สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทรงพระกรุณาโปรดให้เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๕๕ น. ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ณ ห้องประชุมมิราเคิล แกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รอรับผู้แทนพระองค์และมอบพวงมาลัย จากนั้น ผู้แทนพระองค์เข้าห้องประชุมมิราเคิล แกรนด์ บอลรูม ถวายความเคารพและถวายดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระรูป ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีอธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ จากนั้นผู้แทนนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน ๕ คู่ ถวายดอกไม้ธูปเทียนแพ และผู้แทนนักศึกษาใหม่นำกล่าวคำปฏิญาณตามลำดับ ทั้งนี้ ในปีการศึกษา ๒๕๖๕  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีนักศึกษาใหม่ จำนวนทั้งสิ้น ๕๐๗ คน ประกอบด้วย นักศึกษาจากสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ หลักสูตรระดับปริญญาโท และปริญญาเอกนานาชาติ จำนวน ๒๐ คน นักศึกษาจากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จำนวน ๔๐๕ คน และนักศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน จำนวน ๘๒ คน การเรียนการสอนทุกหลักสูตรเป็นด้านวิชาการที่มีการพัฒนาองค์ความรู้ที่สำคัญ เป็นหลักสูตรด้านวิชาชีพในสาขาที่ขาดแคลน และเป็นความต้องการของระบบบริการสุขภาพ โดยมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อสังคมไทยและนานาชาติ

โอกาสนี้ ผู้แทนพระองค์กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ความสำคัญตอนหนึ่งว่า “ การศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยถือเป็นบริบทที่สำคัญของชีวิต เป็นโอกาสในการเรียนรู้ไม่เพียงแค่ด้านวิชาการ แต่เป็นการเรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์ด้านสังคมและความเป็นมนุษย์ที่จะเป็นรากฐานสำคัญของอนาคต ”

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ จากพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการสืบสานตามรอยเบื้องพระยุคลบาทที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐาน โดยมีพระปณิธานให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นศูนย์กลางการเรียนการสอน และการวิจัยขั้นสูงที่จะสร้างบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมที่มีจิตในการทำประโยชน์ให้ผู้อื่นก่อนคิดถึงประโยชน์ของตัวเอง พร้อมบริการสังคมด้วยความรู้ความชำนาญ คุณธรรมจริยธรรม จิตอาสา ความมุ่งมั่น และด้วยความเป็นเลิศในวิชาชีพเพื่อทุกชีวิตในสังคม อีกทั้งเป็นสถาบันที่ให้บริการทางการแพทย์ด้วยมาตรฐานสากลแก่ประชาชนอย่างไม่หวังผลกำไร โดยเฉพาะผู้ที่ยากไร้และด้อยโอกาส เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทั้งประเทศ ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีวิสัยทัศน์มุ่งสร้างสุขภาวะที่ดีและเท่าเทียมเพื่อทุกชีวิต ด้วยวิทยาการขั้นสูง นวัตกรรมและความเป็นเลิศ ตามพระปณิธาน โดยมุ่งพัฒนาการศึกษาและนวัตกรรมบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสูง เพื่อบริการสังคมและชุมชนทุกระดับด้วยความเป็นเลิศ เพื่อการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล โดยนำเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ มาใช้ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการสุขภาพ ภายใต้การจัดการศึกษาของ ๓ วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยแห่งโอกาส เพื่อสร้างปัญญา และผู้นำทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มีเป้าหมายพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ การสาธารณสุข พยาบาลศาสตร์ และสหเวชศาสตร์ ด้วยเทคนิคการเรียนการสอนที่ทันสมัยผสมผสานงานวิจัยอยู่ในการศึกษาวิชาต่างๆ ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และหลักสูตรระยะสั้น ประกอบด้วย ๓ คณะ และ ๑ สำนักวิชา ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ และสำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้นำด้านสุขภาพ และการบริการทางการแพทย์ มีความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งมีจิตวิญญาณอุทิศตนเพื่อสังคม เพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดกับมวลมนุษยชาติ ภายใต้วิสัยทัศน์ ผู้ให้ ผู้พัฒนา และผู้รักษาแห่งอนาคต สืบสานพระปณิธานในการผลิตแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของปร ะเทศ ปัจจุบันเปิดสอนหลายสาขาวิชา ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ประกอบด้วย หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563) โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยยูซีแอล University College London (UCL) สหราชอาณาจักร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพดิจิทัล หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์และวิศวกรรมการแพทย์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เป็นสถาบันการศึกษาระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจัดการเรียนการสอนใน ๓ สาขาวิชา คือ สาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ และสาขาเคมีชีวภาพ ซึ่งเป็นสาขาที่ขาดแคลนและจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