หน่วยแพทย์เคลื่อนที่
ค้นหาจากช่วงเวลา

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.เชียงราย พร้อมด้วยสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน แก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย

ด้วย ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (พอ.สว.) และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งทรงเล็งเห็นความสำคัญของการเร่งฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการช่วยเหลือราษฎรผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในทุกภูมิภาคให้สามารถเข้าถึงวัคซีนโดยเร็วผ่านหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ในการนี้ ทรงโปรดให้มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 134,400 โดส ร่วมกับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มบริจาคจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พระราชทานแก่หน่วยแพทย์ พอ.สว. จำนวน 63 จังหวัด โดยในวันนี้ 10 กันยายน 2564 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายแพทย์วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และนายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์พร้อมด้วยหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานแก่ประชาชน ในกลุ่มเปราะบาง ประกอบด้วย ผู้พิการ พระสงฆ์ […]

10 กันยายน 2564 หน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (พอ.สว.) และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งทรงเล็งเห็นความสำคัญของการเร่งฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการช่วยเหลือราษฎรผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในทุกภูมิภาคให้สามารถเข้าถึงวัคซีนโดยเร็วผ่านหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ในการนี้ ทรงโปรดให้มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 134,400 โดส ร่วมกับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มบริจาคจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พระราชทานแก่หน่วยแพทย์ พอ.สว. จำนวน 63 จังหวัด โดยในวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่นที่ พอ.สว.ประจำจังหวัด ที่ให้บริการวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานในสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี แก่พระภิกษุสงฆ์ ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ 70 […]

10 กันยายน 2564 หน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (พอ.สว.) และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งทรงเล็งเห็นความสำคัญของการเร่งฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการช่วยเหลือราษฎรผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในทุกภูมิภาคให้สามารถเข้าถึงวัคซีนโดยเร็วผ่านหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ในการนี้ ทรงโปรดให้มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 134,400 โดส ร่วมกับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มบริจาคจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พระราชทานแก่หน่วยแพทย์ พอ.สว. จำนวน 63 จังหวัด โดยในวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายแพทย์ปริญญา นากปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่นที่ พอ.สว.ประจำจังหวัด ที่ให้บริการวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานในสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี แก่พระภิกษุสงฆ์ ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ 70 […]

9 กันยายน 2564 : หน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง และโรงพยาบาลดำเนินสะดวก ออกหน่วยฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

    ด้วย ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (พอ.สว.) และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งทรงเล็งเห็นความสำคัญของการเร่งฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการช่วยเหลือราษฎรผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในทุกภูมิภาคให้สามารถเข้าถึงวัคซีนโดยเร็วผ่านหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ในการนี้ ทรงโปรดให้มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 134,400 โดส ร่วมกับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มบริจาคจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พระราชทานแก่หน่วยแพทย์ พอสว. จำนวน 63 จังหวัด โดยในวันที่ 9 กันยายน 2564 นี้ จังหวัดราชบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบให้นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์บริการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มพระราชทานแก่กลุ่มเปราะบาง และมอบยาชุดพระราชทานให้กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 ชุด โดยมี หน่วยแพทย์ […]

9 กันยายน 2564 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ หน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดลำปาง โรงพยาบาลลำปางและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง จำนวน 418 ราย ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ด้วย ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (พอ.สว.) และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งทรงเล็งเห็นความสำคัญของการเร่งฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการช่วยเหลือราษฎรผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในทุกภูมิภาคให้สามารถเข้าถึงวัคซีนโดยเร็วผ่านหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ทรงโปรดให้มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 134,400 โดส ร่วมกับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มบริจาคจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พระราชทานแก่หน่วยแพทย์ พอสว. จำนวน 63 จังหวัด โดยในวันที่ 9 กันยายน 2564นี้ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว.ประจำจังหวัดลำปาง ร่วมกับโรงพยาบาลลำปาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง สาธารณสุขอำเภอเมืองลำปาง ดำเนินการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ให้แก่หน่วยแพทย์ พอ.สว. ประจำจังหวัดลำปาง เพื่อฉีดให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป […]

3 กันยายน 2564 หน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดราชบุรีและสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง จำนวน 3200 ราย ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงพยาบาลโพธาราม และโรงพยาบาลสวนผึ้ง

ด้วย ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (พอ.สว.) และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งทรงเล็งเห็นความสำคัญของการเร่งฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการช่วยเหลือราษฎรผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในทุกภูมิภาคให้สามารถเข้าถึงวัคซีนโดยเร็วผ่านหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ทรงโปรดให้มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 134,400 โดส ร่วมกับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มบริจาคจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พระราชทานแก่หน่วยแพทย์ พอสว. จำนวน 63 จังหวัด ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ดำเนินการจัดส่งวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานกระจายไปยังพื้นที่จังหวัดราชบุรี จำนวน 6,400 โดส โดยในวันที่ 3 กันยายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ร่วมกับหน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดราชบุรี เจ้าหน้าที่ อสม.และหน่วยงานต่างๆ ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ จุดฉีดวัคซีนโรงพยาบาลโพธาราม และโรงพยาบาลสวนผึ้ง เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส/ชุมชนแออัด […]

หน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดศรีสะเกษ ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง จำนวน 3200 ราย ตามหมู่บ้านต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (พอ.สว.) และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งทรงเล็งเห็นความสำคัญของการเร่งฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการช่วยเหลือราษฎรผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในทุกภูมิภาคให้สามารถเข้าถึงวัคซีนโดยเร็วผ่านหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ทรงโปรดให้มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 134,400 โดส ร่วมกับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มบริจาคจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พระราชทานแก่หน่วยแพทย์ พอสว. จำนวน 63 จังหวัด ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ดำเนินการจัดส่งวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานกระจายไปยังพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 6,400 โดส เพื่อบริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง พระสงฆ์ นักบวช และผู้ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้ระหว่างวันที่ 1 – 4 กันยายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับหน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่ […]

หน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดปราจีนบุรี ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ณ โรงพยาบาลอำเภอประจันตคามจ.ปราจีนบุรี

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (พอ.สว.) และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งทรงเล็งเห็นความสำคัญของการเร่งฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการช่วยเหลือราษฎรผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในทุกภูมิภาคให้สามารถเข้าถึงวัคซีนโดยเร็วผ่านหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ในการนี้ ทรงโปรดให้มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 134,400 โดส ร่วมกับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มบริจาคจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พระราชทานแก่หน่วยแพทย์ พอ.สว. จำนวน 63 จังหวัด การนี้ โรงพยาบาลอำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี นำโดย นพ.พงศธร สร้อยคีรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจันตคาม พร้อมบุคลากรทางการแพทย์ และหน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดปราจีนบุรี ได้ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทาน ณ จุดฉีดประจำอำเภอประจันตคาม ในวันที่ 29 สิงหาคม 2564 จำนวน 606 ราย […]

หน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดยะลา ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่ตำบลตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา

วันที่ 2 กันยายน 2564 หน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดยะลา ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่ตำบลตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลาศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (พอ.สว.) และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งทรงเล็งเห็นความสำคัญของการเร่งฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการช่วยเหลือราษฎรผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในทุกภูมิภาคให้สามารถเข้าถึงวัคซีนโดยเร็วผ่านหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)ในการนี้ ทรงโปรดให้มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 134,400 โดส ร่วมกับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มบริจาคจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พระราชทานแก่หน่วยแพทย์ พอสว. จำนวน 63 จังหวัด ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ดำเนินการจัดส่งวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานกระจายไปยังพื้นที่จังหวัดยะลา เพื่อบริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง พระสงฆ์ นักบวช และผู้ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดยะลาโดยเมื่อวันที่ 2 กันยายน […]

หน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดยะลา ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่ตำบลตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา

วันที่ 2 กันยายน 2564 หน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดยะลา ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่ตำบลตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (พอ.สว.) และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งทรงเล็งเห็นความสำคัญของการเร่งฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการช่วยเหลือราษฎรผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในทุกภูมิภาคให้สามารถเข้าถึงวัคซีนโดยเร็วผ่านหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ในการนี้ ทรงโปรดให้มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 134,400 โดส ร่วมกับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มบริจาคจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พระราชทานแก่หน่วยแพทย์ พอสว. จำนวน 63 จังหวัด ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ดำเนินการจัดส่งวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานกระจายไปยังพื้นที่จังหวัดยะลา เพื่อบริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง พระสงฆ์ นักบวช และผู้ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดยะลาโดยเมื่อวันที่ […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมสืบสานพระปณิธานของ องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 ให้กับผู้เข้าไม่ถึงระบบการจองวัคซีน ผู้ป่วยผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และชาวไทยภูเขา ณ ศูนย์บริการสาธราณสุข 67 ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

31 สิงหาคม 2564 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมสืบสานพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จัดบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 ให้กับผู้เข้าไม่ถึงระบบการจองวัคซีน ผู้ป่วยผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และชาวไทยภูเขา จำนวน 281 คน ณ ศูนย์บริการสาธราณสุข 67 ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมพร รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้แทนในการมอบครั้งนี้ ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรม ฉีดวัคซีนดังกล่าว เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และสืบสานพระปณิธานที่ทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ทรงให้ความสำคัญ ในการป้องกันเพื่อยับยั้งการระบาดในประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้พระราชทาน พระนโยบายให้หน่วยงานในพระดำริ ดำเนินการศึกษาวิจัยการติดเชื้อโควิด-19 ตลอดจนจัดหาวัคซีนพระราชทานได้อย่างรวดเร็ว

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ร่วมกับ โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา พร้อมด้วยหน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดนครราชสีมา ร่วมให้บริการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” สร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 ให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 11 -13 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ร่วมกับ โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา พร้อมด้วยหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ( พอ.สว. )จังหวัดนครราชสีมา ร่วมให้บริการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” สร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 ให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ณ จุดฉีดวัคซีนห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลนครราชสีมา และจุดฉีดวัคซีนห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา โดยผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ประกอบไปด้วย พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 56 รูป บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ด่านหน้า จำนวน 827 คน ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป/กลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์ จำนวน 5,167 คน ประชาชนในกลุ่มพื้นที่เสี่ยง พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จำนวน 8,950 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 15,000 ราย ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้กระจายวัคซีน”ซิโนฟาร์ม” ที่ได้รับบริจาคมาจากหน่วยงานองค์กรต่างๆ ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนฯ ให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ พระภิกษุและนักบวช […]

1 4 5 6