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันที่ […]

งานอายุรศาสตร์โลหิตวิทยา ศูนย์มะเร็งวิทยา ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง Hematology Day for Non-Hematologist 2024

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 งานอายุรศาสตร์โลหิตวิทยา ศูนย์มะเร็งวิทยา ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง Hematology Day for Non-Hematologist 2024 ผ่านระบบสื่อสารทางไกล Zoom โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ทั้งภายในและภายนอกราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวนทั้งสิ้น 231 คน                 การประชุมวิชาการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ทางวิชาการที่มีความเฉพาะกลุ่มโรคทางโลหิตวิทยาแก่แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และบุคลากรทางการแพทย์ ในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการดูแลผู้ป่วยเฉพาะกลุ่มโรคทางโลหิตวิทยาให้ดียิ่งขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์และต่อยอดในการดูแลผู้ป่วยในแต่ละกลุ่มโรคทางโลหิตวิทยาต่อไป

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมบริการวิชาการให้ความรู้สุขภาพแก่บุคลากร บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อ“วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ”

13 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมบริการวิชาการให้ความรู้สุขภาพแก่บุคลากร บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อ“วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ”บรรยายโดยนายแพทย์เกรียงไกร ถวิลไพร แพทย์เฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ณ ห้องประชุมพลังไทย 2 อาคาร 2 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ที่ https://www.chulabhornchannel.com/news-activities/

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการรณรงค์ Stand up to CANCER Together ลดวิกฤต ปิดช่องว่าง ลุกขึ้นสู้มะเร็งไปด้วยกัน เนื่องในวันมะเร็งโลก ประจำปี 2567

กรุงเทพฯ 2 กุมภาพันธ์ 2567 : โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บูรณาการความร่วมมือเดินหน้ารณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคมะเร็งแก่ประชาชนจัดบริการวิชาการโครงการรณรงค์เนื่องในวันมะเร็งโลก ประจำปี 2567 Stand up to CANCER Together ภายใต้ธีม Close the Care Gap ลดวิกฤตปิดช่องว่าง ลุกขึ้นสู้มะเร็งไปด้วยกัน ร่วมรณรงค์ลดวิกฤตโรคมะเร็งในประเทศไทย สร้างการตระหนักแก่ประชาชน เพราะทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดอุบัติการณ์โรคมะเร็งได้ พร้อมทั้งผลักดันและร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติของประเทศไทยเพื่อร่วมกันลดวิกฤต ปิดช่องว่างให้คนไทยสามารถเข้าถึงการป้องกันดูแลและรักษาโรคมะเร็งที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม โดยมี รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายร่วมรณรงค์จากทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โดยศูนย์บริการสาธารณสุข 53 ทุ่งสองห้อง สโมสรนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) โดยงานจัดขึ้นที่ชั้น 1 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ถนนแจ้งวัฒนะ […]

Close the care gap ลดวิกฤต ปิดช่องว่าง ⬆️ Stand up to CANCER Together ลุกขึ้นสู้มะเร็งไปด้วยกัน

🎗️โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันมะเร็งโลก Close the care gap ลดวิกฤต ปิดช่องว่าง ⬆️ Stand up to CANCER Together ลุกขึ้นสู้มะเร็งไปด้วยกัน📅วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567⏰เวลา 09.00 – 15.00 น.🏥ณ ชั้น 1 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 400 เตียง 💢รับชม Live! เปิดกิจกรรมเนื่องในวันมะเร็งโลก โดย รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมรับฟังเสวนา ลดวิกฤต ปิดช่องว่าง ลุกขึ้นสู้มะเร็งไปด้วยกัน เนื่องในวันมะเร็งโลก ในเวลา 10.00-12.00 น. ดำเนินรายการโดย ดีเจเอกกี้-เอกชัย เอื้อสังคมเศรษฐ ✅ยืนหยัดลุกขึ้นป้องกันมะเร็ง กับการขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติ ร่วมเสวนาโดย นพ.ศุภกร พิทักษ์การกุล รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ผศ.พญ.สุวนิตย์ ธีระศักดิ์วิชยา […]

ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมรณรงค์จัดบริการให้คำปรึกษาและแนะนำการตรวจและป้องกันมะเร็งปากมดลูกในงาน “ของขวัญปีใหม่จากใจ สปสช“

ด้วยเดือนมกราคมเป็นเดือนต้านภัยมะเร็งปากมดลูกสากล ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมรณรงค์จัดบริการให้คำปรึกษาและแนะนำการตรวจและป้องกันมะเร็งปากมดลูกในงาน “ของขวัญปีใหม่จากใจ สปสช“ ร่วมกับบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด โดยชวนหญิงไทยอายุ 30-59 ปี ทุกคน “เลิกเขิน เลิกอาย ไม่ต้องขึ้นขาหยั่ง” ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกฟรีด้วย HPV DNA Self-sampling หรือการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบเก็บตัวอย่างด้วยตนเองเพื่อหาเชื้อ HPV ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดมะเร็งปากมดลูก เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ชาวศูนย์ราชการฯ และประชาชนทั่วไป โดยมีนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายแพทย์จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในวันที่ 18 มกราคม 2567 ณ ชั้น 2 อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 7

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับการจัดอันดับ 5 ของกลุ่มโรงพยาบาลรัฐ จากผลสำรวจของ 2023-2024 Thailand’s Most Admired Company สุดยอดองค์กรแห่งปี พร้อมมุ่งมั่นสร้างการแพทย์เพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนคนไทยตามพระปณิธาน

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับการจัดอันดับติด 1 ใน 5 สุดยอดองค์กรแห่งปีกลุ่มโรงพยาบาลรัฐจากผลสำรวจของ 2023-2024 Thailand’s Most Admired Company ซึ่งเป็นโครงการงานวิจัยที่นิตยสาร BrandAge จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 โดยศึกษาทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายต่อ 24 กลุ่มธุรกิจที่อยู่ท่ามกลางการดำเนินชีวิตของคนเมืองต่อปัจจัยในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความสำเร็จและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัทหรือองค์กรจนเป็นที่ยอมรับ โดยใช้หลักเกณฑ์การชี้วัดความชื่นชอบของผู้บริโภคที่มีต่อองค์กรที่มีความสามารถโดดเด่นใน 6 ด้าน ได้แก่ การสร้างสรรค์นวัตกรรม ความสามารถในการดำเนินธุรกิจ ภาพลักษณ์องค์กร การบริหารการจัดการ ความรับผิดชอบต่อสังคม และการบริการ โดยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มีคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 6.67 อยู่อันดับที่ 5 ในกลุ่มโรงพยาบาลรัฐ (ที่มา: https://www.brandage.com/article/37557) ซึ่งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงผู้รับบริการในทุกมิติเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นด้านบริการทางการแพทย์ การศึกษาวิจัย การให้บริการวิชาการและวิชาชีพสู่สังคม การสื่อสาร เพื่อให้เป็นสถาบันการศึกษาวิจัยและการแพทย์ที่เป็นเลิศในระดับสากลและเป็นที่พึ่งของประชาชนคนไทยตามพระปณิธาน   โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2552 จากพระปณิธานอันแน่วแน่ของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ […]

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเยี่ยมราษฎรและการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดอำนาจเจริญ และโปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เข้าร่วมปฏิบัติงาน

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงเยี่ยมราษฎรและการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ โรงเรียนพนาศึกษา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ โอกาสนี้ ทรงโปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาประชาชนที่เจ็บป่วยในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยทีมแพทย์และบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าร่วมปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่กับหน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไป ตลอดจนให้บริการทันตกรรม และบริการแพทย์แผนไทยด้วย การนี้ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเยี่ยมผู้ป่วยนำเฝ้า ๖ คน ได้แก่ ผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้าย ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดัน และอัมพาต ผู้ป่วยโรคกระเพาะปัสสาวะตีบ ปัสสาวะไม่ได้ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว และเชื้อราในสมองผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดัน หอบหืด […]

