สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 13.50 น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์นายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เสด็จไปยังโรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี หรือ พอ.สว. จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งโปรดให้ออกหน่วยปฎิบัติงานร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมราษฎรจากอำเภอต่าง ๆ ที่มาเฝ้ารับเสด็จ พร้อมพระราชทานเครื่องแบบนักเรียน สมุดวาดภาพระบายสี ชุดของเล่นแก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี จากนั้น ทรงเยี่ยมผู้ป่วยนำเฝ้า 5 รายโดยทรงซักถามอาการ แนวทางการรักษา พร้อมกับทรงมีพระวินิจฉัยร่วมกับแพทย์ โดยทรงรับผู้ป่วยทั้งหมดเป็นคนไข้ในพระอนุเคราะห์ และพระราชทานเงินสงเคราะห์

ทั้งนี้ ทรงให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน ด้วยมีพระประสงค์ให้ทุกคนได้รับการดูแลรักษาด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยโปรดให้ออกหน่วยร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์, โรงพยาบาลมหาสารคาม, โรงพยาบาลนาดูน และโรงพยาบาลประจำอำเภอ มีแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะทางให้บริการตรวจโรคทั่วไป, ทันตกรรม, ตรวจสายตา และแพทย์แผนไทย โดยมีผู้มารับบริการรวม 354 คน
จากนั้น พระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการ และอนุกรรมการ เครื่องหมาย พอ.สว. เข็มพระนามาภิไธย สว.และโล่แก่เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร พอ.สว. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ สมาชิก พอ.สว.จังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัคร เฝ้า และทรงนำขับร้องเพลง เลือดหยดเดียว ซึ่งเป็นบทเพลงในพระนิพนธ์ฯ พร้อมพระราชทานพระดำรัสชื่นชมการทำงานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และทรงเน้นย้ำให้มีสติอยู่เสมอ

เครดิตภาพจาก : มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี-พอ.สว.