สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงวางศิลาฤกษ์ อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปี เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๖ น. ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เสด็จไปทรงวางศิลาฤกษ์ อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปี เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ณ พื้นที่ก่อสร้างอาคารติดกับศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปี เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เฝ้ารับเสด็จฯ โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าเฝ้าถวายสูจิบัตร และกราบทูลถวายรายงานการดำเนินโครงการจัดสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปี เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จากนั้น เสด็จไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นศิลาฤกษ์ ทรงวางพลอยเก้าสี และทรงโปรยดอกไม้ ในการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปี เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นจากพระปณิธานอันแน่วแน่ใน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้วยทรงเป็นเจ้าฟ้าแห่งราชวงศ์จักรีที่ทรงมีพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพเป็นที่ประจักษ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์ ทรงได้รับการเทิดพระเกียรติในฐานะนักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานการค้นคว้าวิจัยที่โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ผลงานที่ได้ทรงค้นคว้าวิจัยเป็นพื้นฐานสำคัญที่นำไปสู่การค้นพบกลไกการเกิดโรค อาทิเช่น สารเคมีและสารก่อมะเร็งในสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาสังเคราะห์ยาใหม่ๆ เพื่อนำไปใช้ในการรักษาโรคมะเร็งซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของคนไทยและประชากรโลก โดยทรงทุ่มเทพัฒนางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างไม่ย่อท้อ เพื่อนำองค์ความรู้ใหม่ๆ มาใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรและสนับสนุนการพัฒนาประเทศชาติ


ทั้งนี้ โครงการศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปี เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชันษาครบ ๕ รอบในวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีพันธกิจสำคัญในการเป็นศูนย์รวมการวิจัย สร้างองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมที่มุ่งเป้าตามแนวทางของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตลอดจนร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ในด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์ขั้นสูง และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรต่างๆ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชื่อมโยงกับเครือข่ายชุมชนและสังคม ภายใต้ยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน ประกอบด้วย ๑.เร่งขับเคลื่อนการวิจัยขั้นแนวหน้าและสร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่า ๒.พัฒนาศูนย์กลางการวิจัยทางคลินิกระดับสากล ๓.เพิ่มประสิทธิภาพของระบบนิเวศการวิจัย ๔.พัฒนาศูนย์ข้อมูลวิจัยกลางขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ และ ๕.สร้างเครือข่ายการเรียนรู้และวิจัยระดับชาติและนานาชาติ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้บรรลุวิสัยทัศน์ในการสร้างสุขภาวะที่ดีและเท่าเทียมเพื่อทุกชีวิต ด้วยวิทยาการขั้นสูง นวัตกรรม และความเป็นเลิศ โดยมีเป้าหมายสูงสุง คือการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ตามพระปณิธานในองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์


สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปี เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ตั้งอยู่บนพื้นที่ติดกับศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นอาคารสูง ๑๐ ชั้น ความสูงโดยประมาณ ๖๐ เมตร มีที่จอดรถใต้ดิน ๓ ชั้น และมีพื้นที่ใช้สอยรวม ๗๙,๓๐๐ ตารางเมตร ภายในอาคารประกอบไปด้วยส่วนสนับสนุนพัฒนาการเรียนรู้ เช่น พื้นที่การเรียนรู้ร่วมกัน ห้องสมุด ห้องนันทนาการ และศูนย์กีฬาของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และส่วนของการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ได้แก่ สำนักงานมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย สถานพัฒนางานวิจัยขั้นแนวหน้า ฝ่ายห้องปฏิบัติการและเครื่องมือกลางเพื่อสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายพัฒนางานวิจัยทางคลินิก และสำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลางวิจัย โดยภายในอาคารจะมีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยขนาดต่างๆ เพื่อรองรับหน่วยวิจัยแกนนำที่มีความร่วมมือกับสถาบันเครือข่ายระดับโลก เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนงานวิจัยด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไปสู่ระดับแนวหน้า รวมทั้งจะมีศูนย์พัฒนานวัตกรรมและผู้ประกอบการ เพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์และทรัพย์สินทางปัญญาที่มีคุณค่า ตามวิสัยทัศน์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่จะเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยขั้นสูง ทั้งนี้ การก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปี เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ คาดว่าจะแล้วเสร็จโดยสมบูรณ์ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ นี้