วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ด้วยพระปณิธานและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงเล็งเห็นถึงความจำเป็นว่าควรมีการผลิตและสร้างบุคลากรทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพในสาขาที่ขาดแคลน ทรงมีพระดำริให้จัดตั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นศูนย์กลางการเรียนการสอน และการวิจัยขั้นสูงที่มุ่งผลิตแพทย์ สร้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในสาขาที่ขาดแคลนให้มีศักยภาพโดดเด่นในการแก้ไขปัญหาผ่านกระบวนการวิจัยเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยดิจิทัล เพื่อการผลิตบัณฑิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยนำเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ มาใช้ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการสุขภาพ เพื่อมุ่งสร้างสุขภาวะที่ดีและเท่าเทียมเพื่อทุกชีวิต ด้วยวิทยาการขั้นสูง นวัตกรรมและความเป็นเลิศ ตามพระปณิธาน จัดการศึกษาและพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสูง เพื่อบริการสังคมและชุมชนทุกระดับด้วยความเป็นเลิศ เพื่อผลิตบัณฑิตและและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และหลักสูตรระยะสั้นอื่นๆ ภายใต้การจัดการศึกษาของ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน
✴️ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
มหาวิทยาลัยแห่งโอกาส เพื่อสร้างปัญญา และผู้นำทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มีเป้าหมายพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ การสาธารณสุข พยาบาลศาสตร์ และสหเวชศาสตร์ ด้วยเทคนิคการเรียนการสอนที่ทันสมัยผสมผสานงานวิจัยอยู่ในการศึกษาวิชาต่างๆ ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และหลักสูตรระยะสั้น ประกอบด้วย 3 คณะ และ 1 สำนักวิชา ได้แก่
• คณะพยาบาลศาสตร์
• คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ
• คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์
• สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง
❇️ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้นำด้านสุขภาพ และการบริการทางการแพทย์ มีความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งมีจิตวิญญาณอุทิศตนเพื่อสังคม เพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดกับมวลมนุษยชาติ ภายใต้วิสัยทัศน์ ผู้ให้ ผู้พัฒนา และผู้รักษาแห่งอนาคต สืบสานพระปณิธานในการผลิตแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของประเทศ ปัจจุบันเปิดสอนหลายสาขาวิชา ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ประกอบด้วย
• หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563) โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยยูซีแอล University College London (UCL) สหราชอาณาจักร
• หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ (Health Data Science)
• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์
• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพดิจิทัล
• หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์และวิศวกรรมการแพทย์
• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา