ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมพิธี

ระเบียบการแต่งกายบัณฑิต

สถานที่จอดรถและตัวอย่างบัตรจอดรถ

จากที่จอดรถ ไอทีสแควร์ มีรถรับส่งตั้งแต่ 07.00-18.00 น.

ตัวอย่างบัตรจอดรถ