ศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไร้บ้าน “นครชัยบุรินทร์”

✴️ศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไร้บ้าน “นครชัยบุรินทร์” อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา สร้างขึ้นเพื่อสนองพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในฐานะองค์ประธานกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ที่มีพระปณิธานแน่วแน่ที่จะให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการสถานพักพิงสัตว์ และเป็นแนวทางในการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหา ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมการขยายพันธุ์ของสุนัขจรจัดอย่างยั่งยืน


สำหรับศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดต้นแบบ ที่มีระบบการจัดการตามมาตรฐานสากลที่ใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ดูแลควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและโรคจากสัตว์สู่คน ภายใต้การบริหารจัดการโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ก่อสร้างบนเนื้อที่ ๓๐ ไร่ บนถนนมิตรภาพ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา รองรับสุนัขได้ประมาณ ๕,๐๐๐ ตัว ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ โดยมีสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ในส่วนของโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน ร่วมให้การบริการตรวจรักษาและวินิจฉัยโรคสุนัขตลอด ๒๔ ชั่วโมง ภายในศูนย์มีอาคารต่าง ๆ ได้แก่ โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน สาขาศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไร้บ้าน นครชัยบุรินทร์ อาคารอำนวยการ อาคารเลี้ยงสุนัข อาคารแรกรับ อาคารพักอาศัย รวมถึงอาคารส่วนแสดงสุนัข ร้านจำหน่ายอาหารและของที่ระลึก