ข่าวและกิจกรรม

การศึกษา วิจัย และนวัตกรรม

ดูทั้งหมด

อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เป็นผู้แทนนรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ได้มีส่วนร่วมทุ่มเทแรงกายแรงใจ ทำคุณประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนและประเทศชาติ ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงโฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และคณะฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วมงาน “อว. ช่วยชาติฝ่าวิกฤต COVID-19”  พร้อมขึ้นรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ได้มีส่วนร่วมทุ่มเทแรงกายแรงใจ ทำคุณประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนและประเทศชาติ ในการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสโควิด-19  ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี งาน “อว. ช่วยชาติฝ่าวิกฤต COVID-19” จัดขึ้นโดยกระทรวงการอุดมศึกษาฯ วัตถุประสงค์เพื่อแถลงความสำเร็จในการชับเคลื่อนภารกิจและขอบคุณสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนภารกิจดังกล่าว ซึ่งถือเป็นความสำเร็จส่วนหนึ่งในการปฏิรูปบทบาทอุดมศึกษากับการพัฒนาสังคม ณ.โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนางานด้านการศึกษา การวิจัย งานบริการวิชาการ และงานทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์และเชิงอนุรักษ์

14 มิถุนายน 2565 :  ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงโฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย จันทร์มณี  รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูริวัตร คัมภีรภาพพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนางานด้านการศึกษา การวิจัย งานบริการวิชาการ และงานทำนุบำรุงส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์และเชิงอนุรักษ์ ณ ห้องประชุมใหญ่ MC232 ชั้น 3 อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร สำหรับการลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพในครั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความร่วมมือกัน เพื่อดำเนินงานทางด้านวิชาการ สนับสนุนส่งเสริมพัฒนางานการจัดการศึกษาด้วยการผสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกันในหลักสูตรปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร สัมฤทธิบัตร และโครงการจัดการศึกษาเพื่อสถานประกอบการและประชาชนทั่วไป รวมถึงส่งเสริมการจัดโครงการศึกษาและการฝึกอบรมร่วมกันเพื่อเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะให้แก่บุคลากรของทั้งสองฝ่าย สนับสนุนและส่งเสริมพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยโดยทำวิจัยร่วมกันระหว่างบุคลากรและนักศึกษา ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนางานบริการวิชาการด้วยการส่งเสริมการจัดโครงการประชุมเผยแพร่ผลงานทางวิชาการร่วมกัน ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมและการจัดโครงการบริการวิชาการร่วมกัน […]

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และอุปนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “พระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กับการพัฒนาการศึกษา”

วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 : พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ องคมนตรี และอุปนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “พระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กับการพัฒนาการศึกษา” ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Team ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 (MC232) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมีผู้ร่วมฟังบรรยายประกอบด้วย ศาสตราจารย์คลินิก พญ.โฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ผู้บริหาร อาจารย์ และผู้แทนนักศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ และคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ เข้าร่วมฟังบรรยายตามมาตรการรักษาระยะห่างจากโควิด-19

การแพทย์และสาธารณสุข

ดูทั้งหมด

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยคณะกรรมการอำนวยการโครงการรางวัลศรีสวางควัฒน ประจำปี 2565 ลงพื้นที่เยี่ยมและประเมินผลงานฯ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางไผ่ จังหวัดนนทบุรี

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยคณะกรรมการอำนวยการโครงการรางวัลศรีสวางควัฒน ประจำปี 2565 นำโดย ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาความร่วมมือด้านบริการทางการแพทย์และภาคีเครือข่าย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นายบุรินทร์ ตระการวนิช  ผู้อำนวยการสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นางสุนันทา กาญจนาพงศ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯลงพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางไผ่ จังหวัดนนทบุรี โดยมีนางสิรภัทร พงศ์ปิยาไพบูลย์ ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย ดร.ปภาชุดา อึ๊งภากรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางไผ่ และคณะฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางไผ่ จังหวัดนนทบุรี และนำเสนอภาพรวมของการดำเนินงานทางการแพทย์ของหน่วยงาน พร้อมตอบข้อซักถามของคณะกรรมการโครงการฯ และตรวจเยี่ยมการทำงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางไผ่ จากนั้นได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยในชุมชน เพื่อประกอบการประเมินผลการคัดเลือกต่อไป         “โครงการรางวัลศรีสวางควัฒน ”  เกิดจากความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกัน ระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยสรรหาองค์กรสาธารณสุขดีเด่นที่เป็นองค์กรแห่งการอุทิศตนในการปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ […]

คณะกรรมการอำนวยการโครงการรางวัลศรีสวางควัฒน ประจำปี 2565 ลงพื้นที่เยี่ยมหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อประเมินผลงานรางวัลศรีสวางควัฒนประจำปี 2565 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวน จังหวัดชลบุรี

วันที่​ 23 มิถุนายน 2565 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดย ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ์ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาความร่วมมือด้านบริการทางการแพทย์และภาคเครือข่าย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์​ นางสุนันทา กาญจนาพงศ์  ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข​ พร้อมด้วย​ คณะกรรมการอำนวยการโครงการรางวัลศรีสวางควัฒน ประจำปี 2565  ลงพื้นที่เยี่ยมหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อประเมินผลงานรางวัลศรีสวางควัฒนประจำปี 2565 โดยในวันนี้ลงพื้นที่เยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวน จังหวัดชลบุรี ที่ผ่านการคัดเลือกระดับโรงพยาบาลส่งเสริม​สุขภาพ​ตำบล​ โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด​ นางอาภิสรา วงศ์สละ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวน​ และคณะ ให้การต้อนรับและนำเสนอภาพรวมของการดำเนินงานทางการแพทย์ของหน่วยงาน จากนั้นได้พาคณะกรรมการตรวจเยี่ยมหน่วยงานของโรงพยบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และเยี่ยมบ้านผู้ป่วยในชุมชนตามลำดับ “ โครงการรางวัลศรีสวางควัฒน ” เกิดจากการดำเนินงานร่วมกัน ระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และกระทรวงสาธารณสุข จัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยสรรหาองค์กรสาธารณสุขดีเด่น ที่เป็นองค์กรแห่งการอุทิศตนในการปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ อุตสาหะและทุ่มเท สมควรได้รับการยกย่องและเชิดชู เป็นขวัญและกำลังใจเชิดชูคุณค่าเกียรติภูมิ และศักดิ์ศรีของบุคลากรสาธารณสุขในองค์กรนั้น ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจและเป็นตัวอย่างให้กับองค์กรอื่นได้ปฏิบัติตาม

15 มิถุนายน ของทุกปีเป็น “วันไข้เลือดออกอาเซียน” (ASEAN Dengue Day)

15 มิถุนายน ของทุกปีเป็น “วันไข้เลือดออกอาเซียน” (ASEAN Dengue Day)โรคไข้เลือดออกถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญทั้งในประเทศไทยและในกลุ่มประเทศอาเซียน ด้วยสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้น เหมาะสำหรับการแพร่พันธุ์ยุงลายที่เป็นพาหะนำโรค ดังนั้น 10 ประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน จึงมีมติกำหนดให้วันที่ 15 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันไข้เลือดออกอาเซียน เพื่อร่วมกันรณรงค์ใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อม ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และกำจัดลูกน้ำยุงลายในภาชนะทุกสัปดาห์ เพื่อตัดวงจรการเกิดยุงลาย ต้นเหตุสำคัญของโรคไข้เลือดออกอาการของโรคไข้เลือดออก 🤒▶️ มีไข้สูงเฉียบพลันเกิน 38 องศาเซลเซียสประมาณ 2-7 วัน▶️ อ่อนเพลีย ซึมลง▶️ คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร▶️ ปวดศีรษะ ปวดกระบอกตา ปวดเมื่อยตามตัว▶️ หน้าแดง อาจพบจ้ำเลือดหรือจุดเลือดออกสีแดงเล็กๆ ตามผิวหนัง หรือมีเลือดออกบริเวณอื่น เช่น เลือดกำเดาไหล เลือดออกตามไรฟัน ปัสสาวะ อุจจาระมีเลือดปน▶️ ปวดท้องอย่างรุนแรง กดเจ็บชายโครงด้านขวาหากพบอาการดังกล่าว ให้รีบปรึกษาแพทย์และทำการรักษา

ข่าวภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ดูทั้งหมด

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยคณะกรรมการอำนวยการโครงการรางวัลศรีสวางควัฒน ประจำปี 2565 ลงพื้นที่เยี่ยมและประเมินผลงานฯ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางไผ่ จังหวัดนนทบุรี

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยคณะกรรมการอำนวยการโครงการรางวัลศรีสวางควัฒน ประจำปี 2565 นำโดย ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาความร่วมมือด้านบริการทางการแพทย์และภาคีเครือข่าย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นายบุรินทร์ ตระการวนิช  ผู้อำนวยการสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นางสุนันทา กาญจนาพงศ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯลงพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางไผ่ จังหวัดนนทบุรี โดยมีนางสิรภัทร พงศ์ปิยาไพบูลย์ ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย ดร.ปภาชุดา อึ๊งภากรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางไผ่ และคณะฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางไผ่ จังหวัดนนทบุรี และนำเสนอภาพรวมของการดำเนินงานทางการแพทย์ของหน่วยงาน พร้อมตอบข้อซักถามของคณะกรรมการโครงการฯ และตรวจเยี่ยมการทำงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางไผ่ จากนั้นได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยในชุมชน เพื่อประกอบการประเมินผลการคัดเลือกต่อไป         “โครงการรางวัลศรีสวางควัฒน ”  เกิดจากความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกัน ระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยสรรหาองค์กรสาธารณสุขดีเด่นที่เป็นองค์กรแห่งการอุทิศตนในการปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2563 – 2564

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่ผู้กระทำความดีความชอบ อันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน ซึ่งมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และ 28 กรกฎาคม 2564 การนี้ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ในราชกิจจานุเบกษา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 12 ราย และ ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 11 ราย รวมทั้งสิ้น 23 ราย โดยวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ มีผู้เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 6 ท่าน โดยมีพลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม MC233 ชั้น 3 […]

Congratulationsขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่านในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2564 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ✴️กำหนดการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีพุทธศักราช 2564✴️ณ อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 1️⃣ ฝึกซ้อมย่อย วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.30-15.00 น. (ลงทะเบียนบัณฑิตตั้งแต่ 7.00-9.30 น.) 2️⃣ ฝึกซ้อมใหญ่ และถ่ายภาพหมู่ วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.00-16.00 น. (ลงทะเบียนบัณฑิตตั้งแต่ 8.30-9.00 น.) 3️⃣ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ลงทะเบียนบัณฑิต 13.30-14.00 น. 🦠 รับชุดตรวจ ATK 3 ชุด และสูจิบัตร […]

พระกรณียกิจองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ดูทั้งหมด

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการศึกษาวิจัยมะเร็งตับและท่อน้ำดี ณ โรงพยาบาลบ้านหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา  15.12  น.  ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังโรงพยาบาลบ้านหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน  เพื่อทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการศึกษาวิจัยมะเร็งตับและท่อน้ำดีในจังหวัดน่าน  โดยมีพระดำริให้จัดทำโครงการศึกษาวิจัยมะเร็งตับและท่อน้ำดี ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554  ด้วยทรงมีความห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และทรงเพียรพยายามที่จะช่วยเหลือในการแก้ปัญหาด้านสาธารณสุขของประเทศ   ในการนี้  ทรงรับฟังการกราบทูลรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย โดยคณาจารย์จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ดังนี้ โครงการคัดกรองและเฝ้าระวังโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี  ในพื้นที่ที่พบการระบาดเฉพาะถิ่น   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีรภัทร อึ้งตระกูล โครงการพัฒนาแนวทางการคัดกรองมะเร็งตับและท่อนํ้าดีด้วยปัญญาประดิษฐ์ ร่วมกับภาพอัลตราซาวด์ในประเทศไทย โดย อาจารย์ ดร.ทศพร เฟื่องรอด โครงการอาสาจุฬาภรณ์ รุ่นที่ 2 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิสุทธิ์ ล้ำเลิศธน ซึ่งโครงการคัดกรองโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี  โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ จะช่วยตรวจจับรอยโรคเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยโรคร่วมกับภาพอัลตราซาวด์ เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคมะเร็งตับได้ในระยะแรกเริ่มได้ ทำให้เพิ่มระยะการรอดชีวิตและระยะปลอดโรค และโครงการอาสาจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชน ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในด้านการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ครอบครัว และชุมชน  […]

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์บรรเทาโรคภัยแก่ประชาชนชาวไทย และพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูป พระกริ่ง เหรียญพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ สมทบทุนศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

วันอังคารที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๒๔ น. ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เสด็จพระดำเนินไปทรงเป็นประธานประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ บรรเทาโรคภัยแก่ประชาชนชาวไทย และพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูป พระกริ่ง เหรียญพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ ณ  พลับพลาพิธี หน้าหอพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เฝ้ารับเสด็จฯ โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กราบทูลถวายรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน จากนั้นทรงร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ ๑๐ รูป มีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ด้วยบทสวดอาฏานาฏิยะปริตร เพื่อบรรเทาโรคภัยแก่ประชาชนชาวไทย ให้เกิดความเป็นสิริมงคล ป้องกันอุปัทวันตรายทั้งปวง และเป็นขวัญเป็นกำลังใจให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยทั้งปวง จากนั้นเสด็จไปทรงพระสุหร่าย ทรงโปรยดอกไม้ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูป พระกริ่ง เหรียญพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ พร้อมพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ทั้งนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ […]

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระโอวาทแก่บุคลากรใหม่ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในโอกาสเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๗ น. ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เสด็จพระดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ในการพระราชทานพระโอวาทแก่บุคลากรใหม่ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เฝ้ารับเสด็จฯ การนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าเฝ้ากราบทูลถวายรายงาน และขอพระราชทานพระวโรกาสเบิกบุคลากรใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน ๖๘๖ คน เข้าเฝ้ารับพระราชทานพระโอวาทในโอกาสเริ่มปฏิบัติหน้าที่ใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรที่เข้ารับพระราชทานพระโอวาทในครั้งนี้ ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร (จำนวน ๓๓ คน) ที่ปรึกษา (จำนวน ๑๕ คน) บุคลากรทางการแพทย์และสนับสนุนการแพทย์ (จำนวน ๓๓๙ คน) บุคลากรฝ่ายสนับสนุนทั่วไป (จำนวน […]

ระดมทุนและบริจาค

ดูทั้งหมด

กรรมการผู้จัดการบริษัท ศรีไทย โอโตซีทส์ อินดัสตรี จำกัด มอบเก้าอี้ AirLumba Mood จำนวน 5 ตัว เพื่อใช้ในศูนย์โรคไต ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

23 มิถุนายน 2565 คุณยศรา ลิมป์ไพฑูรย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ศรีไทย โอโตซีทส์ อินดัสตรี จำกัด มอบเก้าอี้ AirLumba Mood จำนวน 5 ตัว เพื่อใช้ในศูนย์โรคไต ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยมี ผศ.นพ. ครรชิต ลิขิตธนสมบัติ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ นพ.ปรัชญา พุมอุทัยวิรัตน์ แพทย์เฉพาะทางอายุรกรรมโรคไต และ อ.ดร.กภ.ภูริพัฒน์ วาวเงินงาม อาจารย์ประจำโรงเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้รับมอบ ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอขอบคุณและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบความสุขความเจริญรุ่งเรือง สืบไป

คุณวารีวรรณ วรรัตนธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะ มาเจสติค สกลนคร และบริษัทในเครือ ศรีสกล มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท แก่มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ สมทบทุนและจารึกชื่อในอาคารศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ในโครงการ “ภัทรมหาราชานุสรณ์” สานหัวใจสร้างการแพทย์ไทยก้าวไกล” เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยในศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 คุณวารีวรรณ วรรัตนธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะ มาเจสติค สกลนคร และบริษัทในเครือ ศรีสกล มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท แก่มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ สมทบทุนและจารึกชื่อในอาคารศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ในโครงการ “ภัทรมหาราชานุสรณ์” สานหัวใจสร้างการแพทย์ไทยก้าวไกล” เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยในศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ ที่มีกำหนดจะเปิดให้บริการในธันวาคม พ.ศ. 2565 นี้ โดยมีโดยมี ผศ.นพ. ครรชิต ลิขิตธนสมบัติ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมด้วย พันโท นพ. ผดุงชาญ นิวัฒน์ภูมินทร์ หัวหน้าหน่วยประสาทศัลยศาสตร์ แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ นพ. จอนาตัน ตั้งศรีวิมล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทศัลยแพทย์ (คุณหมอเจ้าของไข้) และนางกฤติมา เบ็ญจวรรณ ผู้จัดการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ […]

คุณจักรกริช เจริญเมธาชัย บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท สมทบทุนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โครงการศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สืบสานพระราชปณิธาน 9 ตามรอยพระบาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

