ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปี เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปี เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชันษาครบ 5 รอบ 4 กรกฎาคม 2560 โดยมีพันธกิจสำคัญในการเป็นศูนย์รวมการวิจัย สร้างองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมที่มุ่งเป้าตามแนวทางของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตลอดจนร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ในด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์ขั้นสูง รวมถึงเป็นหน่วยที่ประสานและให้ความร่วมมือในการดำเนินการวิจัยและสร้างนวัตกรรมกับส่วนงานอื่นภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรต่างๆ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชื่อมโยงกับเครือข่ายชุมชนและสังคม เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้บรรลุวิสัยทัศน์ “สร้างสุขภาวะที่ดีและเท่าเทียมเพื่อทุกชีวิต ด้วยวิทยาการขั้นสูง นวัตกรรม และความเป็นเลิศ” ตามพระปณิธานองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
👉คลิกเพื่อรับชม >> https://www.youtube.com/watch?v=mlbJYua1mnc