🏫 CRA Welcome VACC to School #2022 วัคซีนพร้อม นักเรียนพร้อม เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน อุ่นใจปลอดภัยจากโควิดตลอดเทอม

🏫 CRA Welcome VACC to School #2022 💉 Sinopharm School Bus!! วัคซีนพร้อม นักเรียนพร้อม เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน อุ่นใจปลอดภัยจากโควิดตลอดเทอม

🏥ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับโรงพยาบาลเครือข่ายทั่วประเทศ ขอเชิญสถานศึกษาที่มีความประสงค์จะจัดบริการฉีดวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” ให้กับนักเรียน อายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปในสถานศึกษาท่าน ด้วยบริการวัคซีนซิโนฟาร์มถึงโรงเรียนต้อนรับเปิดเทอมนี้

💉วัคซีนซิโนฟาร์ม เข็มละ 550 บาท (รวมประกันคุ้มครองผลข้างเคียงจากวัคซีนแล้ว แต่ไม่รวมค่าบริการฉีดที่ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาลที่เข้าให้บริการฉีด ณ สถานศึกษากำหนด)

⏰ ระยะเวลาโครงการ พฤษภาคม – มิถุนายน 2565

💻 สำหรับสถานศึกษาที่สนใจทั่วประเทศ สามารถแจ้งความประสงค์ผ่านทาง https://forms.gle/WwcaxAYSYmY6upXy5 โดยแจ้งข้อมูล ดังนี้

  1. ชื่อสถานศึกษา
  2. จังหวัดและพื้นที่ตั้งของสถานศึกษาเพื่อประสานโรงพยาบาลเครือข่ายในการให้บริการ
  3. จำนวนนักเรียนที่ประสงค์จะเข้ารับวัคซีน
  4. ข้อมูลผู้ประสานงานของสถานศึกษา
  5. กำหนดเดือนที่ประสงค์จะนัดหมายให้บริการฉีดวัคซีน

ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะประสานโรงพยาบาลเครือข่ายที่ให้บริการในพื้นที่จังหวัดของสถานศึกษาท่านเพื่อสนับสนุนการให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มแก่นักเรียน โดยทางโรงเรียน/ผู้ปกครองสามารถชำระค่าวัคซีนและค่าบริการให้กับโรงพยาบาลที่เข้าให้บริการโดยตรง

ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน 2565