พระกรณียกิจองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ค้นหาจากช่วงเวลา

11 กุมภาพันธ์ 2563 : ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดให้ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทานไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บ และญาติ ซึ่งพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

11 กุมภาพันธ์ 2563 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทานไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บ และญาติ ซึ่งพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จำนวน 19 ราย ยังความปลื้มปิติที่สำนึกในพระกรุณาธิคุณแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวเป็นล้นพ้น พร้อมกันนี้ ผู้แทนพระองค์ ได้เชิญพระกระแสความห่วงใย ของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ไปกล่าวกับผู้ได้รับบาดเจ็บและญาติ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ยังความปลาบปลื้ม และสำนึกในพระกรุณาธิคุณ แก่ครอบครัวผู้ได้รับบาดเจ็บ อย่างหาที่สุดมิได้ ที่มาข่าว: https://news.ch7.com/detail/394127

15 กุมภาพันธ์ 2563 : ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และเสด็จไปยังมณฑลพิธีใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ทรงเป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีบรรพชาสามเณร

15 กุมภาพันธ์ 2563 สาธารณรัฐอินเดีย : เมื่อเวลา 13.30 น. ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ที่นำทีมบุคลากรทางการแพทย์มาออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาพระภิกษุ ผู้ปฏิบัติธรรม ตลอดจนประชาชนทั้งชาวไทยและอินเดีย ณ บริเวณหน้าโรงพยาบาลพระพุทธเจ้า ภายในวัดไทยพุทธคยา จากนั้น เสด็จไปยังพระอุโบสถวัดไทยพุทธคยา ทรงเป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีปลงผมนาค โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระกุศลฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ในการนี้ ทรงขลิบผมนาคจำนวน 44 ราย โดยมีพระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาและหัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดีย – เนปาล เป็นผู้กล่าวนำประกอบพิธี จากนั้นพระราชทานพระวโรกาส ให้ นางสาวสวียา สันติพิทักษ์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา เบิกผู้มีจิตศรัทธาที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมวัดไทยพุทธคยาและร่วมบริจาคโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย เข้าเฝ้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก จำนวน 80 ราย จากนั้น เวลา 16.30 […]

16 กุมภาพันธ์ 2563 : ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จทรงบาตรพระสงฆ์และสามเณรนวกะ จำนวน 89 รูป ณ วัดไทยพุทธคยา อำเภอคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 สาธารณรัฐอินเดีย : เวลา 7.00 น. ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จทรงบาตรพระสงฆ์และสามเณรนวกะ จำนวน 89 รูป ณ วัดไทยพุทธคยา อำเภอคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย จากนั้นเสด็จไปยังศาลาพระธรรมสุธี ทอดพระเนตรพระพุทธเมตตาจำลอง หลวงพ่อพระพุทธองค์ดำจำลอง และมหาเจดีย์พุทธคยาจำลอง ต่อมาเวลา 9.30 น. เสด็จไปยังมณฑลพิธี ณ พระอุโบสถ ทรงเป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีอุปสมบทพระภิกษุโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพระกุศลฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยมีสามเณรนวกะ 44 รูป พร้อมด้วยคณะบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ คณะเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี คณะเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่กัลกัตตา คณะผู้ปฏิบัติธรรมและญาติธรรมเข้าร่วมพิธี จากนั้นทรงปลูกต้นราชพฤกษ์ และเสด็จยังบริเวณ”อู่ข้าว” เพื่อทรงปรุงข้าวผัดถวายเป็นภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์และสามเณร

17 กุมภาพันธ์ 2563 : ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จทรงบาตรพระสงฆ์และพระนวกะโพธิจำนวน 89 รูป ณ วัดไทยพุทธคยา อำเภอคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 สาธารณรัฐอินเดีย : เวลา 7.00 น. ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จทรงบาตรพระสงฆ์และพระนวกะโพธิจำนวน 89 รูป ณ วัดไทยพุทธคยา อำเภอคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย จากนั้นเวลา 8.00 น. คณะพระนวกโพธิ ผู้ปฏิบัติธรรม และญาติธรรม ออกเดินทางไปยังเมืองราชคฤห์ เข้าสักการะ “วัดเวฬุวัน” ซึ่งเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ที่ซึ่งพระเจ้าพิมพิสารพระราชทานพระราชอุทยานสวนป่าไผ่ และทรงสร้างวัดถวายแด่พระพุทธเจ้า นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ที่พระอริยสงฆ์สาวกจำนวน 1,250 รูปมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมายถือเป็นต้นกำเนิดแห่ง “วันมาฆบูชา” โดยคณะพระนวกโพธิ ผู้ปฏิบัติธรรม และญาติธรรม ได้ร่วมสวดมนต์ถวายเป็นพระกุศลแด่ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และร่วมกันน้อมจิตอธิษฐานถวายพระพรให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง มีพระชนมายุยั่งยืนนาน

22 กุมภาพันธ์ 2563 : ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุสินารา รัฐอุตตระประเทศ ไปยังปรินิพพานวิหาร ณ สาลวโนทยาน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 สาธารณรัฐอินเดีย : เวลา 07.00 น. ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุสินารา รัฐอุตตระประเทศ ไปยังปรินิพพานวิหาร ณ สาลวโนทยาน โดยมีพระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาและหัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดีย – เนปาล คณะพระนวกโพธิ ผู้ปฏิบัติธรรมและพุทธศาสนิกชนชาวไทยเฝ้ารับเสด็จ โดยเสด็จพระดำเนินเข้าสู่ยังปรินิพพานวิหาร ที่ภายในมีพระพุทธรูปปางปรินิพพาน ซึ่งเป็นจุดจำลองการดับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ทรงกระทําประทักษิณในพระวิหาร จากนั้นถวายผ้าห่ม และสักการะพระพุทธรูปปางปรินิพพาน ทรงสักการะปรินิพพานสถูป จากนั้นทรงฉายพระรูปหมู่กับพระนวกโพธิของโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่และปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระกุศลฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 44 รูป ณ ด้านหน้าปรินิพพานวิหาร ก่อนเสด็จไปยังสถานพยาบาลกุสินาราคลินิก เพื่อทรงเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยแพทย์อาสากรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขจากประเทศไทย  จากนั้นเสด็จยังมกุฎพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพุทธสรีระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงจุดธูปเทียนสักการะมกุฏพันธนเจดีย์ สังเวชนียสถานแห่งสุดท้ายสถานที่แห่งการสิ้นธาตุเหลือธรรม จากนั้นทรงประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ทรงปิดทองและวางพวงมาลัย ทรงถวายผ้าไตร […]

25 กุมภาพันธ์ 2563 : ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของคณะกรรมการดำเนินงานมูลนิธิทิพย์พิมาน

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 24.53 น. : ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังห้องประชุมใหญ่ สำนักประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อาคารบริหาร ๒ ทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของคณะกรรมการดำเนินงานมูลนิธิทิพย์พิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่งในพระอุปถัมภ์ฯ โดยมีระเบียบวาระต่างๆ อาทิ รายงานผลการดำเนินงานมูลนิธิฯ ประจำปี 2562 , ผลการจัดทำเว็บไซต์มูลนิธิทิพย์พิมานฯ และการเสนอของบประมาณมูลนิธิทิพทย์พิมานฯ ประจำปี 2563 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ตั้งมูลนิธิทิพย์พิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่งในพระอุปถัมภ์ฯ ขึ้น ด้วยทรงห่วงใยคุณภาพชีวิตของราษฎรและสัตว์เลี้ยง โดยให้การช่วยค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยที่เจ้าของไม่สามารถรับผิดชอบได้ และสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดูแลสัตว์ไร้ที่พึ่ง รวมทั้งสนับสนุนกิจการต่าง ๆ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยดำเนินการร่วมกับองค์กรการกุศลอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะเดียวกันเพื่อสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ โปรดให้ดำเนินการโครงการต่างๆ อาทิ สัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์, โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย […]

15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 : ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เข้าเฝ้าฯ

15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในฐานะผู้แทนศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้าเฝ้าฯ โอกาสนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ถวายรายงานความคืบหน้าการปฏิบัติหน้าที่ และมาตรการต่าง ๆ ของคณะศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระดำรัสชื่นชมการทำงานของรัฐบาล ตลอดจนพระราชทานกำลังใจในการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ และทรงแสดงความห่วงใยการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละ เพื่อร่วมกันช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างน่าชื่นชม โดยพระราชทานความมั่นใจว่าสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมให้ความร่วมมือตลอดเวลา โดยที่ผ่านมาได้พระราชทานความช่วยเหลือด้านการแพทย์ […]

27 มิถุนายน พ.ศ.2563 : ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จฯ ทรงเปิดร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ระลึกในพระดำริ ๙๐๖ โฉมใหม่

