รายนามบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา

รายนามบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา

รายนามบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2564-2565

รับพระราชทานปริญญาบัตรวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

รายนามบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2561-2564

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สาขาวิชารังสีเทคนิค
 1. นายสิทธิชัย สิงห์โต
 2. นายศุภกร จีนโต
 3. นางสาวณัฐชา วิวัฒนานนท์
 4. นางสาวมยุรฉัตร นันตะสุข
 5. นางสาวณัฐธิดา เพชรคง
 6. นางสาวลักษิกา แผลงฤทธิ์
 7. นางสาวชัญญานุช ชัยณรงค์
 8. นางสาวชลธิชา พวงใบดี
 9. นางสาวรวิสรา แขวงรถ
 10. นางสาวกัญญารัตน์ สีเขียว
 11. นางสาวณิชนันทน์ บุญทวี
 12. นางสาวอารยา ขุนณรงค์
 13. นางสาวปริญดา สิทธิกูล
 14. นางสาวพัชราพร ธงชัย
 15. นางสาวอรจิรา ปานแย้ม
 16. นางสาวธัญวรัตน์ อภิรักษ์ลี้พล
 17. นายศิรสิทธิ์ สินธุเพ็ง
 18. นางสาวญาณิศา ภักดี
 19. นางสาวรมิดา หุ้นชัยภูมิ
 20. นายกฤตย์ศรัณย์ อัศวนุวัฒน์
 21. นางสาวรัชนิศ ดีขม
 22. นางสาวจิรานี ตรีสัตย์
 23. นางสาวธนัชชา ระวังวงค์
 24. นางสาวกัณฐมณี เปรมเพชร
 25. นางสาวกรกนก เกตุพันธ์
 26. นางสาวกัญญาณัฐ ไกรแก้ว
 27. นางสาวกุลปริยา กลีบบัว
 28. นางสาววิชญาพร เปาริบุตร
 29. นางสาวณัฐฏ์กฤตา วิบูลย์ศักดิ์
 30. นางสาวสิชล ควรรับส่วน
 31. นายอัครวัตร ไชยคำภา
 32. นางสาวธันยพร มากนิคม
 33. นางสาวสินิรัน สิงห์น้อย
 34. นายธัชพล ขยันกิจ
 35. นายธรรมศักดิ์ ชาญพล
 36. นางสาวจรรย์ธิดา ยางตาล
 37. นางสาวฉันท์ชนิต ขันติจิตร
 38. นางสาวรังสิมา ปลื้ม
 39. นางสาวปาริชาติ อนุวัตร์
 40. นางสาวภัทรศยา ภาวโน
 41. นายโชติวิทย์ โพธิชัย
 42. นายสยาม เหลืองรุจินันท์
 43. นางสาวนันทิกานต์ สงทิพย์
 44. นางสาวปรีญานันท์ สถาปนวรรณธนะ
 45. นางสาวเยี่ยนหลิง หลิว
 46. นางสาวนวพร วิมโลภาส
 47. นางสาวกานต์มณี องอาจวาณิชย์
 48. นางสาวรินรดา คงคุณ
 49. นางสาวธัญญาลักษณ์ พระสุนิล
 50. นางสาวอารยา มหาจิตต์กุล
 51. นางสาวจิรรัตน์ ยังประดิษฐ
 52. นางสาวภัทรวดี นงภา
 53. นางสาวอาณยา แซ่เอีย
 54. นางสาวบัญฑิตา ศศิวิมล
 55. นายชนาภัทร ปราณี
 56. นางสาวณัฐธยาน์ บุญมี
 57. นางสาวนิชานันท์ แก่นประธูป
 58. นายรัฐนันท์ เจียรประเสริฐพร
 59. นางสาวณัฐนรี ฝางนอก
 60. นางสาวชิดชนก ชูสุวรรณ
 61. นางสาวญานิกา แสวงดี
 62. นางสาววาธิณี วรรณศิริ
 63. นางสาวชนนิกานต์ บัวขาว
 64. นายณัฐกิตติ์ อ่อนเกลี้ยง
 65. นางสาวอภิชญา ศรีชัยชนะ
 66. นางสาวเวธนี สันติสุนทรกุล
 67. นางสาววิรยา ชนาธินาถพงศ์
 68. นางสาวทิพปภา ชมภู
 69. นางสาวอภิชญา จันทราภิวัฒน์
 70. นางสาวนรินทิพย์ ศรีแก่นจันทร์
 71. นางสาวพรรษชนก ปันทะรส
 72. นางสาวอาทิตยา ดองโพธิ์
 73. นายรัชชานนท์ หาญลือ
 74. นางสาวพรนภัส วันสาลี
 75. นางสาวเบญจพร วรรณชาติ
 76. นางสาวปิยณิตา กลิ่นจำปา
 77. นางสาวสิริยา ทาปศรี
 78. นางสาวณัฐธิดา ประสพสวัสดิ์
 79. นางสาวจิรารัตน์ ปานทัพ
สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์
 1. นายทรงพล ศรีสิทธิมงคล
 2. นางสาวภาวิณี เหล่าพาชี
 3. นางสาวเพชราภรณ์ จันรี
 4. นายสรณ สุทธิวานิช
 5. นายณพงศ์ปกรณ์ ชุมศรี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ
 1. นางสาวปุณิกา จีรธัญธรณ์
 2. นางสาวอติญา ดีชื่น
 3. นางสาวชนัญธิดา อักขราสา
 4. นางสาวสุดารัตน์ ภูกระเณร
 5. นางสาวพิชญาวี พันธุ์สุวรรณ์
 6. นางสาวสิริรักษ์ ฉันทเตยานนท์
 7. นายศตวรรษ จันทสร
 8. นางสาวจุรีรัตน์ ปวริศกุล
 9. นางสาวลลิตา ใสแสง
 10. นายลภน สุรพลชัย
 11. นายพันกร ดรบุญล้น
 12. นางสาวอจลญา ยินดีรมย์
 13. นางสาวรัญชนกร บุญมั่นภราดร
 14. นางสาวปริยฉัตร เพลิศแก้ว
 15. นายภูมินทร์ พิลามาศ
 16. นางสาวบุษบา จันทะหงษ์
 17. นางสาวกรกนก น้ำค้าง
 18. นางสาวศศิวิมล แซ่ลี่
 19. นายจตุรพัฒน์ ธูปเทียน
 20. นางสาวชุติรัตน์ สานแดง
 21. นางสาวณิชาพัชร์ นีละพันธ์
 22. นางสาวพิจักษณา สมัครเขตการณ์
 23. นางสาววริศญา เย็นวารีย์
 24. นายคมชาญ ศรีรัตนาลิ้มวงศ์
 25. นางสาวพิชชากร เอมศรีกุล
 26. นายศรัณย์ภัค รุ่งณรงค์รักษ์
 27. นางสาวกันตวรรณ บุญคล้าย
 28. นางสาวจุฑารัตน์ สวาทพงษ์
 29. นายณัฐพล นาเวียง
 30. นางสาวประภาศรี ริยะบุตร
 31. นายพันธ์ศักดิ์ คาวิน
 32. นางสาวพรทิพย์ จีนขวั้น
 33. นางสาวบุญสิตา ยุบลบัณฑิตกุล
 34. นางสาวณิชารีย์ ธรรมเสวีฤกษ์
 35. นางสาวสุชานันท์ โททรัพย์
 36. นางสาวภาวินี เกษไชย
 37. นายคมสันติ์ อารามรักษ์
 38. นางสาวปณาลี แสงอรุณ
 39. นางสาวณัฐลินีกรณ์ บัวพล
 40. นางสาวชนินาถ หงษ์คำ
 41. นายคณินทร์ณภัทร นพมิตร
 42. นางสาวศุภิสรา เพชรแสงรุ่งโรจน์
 43. นางสาวสุชญา ชูส่งแสง
 44. นางสาวสุธิตา ยูโซ๊ะ
สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง)
 1. นางสาวสายไหม วงสาเภา
 2. นายวศิน ฉิมมาลี
 3. นางสาวศุภรัตน์ ปาลโมกข์
 4. นางสาวพวงฤทัย พุทธรัตน์
 5. นายลือชัย สาธร
 6. นายสหกรณ์ ทาริยะ
 7. นางสาวกมลนาถ ไชยวงค์
 8. นายหรรษา ตาสุสี
 9. นายมนัสพงษ์ เผ่าพันธ์
 10. นายสิทธิชัย ใจสงบ
 11. นางสาววันดี ยอดพรหม
 12. นางสาวกรรภิรมย์ สุวรรณสาร
 13. นางสาวนิตยา ศรีสกุล
 14. นางสาวนันทิตา ปันทิพย์
 15. นางสาวสิรันดา เริ่มแรก
 16. นายสิทธินนท์ สมโภชน์
 17. จ่าอากาศเอกอนุรักษ์ อินทร์พินิจ
 18. จ่าอากาศเอกหญิงสิริวรรณ แก้วมงคล
 19. จ่าอากาศเอกธีระพงศ์ ศรีวัง
 20. นางสาวกนกนิภา ลองกระโทก
 21. นายนัสรี เจ๊ะหามะ
 22. นางสาวพรทิพย์ โพธิ์เจริญ
 23. นางสาวณัญจนา คำสุข
 24. นางสาวภคมน ศรีขาว
 25. นายเกษมสุข ไม้พานิช
 26. นางสาวมัทนียา พงศ์ประพันธ์
 27. นางสาวปณิดา เอนกชัยไกรศร

วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี

พยาบาลศาสตรบัณฑิต
 1. นางสาวกาญจนธัช โนนพยอม
 2. นายสาริศ ขันธ์เครือ
 3. นางสาวจุฑาทิพย์ ฉวิกขุนรัมย์
 4. นางสาวปิยะนุช พัดโบก
 5. นางสาวจันจิรา บุญธรรม
 6. นางสาวบุษบาวิลิศ สิทธิมงคล
 7. นางสาวปาริฉัตร ศรีเจริญวณิชย์
 8. นางสาววันวิสา ศรีวิเศษ
 9. นางสาวนิชานันท์ วรผลึก
 10. นางสาวปฐมัญญา จาระชร
 11. นางสาววิชญาพร ชอบบากบั่น
 12. นางสาวชลิศา อุทธิยัง
 13. นายธนาคาร แนบกลาง
 14. นางสาวเบญญาภา ใกล้กลาง
 15. นางสาวทิตฐิตา อินทร์แสง
 16. นางสาวสุทธิกานต์ แป้นเจริญ
 17. นางสาวสิรินทรา วิสาขะ
 18. นางสาวณัฐนันท์ เสียงเพราะ
 19. นางสาวจิดาภา ห่านคำวงษ์
 20. นางสาวสาธินี พูนไนย์
 21. นางสาวนุจรีพร ยานี
 22. นางสาวปิยะธิดา กิ่งแก้ว
 23. นางสาวนิตยา พรพิศุทธ์
 24. นางสาวจณิสตา ดาจิ
 25. นางสาววิชญาพร อยู่สุภาพ
 26. นางสาวรมิตา มั่นปาน
 27. นางสาวศิรินาถ ศรีคิรินทร์
 28. นางสาวพิมพ์ชนก แสงทอง
 29. นางสาวจณิสตา นาคา
 30. นางสาวนันธิรา เวียงประวิง
 31. นางสาวณฐินี สมคิด
 32. นางสาวกาญจนา กาวงษ์
 33. นางสาวกิ่งกาญจน์ รักษามั่น
 34. นางสาวปรายฟ้า ชัยชนะ
 35. นางสาวกมลรัตน์ ไชยวงศ์
 36. นางสาวอภิชญา พัฒนาพารา
 37. นางสาวกัลยารัตน์ ภักดีล้น
 38. นายชนกนันท์ หาญพรม
 39. นางสาววิลาวัลย์ นาคสมพงษ์
 40. นางสาวหนึ่งฤทัย อุ่นเมือง
 41. นางสาวธัญชนก สาลีผล
 42. นางสาวชนาภา น้อยเพ็ง
 43. นางสาวศมณธร สมพงษ์
 44. นางสาวซากีน๊ะ กาเส็มส๊ะ
 45. นางสาวระวิวรรณ อึ้งธัญญวัฒนกุล
 46. นางสาวณัฐมน ไชยฤกษ์
 47. นางสาวกูฟิรดาวส์ อาเบะ
 48. นางสาวณัฐกานต์ ศิริมังคลา
 49. นางสาวสรภัส แช่มช้อย
 50. นางสาวสุภัสสรา นภาทอง
 51. นางสาวฆูซัยฟะห์ มูซอดี
 52. นางสาวอาทิตยา ธาตุวิสัย
 53. นางสาวอารีย์ รัตนธาราทิพย์
 54. นางสาววรรณนิภา เชื้อเกษม
 55. นางสาวณัฐวิมล เผ่าจิระศิลป์ชัย
 56. นางสาวอังคณา โพธิรุขา
 57. นางสาวปาริฉัตร เจริญวัย
 58. นางสาวทิพย์สุดา ผลพุด
 59. นางสาวณัชชา พรมมา
 60. นางสาวพิมพิลา คำไฮ
 61. นางสาวชวลิตา ปะลาวัน
 62. นางสาวนูรไนนะห์ มูนอมาแนง
 63. นางสาวณัฐสินี ธิติภัสรานันท์
 64. นางสาวทักษพร วงศ์ปฏิมาพร
 65. นางสาวสุพัตรา ฉันทะกรณ์
 66. นางสาวมุกครินทร์ ขาวเล็ก
 67. นางสาววิชยาวรงค์ สุทธวัจน์
 68. นางสาวกิตติยากร มาตรวังแสง
 69. นางสาวกรองกาญจน์ มีสมบัติ
 70. นางสาวศริณณา วรรธนะรุ่งโรจน์
 71. นางสาวฐาปนิตตา เฉลิมศรี
 72. นางสาวกัญธิชา พลเสนา
 73. นางสาวมาริสา กิ่งโพธิ์
 74. นางสาวพชรกร จิตเกษม
 75. นางสาวนรินทร์ สายธารสดใส
 76. นางสาวสุธีรา คีรีอรัณย์
 77. นางสาวพรสุดา ผ่องนาค
 78. นางสาวนลทิรา พรมเมืองเก่า
 79. นางสาวศิรดา สินิทธ์สกุล
 80. นางสาวพิชญธิดา มันตริทธิกุล
 81. นางสาวไอศิกา ประดิษฐ์
 82. นางสาวณัฐธิดา รอดเจริญ
 83. นางสาวกนกวรรณ อัฑฒพงศ์
 84. นางสาวเกศกนก ทรัพย์เชาว์
 85. นางสาวฐิติภรณ์ อินทร
 86. นางสาวลภิสรา ดำรงศักดิ์
 87. นางสาวพิยดา หนันสวาด
 88. นางสาวมัชฌิมา ใจดี
 89. นางสาวสุพรรณิการ์ วรรักษา
 90. นางสาวกชมน สุขารมณ์
 91. นางสาวฐาณดา สุขอินทร์
 92. นางสาวชิดชนก ทิพวรรณ
 93. นางสาวจันทนิภา บุญเติม
 94. นายทนงศักดิ์ พันจำปา
 95. นางสาวสุพัตรา เปลี่ยนดี
 96. นางสาววราลัย เพียเอีย
 97. นางสาวแสงดาว ทาประจิตร์
 98. นางสาวบุษรินทร์ กุลสิม
 99. นางสาวศิริรัตน์ อภัยภักดี
 100. นางสาวอภิรดี นามวงค์
 101. นางสาวจีราพรรณ สุ่มมาตย์
 102. นางสาวสุพิชชา อาวุชานนท์
 103. นางสาวพิมพ์ชนก เมฆานุรัตน์
 104. นางสาวณัฐนิช อติชาตนันท์
 105. นางสาวปอแก้ว ยะรังวงษ์
 106. นางสาวกณิตา ใจชื้น
 107. นางสาวศิริมา เจริญพงศ์
 108. นางสาวศุภานน แซ่จ่าว
 109. นางสาวอรอร เดือนเพ็ญ
 110. นายธนทัต สิงห์คำ
 111. นางสาวจารุวรรณ ขอนแก่น
 112. นางสาวทอจันทร์ หนูเล็ก
 113. นางสาวปุณญวีร์ แซ่ตั้ง
 114. นางสาวณัฎฐา วงศ์เศรษฐทัศน์
 115. นางสาววาสินี ฮาดดา
 116. นายธวัชชัย พั่วไธสง
 117. นางสาวนิรัศรินทร์ ขานพล
 118. นางสาววศินี ไชยศรี
 119. นางสาววรัญชญา สุวรรณกาศ
 120. นางสาวหนึ่งฤทัย มูลธิจันทร์
 121. นางสาวชัญญา ตองกลิ่น
 122. นางสาวสิรามล รักษ์ยศ
 123. นางสาวนัทรียา ชะยานัย
 124. นางสาวนูรอีมาน วาเล็ง
 125. นางสาวอาภัสรา กงศรี

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน

วิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ
 1. นายณฐนนท์ เทพตะขบ
 2. นายกฤตพัฒน์ รัตนภูผา
 3. นายปรัชญา โคมเดือน
 4. นายต่อตระกูล พิณรัตน์ยุทธการ
 5. นายแก้วเกล้า ถาวรวัฒนะ
 6. นายกวิน ชินพงศ์
 7. นางสาวอสมา ตั้งปรมัตถ์สกุล
 8. นางสาวธนัชชา ทองจิตติพงศ์
 9. นางสาวธัญรดา โพธิ์พระรส
 10. นางสาวพรวนัช กิจอุดม
 11. นายพงษ์พัฒน์ พัวอุดมเจริญ
 12. นายพีรวิชญ์ อามาตรมนตรี
 13. นางสาวกรรณ์วิญา ภิลัยวัลย์
 14. นางสาวคัทยวรรณ วรรณโน
 15. นางสาวธมลวรรณ ทองบุญ
 16. นางสาวพรไพลิน จันทนะสุต
 17. นางสาวชินานาง พรหมแก้ว
 18. นางสาวพิมพ์ชฎา สารพา
 19. นายพงศ์ศรัณย์ ทองหนูนุ้ย
 20. นายปกรณ์ ล่องทอง
 21. นางสาวอิสรีย์ สุวรรณสมบัติ
 22. นายทศพร บุญชู
 23. นายณัฐวุฒิ แถมเงิน
 24. นางสาวเต็มสิริ เชื้อเกษม
 25. นายณพงศ์ ลีละศิธร
 26. นางสาวธนพร แพงศรี
 27. นางสาวณิชาพัชร์ นบนอบ
 28. นางสาวนัทธ์ชนภัทร พรหมณะ
 29. นางสาวปภิญญ์ ธนัชพัทธ์
 30. นายวายุ รักษ์วงศ์สิริ
 31. นางสาวกัญจน์ชยาภรณ์ แซ่จุง
 32. นายพุฒิเมธ หิรัณย์อุฬาร
 33. นางสาวปิยธิดา มีเสถียร
 34. นายนภัสกรณ์ รสหวาน
 35. นางสาวพราวพลอย เประยะโพธิ์เดช
 36. นางสาวมณิสรา พิบูลย์
 37. นางสาวภัคจิรา ตรีธีรโรจน์
 38. นายทัศนากร รัตนบุรี
 39. นายไตรรัตน์ อารมฤทธิ์
 40. นายปภาวิน ศักดาเพชรศิริ
 41. นางสาวภัทราภรณ์ บุญยืน
 42. นายเกรียงไกร แซ่ตั้น
 43. นางสาววิลาสินี สะพานทอง
 44. นายกษิดิ์เดช สโมสร
 45. นางสาวจิราพัชร พรเจริญวิโรจน์
 46. นางสาวรุจิกร แสงสำฤทธิ์
 47. นางสาวอรกร เมฆชัยพร
 48. นางสาวคติยา เคนแผง
 49. นางสาวชญาณี ดีพันธ์
 50. นางสาวฐานิตาพัชร ทวีชลพิสิฐ
 51. นางสาวณัฐพร วิริยะประภานนท์
 52. นายชินพัฒน์ อ้อนประเสริฐ
 53. นายปรณัฐ ตรีพลอักษร
 54. นางสาวจันทรรัตน์ ชุมแสง
 55. นางสาวพริ๊นซ์ แพร์รีส แจ็คสันว์ วงศาโรจน์
 56. นายฌานเมธ อัครกิตติโชค
 57. นางสาวศศิวัฒน์ ลีประเสริฐ
 58. นางสาวชนากานต์ รุ่งนิศากร
ฟิสิกส์การแพทย์
 1. นางสาวณัฐกานต์ กิจทิวา
 2. นางสาวกนกขวัญ ชูบุญลาภ
 3. นายนิพล ทรายวงศ์
 4. นางสาวภาวดี สุปรียาพร
 5. นางสาวทิพาพร ปราการพิลาศ

สถาบันบันฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
 1. นางสาวทิวาพรรณ บุญมา
 2. นายเสลภูมิ ไพเราะ
 3. นายกาญจน์ภพ กัณหะสุต
 4. นายคณาวุฒิ กล่ำทอง
 5. นางสาวณัฐวดี ไชยสาร
 6. นายณัชพงษ์ สุวรรณวงศ์
 7. นางสาวกรกมล อัครเสรีนนท์
 8. นางสาวปวิตรา เลาหไพศาล
 9. นายชัชชัย ธนโชคสว่าง
 10. นายธีรพงษ์ เลิศอัศวกร
 11. นางสาวภัทรวรรณ เรืองสัจ
 12. นางสาวศิริวรรณ กันติสินธุ์
 13. นายพายุ ศรีศุภร
 14. นางสาวใยแพร ชาตรี
 15. นางสาววราภรณ์ รอดผล
 16. นางยอดขวัญ วัฒนาธร อิวะซะกิ
 17. นางสาวพรสุดา ชะเวิงรัมย์
 18. นางสาวกัลยาณี ปัญจะจอม
 19. นางสาวกนกวรรณ ใจธรรม
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
 1. นางสาวรพิพร ด้วงรัตน์
 2. นายถิรวิทย์ มีรอด
 3. นายกฤตภาส ดาราโอภาส
 4. Ms. Adebisi Adunola Demehin
 5. นางสาวอัมรินทร์ อนันต์จิตสุภา
 6. นางสาวสุวนันท์ วันทองเจริญ
 7. นางสาวรัศมีดารา ครองศีลธรรม
 8. นางสาวฐิตา แสงทองสุข
 9. นายพิทวัส กฤตธนอนันต์
 10. นายศุภวิชญ์ ยอดพนาไพร
 11. นางสาวณฐอร ลือพงศ์พัฒนะ
 12. Ms. Judy Ann G. Bacud
 13. Mrs. Hathiringe Dona Sandali Kavishka
 14. Ms. Ugyen Lhamo
 15. Mr. Yudis Ananda Putra
 16. นางสาวซูวัยบะห์ แวยะ
 17. Mr. Pema Chophel