ต้อนรับปีมังกรทองด้วยรายการน้องใหมj FOOD FIT for FINE

Happy New Year 2024 🎉 Happy New You 🎥 ซีอาร์เอ จุฬาภรณ์แชนแนล แกะกล่องของขวัญต้อนรับปีมังกรทองด้วยรายการน้องใหม่🍽️ FOOD FIT for FINE 😀 ยกขบวนทีมแพทย์เฉพาะทางด้านโภชนาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การกีฬาของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มาร่วมแชร์รสชาติแห่งความสุข ด้วยวิถีชีวิตฟู้ดฟิตฟอร์ไฟน์ ชวนกินให้เป็น-ชวนออกให้ฟิต เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นเป็นของขวัญตลอดปี 2567 🎉🎁 ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกสุขภาวะช่วยลดความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพและโรคเรื้อรังได้ ควบคู่กับการส่งเสริมการออกกำลังกาย คำแนะนำการปฏิบัติตัวและการดูแลตนเองสำหรับการเคลื่อนไหวร่างกายในแบบต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเล่นกีฬาและออกกำลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 🎞️เติมเต็มทุกความสุข รู้เท่าทันสุขภาพด้วยวิถีชีวิตฟูดฟิตฟอร์ไฟน์ เพื่อสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน 📺 ติดตามรับชมรายการ FOOD FIT for FINE เริ่มออนแอร์ตอนแรก 12 มกราคม 2567 นี้ได้ทางช่อง YouTube CRA CHULABHORN Channel สถานีสื่อความรู้สร้างสุขภาวะที่ดีเพื่อสังคมไทยโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)ร่วมบริจาคถุงผ้าใหม่ ( DSI ปันถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน) ให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อนำไปแบ่งปันส่งต่อให้ผู้ป่วย โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ใส่ยากลับบ้าน

21 ธันวาคม 2566 : ร้อยตำรวจเอก ธรรศ เลาห์ทวี เลขานุการกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) พร้อมคณะฯ ร่วมบริจาคถุงผ้าใหม่ ( DSI ปันถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน) จำนวน 1,000 ใบ ให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อนำไปแบ่งปันส่งต่อให้ผู้ป่วย โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ใส่ยากลับบ้าน โดยได้รับเกียรติจากนายรัฐกิจ มานะทัต รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านกฎหมาย เป็นผู้รับมอบ ณ ชั้น 2 อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร สำหรับการร่วมบริจาค “ถุงผ้าใหม่” เพื่อแบ่งปันให้ผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ผ่านโครงการ CRA One More ธรรม คุณทำได้ เป็นหนึ่งในโครงการที่ร่วมส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือในการทำความดีเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยความเพียรและจิตเมตตาตามพันธกิจของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยสามารถร่วมทำดีแบ่งปันน้ำใจให้ผู้ป่วยที่ขาดแคลนถุงใส่ยาของตนเองกลับบ้าน รวมทั้งยังเป็นการร่วมรณรงค์การใช้ถุงผ้า ♻️ทดแทนการใช้ถุงพลาสติก 👉ติดต่อบริจาคถุงผ้าใหม่ได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์📆จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.☎️ 0-2765-5700 […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มอบแก่ผู้ประสบภัยหนาว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มอบแก่ผู้ประสบภัยหนาว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม การนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน ๕๐๐ ผืน กระเป๋ายาพระราชทาน จำนวน ๒๐๐ ชุด พร้อมด้วยสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาว โดยมีนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมกล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงมีความห่วงใยสุขภาพราษฎรโดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็กและผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น พร้อมกันนี้ ได้จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพแก่ราษฎร โดยในวันนี้มีผู้เข้ารับบริการตรวจสุขภาพรวม ๒๓๐ ราย แบ่งเป็น ๑.ระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ๑๐๘ ราย ๒.ระบบทางเดินอาหาร ๕๑ ราย ๓.ระบบทางเดินหายใจ […]

1 2 39