27 มิถุนายน พ.ศ.2563 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จฯ ทรงเปิดร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ระลึกในพระดำริ ๙๐๖ โฉมใหม่ ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ หลักสี่ โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ร่วมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้แก่ คุณวลฺลภ ยุติธรรมดำรง คุณมาริษา สมบัติบูรณ์ คุณดนุชา ยินดีพิธ คุณนารีลักษณ์ วิมุกตานนท์ คุณสุพัตรา จิราธิวัฒน์ ดร.พลและคุณอลิสา อินทเสนี คุณฝนทิพย์ วัลยะเสวี คุณอุษณี มหากิจสิริ ลีโอณีโอ เฝ้ารับเสด็จ สำหรับร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ระลึกในพระดำริ ๙๐๖ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมสานต่อพระปณิธานในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสทั่วประเทศ ให้ได้รับการรักษาที่มีมาตรฐานสากลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน และเพื่อช่วยกันสนับสนุนให้ประชาชนและสังคมไทยมีสุขภาวะที่ดี ผ่านการร่วมบริจาคทุนทรัพย์สนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ระลึกจากมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ และโครงการในพระดำริต่างๆ เพื่อนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิ ในพระอุปถัมภ์ อันได้แก่ มูลนิธิจุฬาภรณ์ […]

15 กรกฎาคม 2563 : ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงเปิดอาคาร “โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ”

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงเปิดอาคาร “โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ” ณ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ทรงมีพระดำริให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ดำเนินโครงการจัดสร้างอาคารเพื่อเป็นโรงงานต้นแบบผลิตเภสัชภัณฑ์ที่จะเข้ามาเพิ่มขีดความสามารถในการต่อยอดนำงานวิจัยเข้าสู่กระบวนการผลิตที่สามารถนำมาใช้ได้ในมนุษย์ พัฒนาเภสัชภัณฑ์สําหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งให้ต่อเนื่องสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เชื่อมโยงความรู้และประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการผลิตเภสัชภัณฑ์กับนานาชาติ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถผลิตเภสัชภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงสําหรับรักษาโรคมะเร็งใช้ได้ด้วยตนเอง ด้วยทรงตระหนักถึงความยากลำบากของประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงเภสัชภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงสำหรับรักษาโรคมะเร็ง  โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดําริ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีพันธกิจในการผลิตเภสัชภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งสามารถทุกระดับชั้นเข้าถึงการรักษาด้วยยาประสิทธิภาพสูงได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยโรงงานได้คัดเลือกยารักษามะเร็งกลุ่มมุ่งเป้า (Targeted Therapy) เป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มแรกที่จะดำเนินการผลิตซึ่งในปัจจุบันมีการนำเข้ายากลุ่มนี้มากถึงปีละกว่าหมื่นล้านบาทโดยอ้างอิงถึงประสิทธิภาพของยาที่สามารถควบคุมโรคได้ดี เกิดอาการข้างเคียงต่อผู้ป่วยต่ำ โดยความสามารถผลิตยาจากโครงการนี้จะช่วยลดภาระด้านค่าใช้จ่ายการนำเข้าจากต่างประเทศ และเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการผลิตเภสัชภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงให้แก่ประเทศไทย นำมาซึ่งประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมต่อเศรษฐกิจด้วย โดยอาคารโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดําริเป็นอาคาร 4 ชั้นซึ่งมีการแบ่งพื้นที่ใช้สอยในการทำงาน ประกอบด้วย ชั้น 1 เป็นส่วนโถงต้อนรับและส่วนงานผลิตยารักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า ชั้น 2 เป็นส่วนงานควบคุมคุณภาพและมลพิษเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และห้องปฏิบัติการวิจัยทดลอง ชั้น 3 พื้นที่รองรับส่วนขยายกำลังผลิตในอนาคต ชั้น 4 เป็นส่วนของสำนักงาน  โดยภายในอาคารมีระบบการทำงานแบบปิด และมีการควบคุมการเข้าออก การควบคุมคุณภาพ และการประกันคุณภาพ เพื่อให้ได้มาตรฐานการผลิตของ Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (GMP PIC/S) มาตรฐานการผลิตยาของประเทศในสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุดในการใช้ผลิตยา […]

1 สิงหาคม 2563 : พระราชทานให้ความช่วยเหลือสุนัขพันธุ์ อลาสกัน-ไซบีเรีย จำนวน 36 ตัว

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ พระราชทานให้ความช่วยเหลือสุนัขพันธุ์ อลาสกัน-ไซบีเรีย จำนวน 36 ตัว จากฟาร์มปิดจังหวัดเชียงใหม่ สู่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด “นครชัยบุรินทร์” อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 1 สิงหาคม พุทธศักราช 2563ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ณ ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด “นครชัยบุรินทร์” ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งตั้งขึ้นด้วยพระเมตตาที่ทรงมีต่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่ง พระราชทานแนวทางเพื่อให้การช่วยเหลือสุนัขพันธุ์ อลาสกัน-ไซบีเรีย ซึ่งกองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแก่มูลนิธิสันติสุขเพื่อสุนัขและแมวจรจัด ในภารกิจช่วยสุนัขในฟาร์มเลี้ยงจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้ปิดกิจการลง และไม่สามารถเลี้ยงดูสุนัขจำนวนนี้ได้อีกต่อไป โดยมีทีมสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสุขภาพเบื้องต้น พบว่าสุนัขส่วนใหญ่ในจำนวนนี้เป็นโรคผิวหนังและขาดสารอาหาร อยู่ในสภาพผอม ทรุดโทรม สมควรต่อการได้รับการช่วยเหลือ ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระอนุญาตให้นำสุนัขพันธุ์อลาสกัน มาลามิวท์ […]

17 สิงหาคม 2563 : สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี พระราชทานพระวโรกาสให้ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะฯ เข้าเฝ้ากราบทูลสัมภาษณ์การทรงงานด้านศิลปะ และการบูรณาการการทรงงานด้านต่างๆ

17 สิงหาคม 2563 เวลา 16.00 น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี พระราชทานพระวโรกาสให้ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะฯ เข้าเฝ้ากราบทูลสัมภาษณ์การทรงงานด้านศิลปะ และการบูรณาการการทรงงานด้านต่างๆ เนื่องในโอกาสที่กระทรวงวัฒนธรรม ได้ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระสมัญญา “สิริศิลปิน” หมายถึง ทรงสร้างสรรค์งานศิลปะซึ่งเป็นเรื่องสวยงาม และทรงเป็นเจ้าฟ้าที่มีพระสิริโฉมงดงามในสายตาพสกนิกร ณ ตำหนักจักรีบงกช ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี พระราชทานสัมภาษณ์ใจความตอนหนึ่งว่า “ในยามที่ประชาชนลำบาก หนูจะทำเป็นภาพพิมพ์ แล้วก็ออกขาย และเอาเงินไปช่วยชาวบ้านที่ลำบากลำบน อย่างตอนโควิด ประชาชนเดือนร้อนมาก ถ้าเราเอาของเราไปจำหน่าย เป็นการเสริมให้เงินยังมี ไปช่วยผู้เดือนร้อนได้……วิทยาศาสตร์เป็นส่วนที่ประคับประคองประเทศในระหว่างที่ในประเทศเดือดร้อน ศิลปะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผสมผสานกันสองสาขา เพื่อนำมาสู่การช่วยเหลือราษฎร…”โดยสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ในฐานะฝ่ายเลขานุการดำเนินการถวายพระสมัญญาแด่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการศิลปะร่วมสมัย และเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณด้านศิลปะร่วมสมัยให้กว้างขวางยิ่งขึ้นทั้งนี้ ด้วยประจักษ์ถึงพระปรีชาสามารถที่เป็นเลิศในการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยหลากหลายสาขา […]

18 สิงหาคม 2563 : สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เสด็จไปยังโรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร พระราชทานพระวโรกาสให้นักศึกษาใหม่ ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เข้าเฝ้ารับพระราชทานพระโอวาท

18 สิงหาคม 2563 เวลา 16.00 น. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เสด็จไปยังโรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร พระราชทานพระวโรกาสให้นักศึกษาใหม่ ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เข้าเฝ้ารับพระราชทานพระโอวาท ประกอบด้วย นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ จำนวน 391 คน โดยมีตัวแทนนักศึกษาใหม่จาก 10 หลักสูตร เฝ้าถวายธูปเทียนแพ พร้อมกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณตนแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และจะบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนั้น ต่อเบื้องพระพักตร์ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสเปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โอกาสนี้ พระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติต่อไป โดยทรงมีความยินดีที่ได้มาเป็นประธานในการพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษา โดยทรงมีพระดำรัสถึงการจัดตั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช […]

1 9 10 11