ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015

14 มีนาคม 2566 : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 จากการเข้าตรวจประเมินภายนอกของผู้ให้การรับรองระบบมาตรฐาน บริษัท ยูไนเต็ด ริจิสตร้า ออฟ ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อรับรองคุณภาพตามระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 เมื่อวันที่ 3/8/13 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 คือ มาตรฐานของระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System : QMS) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เป็นระบบที่ใช้สำหรับบริหารกระบวนการให้ได้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของผู้เข้ารับบริการอย่างสม่ำเสมอ

สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มุ่งมั่นให้บริการเพื่อสนับสนุนกิจการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์อย่างมีคุณภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกองค์กรด้วยระบบบริหารคุณภาพระดับสากล โดยการเข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐาน ISO 9001:2015 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการให้ได้การรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับสากล ด้วยระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น และยึดหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนพัฒนาบุคลากรทุกระดับในองค์กรให้มีสมรรถนะสูงตามสาขา และมีระบบบริหารบุคลากรที่เอื้อให้เกิดการทำงานที่สอดประสาน ส่งเสริมกันภายในองค์กร อันจะช่วยส่งเสริมความพึงพอใจของผู้มารับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทั้งนี้ มีหน่วยงานในสังกัดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้เข้ารับการตรวจรับรองทั้งหมด 7 กลุ่มงาน ประกอบด้วย กลุ่มนโยบาย แผนและงบประมาณ กลุ่มการเงิน การคลังและพัสดุ  กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มทรัพยากรบุคคล กลุ่มพัฒนาพื้นที่และบริหารอสังหาริมทรัพย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน (วพศส.) และศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ซึ่งผลการตรวจประเมินพบว่าสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ดำเนินงานตามมาตรฐานที่ระบบบริหารคุณภาพ ISO กำหนดไว้และเป็นไปตามนโยบายด้านคุณภาพของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมทั้งความร่วมมือร่วมใจกันของคณะผู้บริหารและบุคลากรจากทุก ๆ ส่วนงานในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการบริการที่มีคุณภาพและพร้อมมุ่งมั่นพัฒนา รักษามาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป