ผลงานบัณฑิต

ผลงานบัณฑิต

<strong>ดร.นิล โตวิวัฒน์</strong>
ดร.นิล โตวิวัฒน์

สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ : อนามัยสิ่งแวดล้อม


ปัจจุบัน

» หลังสำเร็จการศึกษาได้มีโอกาสทำ Postdoctoral ณ สถาบันวิทยสิริเมธี (Vistec)

พ.ศ.2561 และ พ.ศ. 2563 – ผลงานตีพิมพ์

» Toewiwat N, Whangsuk W, Ploypradith P, Mongkolsuk S, Loprasert S. Cefoperazone induces esterase B expression by EstR and esterase B enhances cefoperazone activity at the periplasm. International Journal of Medical Microbiology. 2020;310(2):151396. IF = 3.473

» Ritcharoon B, Sallabhan R, Toewiwat N, Mongkolsuk S, Loprasert S. Detection of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid herbicide using a FGE-sulfatase based whole-cell Agrobacterium biosensor. Journal of Microbiological Methods. 2020;175:105997. IF = 2.363

» Sungkeeree P, Toewiwat N, Whangsuk W, Ploypradith P, Mongkolsuk S, Loprasert S. The
esterase B from Sphingobium sp. SM42 has the new de-arenethiolase activity against cephalosporin antibiotics. Biochemical and Biophysical Research Communications. 2018;506(1):231-6. IF = 2.705

» Whangsuk W, Toewiwat N, Dubbs J, Sallabhan R, Mongkolsuk S, Loprasert S. Identification of a repressor and an activator of azoreductase gene expression in Pseudomonas putida and Xanthomonas oryzae. Biochemical and Biophysical Research Communications. 2018;502(1):9-14. IF = 2.705

<strong><strong>ดร.ภัคจิรา แน่นอุดร</strong></strong>
ดร.ภัคจิรา แน่นอุดร

สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ : อนามัยสิ่งแวดล้อม


ปัจจุบัน

» หลังสำเร็จการศึกษาได้มีโอกาสทำ Postdoctoral ณ Goethe University Frankfurt ประเทศเยอรมนี

พ.ศ.2561 และ พ.ศ. 2563 – ผลงานตีพิมพ์

» บัณฑิตมีโอกาสได้รับทุนวิจัยจาก Swiss Federal Institute of Technology ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อไปทำวิจัยร่วมทางด้านผลิตภัณฑ์แบคทีเรียจากธรรมชาติเป็นระยะเวลา 1 ปี (ตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 – สิงหาคม 2562)

» ข้อมูลอ้างอิง : https://www.cgi.ac.th/news/activities/2018_activities/2018_06_14_awarded_the_swiss_scholarship

<strong><strong><strong>ดร.นฤมล ทองดี</strong></strong></strong>
ดร.นฤมล ทองดี

สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ : อนามัยสิ่งแวดล้อม


พ.ศ. 2565

» ได้รับรางวัล NICHD Early Career Award จาก Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development ประเทศสหรัฐอเมริกา

พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน

» หลังสำเร็จการศึกษาได้มีโอกาสทำ Postdoctoral ณ National Institutes of Health (NIH) ประเทศสหรัฐอเมริกา

พ.ศ. 2560

» ได้รับรางวัล Best Oral Presentation Award (Consolation) and Travel Scholarship Award จากการประชุมวิชาการ the 15th Asia Conference on Transcription, Penang ประเทศมาเลเซีย

<strong><strong><strong><strong>ดร.นิธินันท์ เศวตนัย</strong></strong></strong></strong>
ดร.นิธินันท์ เศวตนัย

สาขาวิทยาศาสตร์เคมี


ปัจจุบัน

» ปัจจุบันทำงาน ตำแหน่ง Assistant Editor ณ สำนักพิมพ์ MDPI AG ซึ่งเป็นสำนักงานที่มีการตีพิมพ์ผลงานทางวิทยาศาสตร์นานาชาติ

พ.ศ. 2557

» ได้รับรางวัล Impressive Oral Presentation Award จากการประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th Junior International Conference on Cutting-Edge Organic Chemistry in Asia (JICCEOCA-4) ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

<strong><strong><strong><strong><strong>ดร.ชิษณุพงษ์ อนุกานนท์</strong></strong></strong></strong></strong>
ดร.ชิษณุพงษ์ อนุกานนท์

สาขาวิทยาศาสตร์เคมี


ปัจจุบัน

» ดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

พ.ศ. 2564

» Anukanon S, Pongpamorn P, Tiyabhorn W, Chatwichien J, Niwetmarin W, Sessions RB, Ruchirawat S, Thasana N. In silico-guided rational drug design and semi-synthesis of C(2) functionalized huperzine a derivatives as acetylcholinesterase inhibitors. ACS Omega. 2021;6(30):19924-39. (Impact Factor (2020) = 3.512)

พ.ศ. 2563

» ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานโปสเตอร์ดีเด่นจากการประชุมวิชาการ Pure and Applied Chemistry International Conference 2020 (PACCON 2020) ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ข้อมูลอ้างอิง : https://www.cgi.ac.th/news/activities/2020_activities/2020_02_14

<strong><strong><strong><strong><strong><strong>ดร.พงษ์ประพันธ์ นิ่มนวล</strong></strong></strong></strong></strong></strong>
ดร.พงษ์ประพันธ์ นิ่มนวล

สาขาวิทยาศาสตร์เคมี


ปัจจุบัน

» ทำงาน ตำแหน่ง Researcher, Manufacturing ณ บริษัท Top Glove Medical (Thailand) Co.,Ltd.

พ.ศ. 2562 – 2564

» หลังสำเร็จการศึกษาได้มีโอกาสทำ Postdoctoral ณ สถาบันวิทยสิริเมธี (Vistec)

พ.ศ. 2562

» ได้รับพระราชทานรางวัลโล่เกียรติยศ ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี รางวัลประเภท 4 Merck-CST Distinguished Dissertation Award 2019 จากการประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference 2020 (PACCON 2020)ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ข้อมูลอ้างอิง : https://www.cgi.ac.th/news/activities/2020_activities/2020_02_13

<strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong>ดร.พรรวินท์ อัคคะชัยรินทร์</strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong>
ดร.พรรวินท์ อัคคะชัยรินทร์

สาขาวิทยาศาสตร์เคมี


ปัจจุบัน

» หลังสำเร็จการศึกษาได้มีโอกาสทำ Postdoctoral ณ สถาบันวิทยสิริเมธี (Vistec)

พ.ศ. 2560

» ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานโปสเตอร์ดีเด่น ในงานประชุมวิชาการ The 7th Junior International Conference on Cutting-Edge Organic Chemistry in Asia ณ Lanzhou สาธารณรัฐประชาชนจีน

<strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong>Dr.NAMMUNI DHANUSHKA DARSHANA SILVA</strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong>
Dr.NAMMUNI DHANUSHKA DARSHANA SILVA

สาขาวิทยาศาสตร์เคมี


ปัจจุบัน

» ดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำ ณ University of Ruhuna สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

พ.ศ. 2564

» ได้รับรางวัล Outstanding Oral Presentation จากการประชุมวิชาการนานาชาติ The 21st International Conference of Public Health Science Post COVID-19 Pandemic: Public Health Challenges and Solutions to wards Sustainable Health and Well- Being ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ ประเทศไทย

<strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong>ดร.จุไรภรณ์ วิเศษเสาวภาคย์</strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong>
ดร.จุไรภรณ์ วิเศษเสาวภาคย์

สาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม


พ.ศ. 2559

» ได้รับทุนการศึกษาFulbright Scholarship ร่วมกับ ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ในการทำวิจัย ณ University of California, San Diego, ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 1 ปี

<strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong><strong>นายธามม์ อุดมคณารัตน์</strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong></strong>
นายธามม์ อุดมคณารัตน์

สาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม


พ.ศ. 2564

» มีผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ที่โดดเด่น สามารถตีพิมพ์ในวารสาร Microbiological Research ที่มีมาตรฐานสูง Duang-Nkern J, Nontaleerak B., Udomkanarat T., Saninjuk K., Sukchawalit R., Mongkolsuk S. NieR is the repressor of a NaOCl-inducible efflux system in Agrobacterium tumefaciens C58. Microbiological Research.2021;251.
IF = 5.415

คณะพยาบาลศาสตร์

บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต


ทุนวิจัยที่ได้รับ

» ทุนส่งเสริมพัฒนางานวิจัยปีงบประมาณ 2565

ประเภททุน

» ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่

ผู้ให้ทุน

» ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

หัวข้อวิจัย

» ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ของอาการโควิดระยะยาวหลังการติดเชื้อ SARS-CoV-2 ( Prevalence and Associated Factor of Post COVID Conditions After Infected with SARS-CoV-2 )

ผู้ทำการวิจัย

» นายชเรนทร์ธร พงษ์ธนู หัวหน้าโครงการวิจัย

ผู้ร่วมวิจัย

» นายสิริวัฒน์ บัวเรือง
» นางสาวณัฐกฤตา นวมดี
» นางสาวศศิวิมล สังข์วิเศษ
» นางสาวจุฑารัตน์ พุทธคุณ
» นายธนาวุฒิ พลับผล
» นางสาวเสาวนีย์ บุญหลัง
» นางสาวเฟื่องฉัตร โลนุช
» นางสาวกรรณิกา ชำนาญ

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ

บัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค


หัวข้อวิจัย

» Differentiation of Vascular Patterns of Hemangioma by Superb Microvascular Imaging in Liver Sonography at Chulabhorn Hospital

ผู้ทำการวิจัย

» นางสาวธนัญญา ทับแสงทอง
» นางสาวธันย์ชนก จอมศักดิ์
» นางสาวนภัสสร ไชยวงศ์คต

<strong>นางสาวพันธจารีย์ หิรัญรัตน์</strong>
นางสาวพันธจารีย์ หิรัญรัตน์

บัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์


ตำแหน่งงานปัจจุบัน

» นักรังสีการแพทย์ โรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ

การนำเสนอผลงาน

» Correlation of Ultrasound Attenuation Imaging versus MRI Proton Density Fat Fraction in Non-alcoholic Fatty Liver (20th AOCMP, 18th SEACOMP, 120th JSMP, 12th TMPS 2020)

» Efficacy of Ultrasound Attenuation Imaging and Fibroscan Controlled Attenuation Parameter in Non-alcoholic Fatty Liver Disease Patients (AFSUMB 2021)

ผลงานที่ตีพิมพ์

» Correlation of Ultrasound Attenuation Imaging versus MRI Proton Density Fat Fraction in Non-aนภัสสร ไชยวงศ์คต, ธันย์ชนก จอมศักดิ์, ธนัญญา ทับแสงทอง, สุทธิรักษ์ ตั้งเรืองเกียรติ, สุรเชษฎ์ สิริพงษ์สกุล, พันธจารีย์ หิรัญรัตน์. การแยกรูปแบบเส้นเลือดของเนื้องอกหลอดเลือดในตับด้วยการใช้เทคนิคภาพแสดงของเส้นเลือดที่มีการไหลเวียนตํ่าในงานอัลตราซาวด์ที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์. The Thai Journal of Radiological Technology 2021;46:43-51.

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน


<strong>นายปฏิภาณ คำมณี</strong>
นายปฏิภาณ คำมณี

บัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์


ตำแหน่งงานปัจจุบัน

» ผู้ช่วยวิจัย สังกัด สาขาฟิสิกส์การแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน

หัวข้อวิจัย

» Predicting 3D dose distribution from patient CT-alone of prostate VMAT plan using deep learning.
ได้รับการตีพิมพ์วารสาร Life (11(12), 1305)

» ข้อมูลอ้างอิง : https://www.chulabhornchannel.com/wp-content/uploads/2022/06/Predicting.png

อาจารย์ที่ปรึกษา

» อ.ดร.ทศพร เฟื่องรอด