เครือข่ายความร่วมมือ
ค้นหาจากช่วงเวลา

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ลงนามบันทึกความเข้าใจบูรณาการความร่วมมือ ด้านการวิจัยพัฒนานวัตกรรม และการบริการทางการแพทย์

26 กันยายน 2565 : ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วย พลเอก ชูชาติ บัวขาว ผู้อำนวยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ลงนามบันทึกความเข้าใจบูรณาการความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนานวัตกรรม และการบริการทางการแพทย์ ระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ โดยมีศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นาวาอากาศเอก ปพาฬ ศิริสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายนิติการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วย นาวาอากาศโท ดร. เพิ่มศักดิ์  ศิริพละ รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และ พลตรี พีรพงศ์  โพธิ์เหมือน รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร สำหรับ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานมีเจตนารมย์และวัตถุประสงค์ร่วมกัน ในการบูรณาการความร่วมมือ ด้านการวิจัยพัฒนานวัตกรรม และการบริการทางการแพทย์ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งพระปณิธานอันมุ่งมั่นของ ศาสตราจารย์ ดร. […]

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระจุลกฐิน โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จเป็นองค์ประธานถวายผ้าพระจุลกฐิน ณ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ร่วมกับวัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระจุลกฐิน โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จเป็นองค์ประธานถวายผ้าพระจุลกฐิน ณ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันเสาร์ ที่ 29 ตุลาคม 2565 (ทำบุญตามกำลังศรัทธา)ชื่อบัญชี วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ (กฐิน) ธนาคารออมสินสาขาแม่แตง เลขที่บัญชี 020 333 260 832

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จับมือ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน รวม 52 หน่วยงาน ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือเชื่อมโยงฐานข้อมูลกำลังแรงงาน เพื่อการพัฒนากำลังคนของประเทศด้วยแพลตฟอร์มอัจฉริยะ E-Workforce Ecosystem Platformสานต่อแนวทางการปฏิรูปประเทศด้านแรงงานอย่างเป็นรูปธรรม

14 กันยายน 2565  : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. และหน่วยงานเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนรวม 52 หน่วยงาน ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศไทย ภายใต้ระบบ E-Workforce Ecosystem Platform หรือ( EWE )แพลตฟอร์มอัจฉริยะในการบริหารจัดการข้อมูลด้านกำลังคนและการพัฒนาสมรรถนะ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร พิธีลงนามความร่วมมือดังกล่าว จัดขึ้นภายในงาน “ คุณวุฒิวิชาชีพ คุณวุฒิของคนทำมาหากิน ” จัดโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้รับเกียรติจากนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ“การพัฒนากำลังแรงงานในอนาคต” จากนั้นเป็นประธานมอบรางวัลเมืองแห่งมืออาชีพ เมืองต้นแบบแห่งการพัฒนาบุคลากรด้วยคุณวุฒิวิชาชีพให้กับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และรางวัลผลงานการประกวดหนังสั้น จำนวน 4 […]

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ ๙ สถาบัน ทำพิธีลงนาม องค์กรภาคีเครือข่าย ๑๐ สถาบัน เพื่อผลิตบัณฑิตฉุกเฉินการแพทย์ ด้วยการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษาตั้งเป้าผลิตจำนวนบัณฑิต ๑๕,๐๐๐ คน ใน ๑๐ ปี จากปัจจุบันเพียงปีละ ๒๐๐ คน

๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ ๘ สถาบันการศึกษา และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ จัดพิธีลงนาม “องค์กรภาคีเครือข่าย ๑๐ สถาบัน เพื่อผลิตบัณฑิตฉุกเฉินการแพทย์ ด้วยการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา” เพื่อผลิตบัณฑิตฉุกเฉินการแพทย์ที่ตอบโจทย์นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ด้วยการพัฒนารูปแบบการศึกษาให้ยืดหยุ่น ให้บุคคลที่ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินหรือมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่หรือภูมิประเทศที่ไม่มีผู้ปฏิบัติการ หน่วยปฏิบัติการ หรือสถานพยาบาลเพียงพอ ได้มีโอกาสเข้าศึกษาโดยไม่ต้องลาศึกษาหรือเว้นจากการปฏิบัติงานประจำ และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเข้าศึกษาต่างถิ่นที่อยู่ อันจะส่งผลให้มีนักฉุกเฉินการแพทย์ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นในเขตพื้นที่หรือภูมิประเทศที่ไม่มีผู้ปฏิบัติการ หน่วยปฏิบัติการ หรือสถานพยาบาลเพียงพอ และเพื่อสร้างนวัตกรรมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในการผลิตบุคลากรสายวิชาชีพด้านสุขภาพที่เป็นสาขาขาดแคลนของประเทศ ซึ่งอาจพัฒนาเป็นเป็นต้นแบบในการผลิตบุคลากรสายวิชาชีพด้านสุขภาพสาขาอื่นได้ในอนาคต ภายในงานได้รับเกียรติจาก ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นสักขีพยาน พร้อมตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาชั้นนำและสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ รวม ๑๐ สถาบันร่วมลงนามเห็นชอบ  ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ หลักสี่ ชั้น ๒ ห้อง Magic 2 กรุงเทพฯ ศาสตราจารย์คลินิก […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและสังคม

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ : ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงโฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ผู้แทนเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยมีนายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และ ดร.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมพิธีลงนาม โดยมีคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารบริหารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร     พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มีกรอบแนวทางความร่วมมือเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อีกทั้งเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระด้านการเงินของผู้ปกครอง รวมถึงเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและสังคม โดยปัจจุบันมีสถานศึกษาของรัฐและเอกชนเข้าร่วมดำเนินงานกองทุนทั่วประเทศแล้วกว่า ๔,๐๐๐ แห่ง ทั้งนี้ สถานศึกษาที่เข้าร่วมการดำเนินงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีหน้าที่เตรียมการประกาศและคัดเลือกผู้กู้ยืมเงิน จัดทำสัญญาและนำส่งสัญญากู้ยืม ตรวจสอบการรับโอนเงินกู้ยืมและการส่งคืน จัดทำทะเบียนและเก็บเอกสาร กำกับและส่งเสริมผู้กู้ยืมระหว่างศึกษา รวมถึงติดตามผู้กู้ยืมให้ชำระเงินคืนกองทุน ได้แก่ การปฐมนิเทศ-ปัจฉิมนิเทศ หรือจัดกิจกรรมจิตสาธารณะเพื่อสร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม ในโอกาสนี้ กองทุนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งสองหน่วยงานจะเป็นเครือข่ายร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมด้านอื่นๆ […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีการแพทย์และสุขภาพไปสู่ภาคธุรกิจ

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 : ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการแพทย์และสุขภาพไปสู่ภาคธุรกิจ ระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วย ดร.ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ MC232 ชั้น 3 อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร สำหรับการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ในครั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการแพทย์และสุขภาพไปสู่ภาคธุรกิจ โดยจะร่วมกันผลักดันให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีฯ ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ พร้อมสู่ตลาดหรือรองรับงานบริการ เพื่อสร้างโอกาสให้กับประเทศ สามารถแข่งขันได้ในเชิงธุรกิจและมีศักยภาพเพิ่มขึ้นในการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จับมือ ๖ หน่วยงาน ลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ กับถนนประชาชื่น ( ถนนหมายเลข ๑๐ ) เพิ่มความสะดวกเดินทางไปยังศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สานต่อพระปณิธาน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ กองทัพบก โดยมณฑลทหารบกที่ ๑๑ การประปานครหลวง กรุงเทพมหานคร กรมธนารักษ์ และ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยพลตรี สราวุธ ไชยสิทธิ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๑ นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์ และนายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ กับถนนประชาชื่น (ถนนหมายเลข ๑๐) ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๖ ชั้น ๕ […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจการให้บริการทางการแพทย์ การสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ

31 สิงหาคม 2564: ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วย พลเอก ณัฐ อินทรเจริญปลัดกระทรวงกลาโหม ลงนามความเข้าใจผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยมีพลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วย พลอากาศเอก ธรินทร์ ปุณศรี รองปลัดกระทรวงกลาโหม และพลตรี พจน์ เอมพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ร่วมเป็นพยานในพิธีผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมใหญ่ MC232 ชั้น 3 อาคารบริหาร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ ห้องยุทธนาธิการ ชั้น 2 ในศาลาว่าการกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีความมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ – บางจากฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนานวัตกรรมและงานบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข

31 สิงหาคม 2564: ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และนายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการพัฒนานวัตกรรมและงานบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และบริษัท บางจากฯ โดยมีกรอบความร่วมมือครอบคลุมด้านงานวิชาการ การประชาสัมพันธ์ การตลาดทางการแพทย์และสาธารณสุข แก่ประชาชนผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีนาวาอากาศเอก ปพาฬ ศิริสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายนิติการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ นายวิบูลย์ วงสกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวางแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาธุรกิจองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ MC232 ชั้น 3 อาคารบริหาร สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ ภาคเอกชนชั้นนำพัฒนางานวิจัย สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการสัตวแพทย์ สนับสนุนโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ และโรงพยาบาลสัตว์ศรีสวางควัฒน

25 สิงหาคม 2564: ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายพัฒนาวิทยาเขตและการสัตวแพทย์ ลงนามผ่านระบบออนไลน์ ร่วมกับภาคเอกชนชั้นนำ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ แลกเปลี่ยนการสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัย ด้านวิชาการ พัฒนาโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์สุขภาพหนึ่งเดียว และโรงพยาบาลสัตว์ศรีสวางควัฒน ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวาควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีความมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้มีสุขภาพดี ด้วยเหตุนี้แผนงานและการพัฒนาโครงการอีกหลายอย่างของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงมีเป้าหมายบูรณาการองค์ความรู้ใหม่และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการแพทย์ ทั้งในมิติของการส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งการป้องกันโรคซึ่งไม่ได้มีข้อจำกัดอยู่เฉพาะในคนเท่านั้น ด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์เชื่อมโยงระหว่างสิ่งมีชีวิตทั้งคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ตามหลักการ “สุขภาพหนึ่งเดียว” (One Health) จึงก่อให้เกิดการพัฒนาโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์สุขภาพหนึ่งเดียว และโรงพยาบาลสัตว์ศรีสวางควัฒน บนพื้นที่กว่า 230 ไร่ ณ บริเวณพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน พัฒนาหลักสูตรนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานพยาบาล เรียน 1 ปี สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการและการให้บริการของสถานพยาบาล

19 กรกฎาคม 2564: ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงโฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และพระชยานันทมุนี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน และว่าที่ร้อยตรี สมเดช อภิชยกุล ที่ปรึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ร่วมลงนามผ่านระบบออนไลน์ โดยมี พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ จ.น่าน วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีความร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงประสานความร่วมมือสนับสนุนงานด้านวิชาการ ตลอดทั้งงานวิจัย เพื่อผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและวิจัยร่วมกัน โดยมีกรอบแนวทางความร่วมมือกันสนับสนุน […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ลงนามความร่วมมือ กับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมขับเคลื่อนการแพทย์ สาธารณสุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยกระดับมาตรฐานพัฒนาความมั่นคงด้านสุขภาพของประเทศไทย

7 พฤษภาคม 2564: ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการแพทย์ สาธารณสุข วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ (Health Security) ของประเทศไทย ระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีพลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วย นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารบริหาร 2 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้เล็งเห็นความสำคัญในการบริหารจัดการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ เพื่อให้การควบคุมและยับยั้งการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ได้ดำเนินการให้บริการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ประสานงานให้ความช่วยเหลือ รวมถึงให้บริการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด พร้อมทั้งได้รับมอบหมายในการประสานหาความร่วมมือด้านต่างๆ เพื่อให้การบริหารจัดการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด รวมถึงได้รับความเห็นชอบให้เป็นตัวแทนของรัฐบาลประเทศไทยในการจัดหาและนำเข้าวัคซีนเพื่อเพิ่มเป็นทางเลือกให้ประชาชนร่วมกับการบริหารจัดการวัคซีนซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อประเทศชาติและสุขอนามัยของประชาชนมากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษาวิจัยประสิทธิภาพตลอดจนผลข้างเคียงของวัคซีนต่างๆที่นำเข้ามาใช้ในประเทศไทย อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องด้วยการดำเนินการประสานงานให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน […]

1 2 3