ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมบรรยายธรรม เรื่อง ชีวิตเบิกบานการงานเป็นสุข โดยพระมหาอดิศักดิ์ อภิปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดบรมสถล (วัดดอน) กรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยฝ่ายโครงการตามพระดำริและงานส่วนพระองค์ จัดกิจกรรมบรรยายธรรม เรื่อง ชีวิตเบิกบานการงานเป็นสุข โดยได้รับความเมตตาจาก พระมหาอดิศักดิ์ อภิปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดบรมสถล (วัดดอน) เป็นพระธรรมวิทยากรบรรยาย การนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ฐากูร พานิช รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในงาน พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าร่วมกิจกรรม ณ co-working space ชั้น ๒ (บริเวณห้องโถง) โซน B อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
กิจกรรมบรรยายธรรมครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๒ เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และเป็นการสืบสานทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา พัฒนาศีลธรรม รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เรียนรู้หลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา พร้อมนำมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิตประจำวัน และนำมาใช้ในการพัฒนาการทํางานเพื่อความผาสุกของตนเองและครอบครัว