ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีทำบุญถวายผ้าพระกฐิน ถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษา ๖๖ ปี และสมทบทุนจัดสร้างอุโบสถ ณ วัดธรรมมณฑล อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนา จัดพิธีทำบุญถวายผ้าพระกฐิน ถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษา ๖๖ ปี เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ และเพื่อสมทบทุนจัดสร้างอุโบสถหลังแรกให้แก่วัดธรรมมณฑล โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายเฉลิมพล ทันจิตต์ รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล บุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี โอกาสนี้ ประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐิน ณ ศาลาการเปรียญวัดธรรมมณฑล ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมตามลำดับ

วัดธรรมมณฑล เดิมเป็นสำนักสงฆ์ เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๖ และได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นวัดเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ ปัจจุบันมีพระอาจารย์มณฑล เขมจาโร เป็นเจ้าอาวาส ทางวัดได้ดำเนินการก่อสร้างเสนาสนะต่าง ๆ อาทิ ศาลาการเปรียญ กุฏิพระ กุฏิแม่ชี กุฏิกรรมฐาน พร้อมทั้งห้องน้ำและห้องสุขา โดยปัจจัยจากการทำบุญทอดกฐินในครั้งนี้ จะได้นำไปสมทบทุนในการจัดสร้างอุโบสถหลังแรกให้แก่วัดเพื่อเป็นประโยชน์ทางพระพุทธศาสนาต่อไป

ทั้งนี้ การทำบุญทอดกฐิน ถือเป็นประเพณีที่มีมาช้านานตั้งแต่สมัยพุทธกาล ซึ่งในแต่ละปีกำหนดให้มีการจัดทอดกฐินขึ้นภายใน ๑ เดือนหลังจากประเพณีออกพรรษา โดยแต่ละวัดสามารถรับกฐินได้ปีละ ๑ ครั้ง การทอดกฐินนับเป็นกาลทาน ตามพระวินัยกำหนดกาลไว้ คือ ตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ การทำบุญทอดกฐินนอกจากจะเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้กับวัดแล้ว ยังเป็นการทำนุบำรุงสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการเข้าวัดทำบุญ ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีและเป็นปัจจัยนำมาซึ่งความสุขความเจริญตลอดกาลนาน