9 มิถุนายน 2565 : คุณจักรกริช เจริญเมธาชัย บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท สมทบทุนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โครงการศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สืบสานพระราชปณิธาน 9 ตามรอยพระบาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีคุณกิตติพงษ์ บุญชูเศรษฐ์ (พี่ชาย) เป็นผู้แทนเข้ามอบฯ  การนี้ พลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และคุณกฤติมา เบ็ญจวรรณ ผู้จัดการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ  ร่วมต้อนรับและรับมอบ ณ ชั้น ๑ อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอขอบคุณและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบความสุขความเจริญรุ่งเรือง สืบไป

ศูนย์ข้อมูลวัคซีน

ดูทั้งหมด

แจ้งประชาสัมพันธ์รายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการให้บริการฉีดวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มและโมเดอร์นาที่จัดสรรโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำหรับกลุ่มองค์กรนิติบุคคล ประจำปี 2565 แบ่งตามภาคต่างๆ ดังนี้

กรุงเทพและปริมณฑล • โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โทร. 08 404 5166• โรงพยาบาลมิชชั่น โทร. 0 2282 1100• โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โทร. 09 8146 9354• โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แลป (อินเตอร์เมด) โทร. 06 1894 0581• โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ โทร. 0 2574 5000 ต่อ 8605• โรงพยาบาลเปาโล รังสิต จังหวัดปทุมธานี (รับฉีดเฉพาะโมเดอร์นา) โทร. 0 2577 8111 ต่อ 1431• โรงพยาบาลแพทย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี โทร. 08 3561 4164• […]

🏫 CRA Welcome VACC to School #2022 วัคซีนพร้อม นักเรียนพร้อม เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน อุ่นใจปลอดภัยจากโควิดตลอดเทอม

🏫 CRA Welcome VACC to School #2022 💉 Sinopharm School Bus!! วัคซีนพร้อม นักเรียนพร้อม เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน อุ่นใจปลอดภัยจากโควิดตลอดเทอม 🏥ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับโรงพยาบาลเครือข่ายทั่วประเทศ ขอเชิญสถานศึกษาที่มีความประสงค์จะจัดบริการฉีดวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” ให้กับนักเรียน อายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปในสถานศึกษาท่าน ด้วยบริการวัคซีนซิโนฟาร์มถึงโรงเรียนต้อนรับเปิดเทอมนี้ 💉วัคซีนซิโนฟาร์ม เข็มละ 550 บาท (รวมประกันคุ้มครองผลข้างเคียงจากวัคซีนแล้ว แต่ไม่รวมค่าบริการฉีดที่ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาลที่เข้าให้บริการฉีด ณ สถานศึกษากำหนด) ⏰ ระยะเวลาโครงการ พฤษภาคม – มิถุนายน 2565 💻 สำหรับสถานศึกษาที่สนใจทั่วประเทศ สามารถแจ้งความประสงค์ผ่านทาง https://forms.gle/WwcaxAYSYmY6upXy5 โดยแจ้งข้อมูล ดังนี้ ชื่อสถานศึกษา จังหวัดและพื้นที่ตั้งของสถานศึกษาเพื่อประสานโรงพยาบาลเครือข่ายในการให้บริการ จำนวนนักเรียนที่ประสงค์จะเข้ารับวัคซีน ข้อมูลผู้ประสานงานของสถานศึกษา กำหนดเดือนที่ประสงค์จะนัดหมายให้บริการฉีดวัคซีน ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะประสานโรงพยาบาลเครือข่ายที่ให้บริการในพื้นที่จังหวัดของสถานศึกษาท่านเพื่อสนับสนุนการให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มแก่นักเรียน โดยทางโรงเรียน/ผู้ปกครองสามารถชำระค่าวัคซีนและค่าบริการให้กับโรงพยาบาลที่เข้าให้บริการโดยตรง ประกาศ ณ […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอแจ้งจัดสรรวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา (Moderna) ให้กับกลุ่มองค์กร/นิติบุคคล และโรงพยาบาลทุกองค์กรที่จองและโอนเงินค่ามัดจำวัคซีนโมเดอร์นาเรียบร้อยแล้ว

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอแจ้งจัดสรรวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา (Moderna) ให้กับกลุ่มองค์กร/นิติบุคคล และโรงพยาบาลทุกองค์กรที่จองและโอนเงินค่ามัดจำวัคซีนโมเดอร์นาเรียบร้อยแล้ว ผ่านระบบทางเว็บไซต์ https://vaccine.cra.ac.th ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้แจ้งการจัดสรรวัคซีนให้กับองค์กรท่านผ่านอีเมลผู้บริหารสูงสุดและผู้ประสานงานขององค์กรที่ได้ลงทะเบียนแจ้งไว้ในระบบเรียบร้อยแล้ว หรือท่านสามารถล็อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อดำเนินการชำระค่าวัคซีนส่วนที่เหลือ และแจ้งโอนเงินโดยแนบหลักฐานการโอนเงินพร้อมยืนยันการโอนเงินภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 สำหรับองค์กรที่ชำระค่าวัคซีนส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้ว กรุณาประสานโรงพยาบาลเพื่อกำหนดนัดหมายการฉีดวัคซีนได้ระหว่างวันที่ 12 เมษายน จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 คลิกดูรายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วมให้บริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาที่จัดสรรโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ทาง >> https://www.chulabhornchannel.com/…/02/hospitalformo-sino/ หมายเหตุ: ตั้งแต่วันที่ 1 จนถึง 30 เมษายน 2565 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดขอรับจัดสรร“วัคซีนโมเดอร์นา” รูปแบบกลุ่มองค์กร/นิติบุคคล โมเดอร์นา 100 ไมโครกรัม โดสละ 1,110 บาท (รวมประกันคุ้มครองผลข้างเคียงแล้วแต่ยังไม่รวมค่าฉีดที่ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาลกำหนด) นัดฉีดเป็นกรุ๊ปรอบละ 15 คนต่อ 1 ขวด โดยขอรับจัดสรร […]

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่

ดูทั้งหมด

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เป็นครั้งที่ 2

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เป็นครั้งที่ 2 วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.47 น. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปวัดเกษรศีลคุณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ เพื่อทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันให้กับสุนัขและแมวของประชาชนในจังหวัดอุดรธานี และใกล้เคียง เป็นครั้งที่ 2 ในการนี้ ทรงนำทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน ร่วมกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขของประชาชน จำนวน 7 ตัว ด้วยทรงห่วงใยในสุขภาพอนามัยของประชาชน และสัตว์เลี้ยงที่อาศัยอยู่ร่วมกัน โดยทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ถือเป็นการรณรงค์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า อันเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ เพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความปลอดภัย ลดความเสี่ยงการแพร่กระจาย และตัดวงจรโรคพิษสุนัขบ้า ไม่ให้ก่ออันตรายมาสู่คนได้อีกต่อไป สำหรับการออกหน่วยฯ ครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนทีมสัตวแพทย์ […]

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงพระราชทานวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 จำนวน 1,500 โดส ให้แก่ประชาชนจังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงพระราชทานวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 จำนวน 1,500 โดส ให้แก่ประชาชนจังหวัดอุดรธานี โดยมีหน่วยแพทยพระราชทานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และโรงพยายาลอุดรธานีให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน แก่ประชาชนในพื้นที่ ณ วัดป่าบ้านตาด ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และ วัดป่านาคำน้อย ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

20 ธันวาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดเกล้าฯ ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดย นายวลฺลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเลย

20 ธันวาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดเกล้าฯ ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดย นายวลฺลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเลย ณ ศาลาประชาคม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จำนวน 500 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนในพื้นที่ โดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นผู้รับมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานในครั้งนี้ โอกาสนี้ นายวลฺลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้เดินทางเข้าเยี่ยมผู้ป่วยสูงอายุติดบ้านติดเตียง พร้อมทั้งได้นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน และกระเป๋ายาพระราชทาน มอบให้ จำนวน 3 ราย ได้แก่ นางหนูขิ่น พันธ์โสดา อายุ 83 ปี  นางสายบัว บัววังโปร่ง อายุ 83 ปี ป่วยด้วยโรคเบาหวาน ความดันสูง  นางสนอง เชื้อบุญมี […]

องค์กรและเพื่อสังคม

ดูทั้งหมด

โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน สาขาศูนย์พักพิงนครชัยบุรินทร์

แจ้งประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน สาขาศูนย์พักพิงนครชัยบุรินทร ์เปิดให้บริการตรวจรักษาและให้คำปรึกษาแก่สัตว์เลี้ยงอย่างมีมาตรฐานโดยทีมสัตวแพทย์โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. สอบถามและทำนัด โทร. 044-300-730 กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้า เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ ขอความร่วมมือผู้เข้ารับบริการ กรุณาสวมหน้ากากอนามัยและวัดอุณหภูมิทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ และเว้นระยะห่างในระหว่างการเข้ารับบริการ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มอบยาต้านไวรัส “ฟาวิพิราเวียร์” จำนวน 50,000 เม็ด ให้แก่กลุ่มจิตอาสา”เราต้องรอด” เพื่อนำไปรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

18 มีนาคม 2565 : ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มอบยาต้านไวรัส “ฟาวิพิราเวียร์” จำนวน 50,000 เม็ด ให้แก่กลุ่มจิตอาสา”เราต้องรอด” เพื่อนำไปรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่อยู่ในความดูแลทั้งในส่วนของศูนย์พักคอย 4 แห่ง และผู้ติดเชื้อที่รักษาตัวอยู่ที่บ้านได้อย่างทันท่วงที โดยมี คุณได๋ ไดอานา จงจินตนาการ และทีมงานเราต้องรอด เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ถนนแจ้งวัฒนะ 💊 ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เปิดให้โรงพยาบาล มูลนิธิ หน่วยอาสา และองค์กรนิติบุคคลที่มีสถานพยาบาลในหน่วยงาน ลงทะเบียนขอรับจัดสรรยาต้านไวรัสฟาวิพิราเวียร์ชนิดยาเม็ดทางเว็บไซต์ https://favipiravir.cra.ac.th เพื่อนำไปใช้รักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อแบ่งเบาสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน และช่วยเหลือประชาชนที่ติดเชื้อให้ได้รับยาต้านไวรัสฟาวิพิราเวียร์อย่างทันท่วงที สนองพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงห่วงใยและทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งพระราชทานความช่วยเหลือด้านการแพทย์อย่างต่อเนื่อง ❤️ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องคนไทยในวิกฤตโควิด-19 กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผ่านการร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ ในโครงการ […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดโครงการปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกิยรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ : ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงโฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมด้วยพลตรี คณิศร อาสมะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 นายพงษ์ศิลป์ ผาลา นายอำเภอภูเพียง นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน นางชยาพร เตียเจริญวงศ์ ประมงจังหวัดน่าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ในจังหวัดน่าน นำบุคลากร และประชาชน เข้าร่วมพิธี ณ ศาลาหลวง วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง อำเภอกูเพียง จังหวัดน่าน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา […]

เครือข่ายความร่วมมือ

ดูทั้งหมด

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีการแพทย์และสุขภาพไปสู่ภาคธุรกิจ

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 : ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการแพทย์และสุขภาพไปสู่ภาคธุรกิจ ระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วย ดร.ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ MC232 ชั้น 3 อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร สำหรับการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ในครั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการแพทย์และสุขภาพไปสู่ภาคธุรกิจ โดยจะร่วมกันผลักดันให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีฯ ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ พร้อมสู่ตลาดหรือรองรับงานบริการ เพื่อสร้างโอกาสให้กับประเทศ สามารถแข่งขันได้ในเชิงธุรกิจและมีศักยภาพเพิ่มขึ้นในการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จับมือ ๖ หน่วยงาน ลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ กับถนนประชาชื่น ( ถนนหมายเลข ๑๐ ) เพิ่มความสะดวกเดินทางไปยังศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สานต่อพระปณิธาน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ กองทัพบก โดยมณฑลทหารบกที่ ๑๑ การประปานครหลวง กรุงเทพมหานคร กรมธนารักษ์ และ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยพลตรี สราวุธ ไชยสิทธิ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๑ นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์ และนายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ กับถนนประชาชื่น (ถนนหมายเลข ๑๐) ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๖ ชั้น ๕ […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจการให้บริการทางการแพทย์ การสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ

31 สิงหาคม 2564: ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วย พลเอก ณัฐ อินทรเจริญปลัดกระทรวงกลาโหม ลงนามความเข้าใจผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยมีพลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วย พลอากาศเอก ธรินทร์ ปุณศรี รองปลัดกระทรวงกลาโหม และพลตรี พจน์ เอมพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ร่วมเป็นพยานในพิธีผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมใหญ่ MC232 ชั้น 3 อาคารบริหาร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ ห้องยุทธนาธิการ ชั้น 2 ในศาลาว่าการกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีความมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ […]