สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๕๕ น. ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์นายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เสด็จไปยังโรงเรียนบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ทรงเยี่ยมราษฎรและเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งโปรดให้ออกหน่วยปฏิบัติงานตรวจรักษาผู้ป่วย และได้โปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมปฏิบัติงานการให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป
สำหรับการออกหน่วยแพทย์พระราชทานในครั้งนี้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลนาคู และโรงพยาบาลยางตลาด ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในรูปต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนที่เจ็บป่วยในจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดข้างเคียง ประกอบด้วย ตรวจโรคทั่วไป ทันตกรรม และแพทย์แผนไทย มีแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะทาง โดยวันนี้มีประชาชนมารับบริการทั้งสิ้นจำนวน ๔๙๘ ราย ซึ่งส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อและกระดูก โรคระบบทางเดินอาหาร และโรคระบบหายใจ
จากนั้น ทรงเยี่ยมผู้ป่วยนำเฝ้า ๗ ราย ในการนี้ ทรงซักถามถึงอาการ แนวทางการรักษา พร้อมกับทรงมีพระวินิจฉัยร่วมกับแพทย์ โดยทรงรับผู้ป่วยทั้งหมดไว้ในพระอนุเคราะห์และส่งต่อไปเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้งพระราชทานเงินสงเคราะห์ให้กับผู้ป่วยสำหรับเป็นค่าเดินทางไปเข้ารับการตรวจรักษา ในโอกาสนี้ ทรงพระราชทานสมุดระบายสีและของเล่น เพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็กนักเรียนอีกด้วย

เครดิตภาพจาก : มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี-พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์