ขอเชิญผู้รับบริการทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และผู้มาติดต่อราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมตอบแบบสอบถามวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ในการประเมิน ITA ประจำปี 256

📣 ประชาสัมพันธ์✨

ขอเชิญผู้รับบริการทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และผู้มาติดต่อราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมตอบแบบสอบถามวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ในการประเมิน ITA ประจำปี 2566 เพื่อร่วมกันประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ

👉 ร่วมตอบแบบสอบถาม ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 31 มิถุนายน 2566 ได้ที่ >> https://itas.nacc.go.th/go/eit/fw94e1‼️

หมายเหตุ : แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เป็นแบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นระบบ ITAS ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดขึ้น การประเมินดังกล่าวไม่มีการนำผลไปเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคล และการตอบจะถูกเก็บเป็นความลับ โดยนำไปวิเคราะห์ในภาพรวม ไม่มีการแสดงผลการตอบเป็นรายบุคคล