การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี 2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุม MC232 ชั้น 3 อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมี นายเฉลิมพล ทันจิตต์ รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ได้มีวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช. ) นางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบและวิชาการ สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช. และนายเทอดศักดิ์ ฤทธิโชติ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ถึงกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีนโยบายการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลมาโดยตลอดตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2562-2565 โดยได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานจากการประเมิน ITA ในระดับ A มาตลอด 4 ปีที่ผ่านมา สำหรับปี 2565-2570 คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมิน ITA ซึ่งเป็นแนวนโยบายที่สำคัญยิ่งในการป้องกันการทุจริตที่บังคับใช้กับหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศและเป็นกลไกป้องกันการทุจริตเชิงรุกได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทางและเครื่องมือในการประเมินฯ ให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด

สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้มอบนโยบายและให้ทุกส่วนงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้ความร่วมมือและให้ความสำคัญในการประเมิน ITA โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องเกณฑ์การประเมิน ประจำปี 2566 และร่วมกันระดมความคิดเห็นเพื่อร่วมกันกำหนดประเด็นคุณภาพและมาตรฐานในการพัฒนาการทำงานด้านต่าง ๆ เสนอประเด็นการสร้างการรับรู้และการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยยึดมั่นการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด และนำประเด็นที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ไปต่อยอดสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อส่งเสริมรักษาให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นองค์กรธรรมาภิบาลในการกำกับกิจการที่ดีอย่างยั่งยืน สืบสานการดำเนินงานตามพระปณิธานขององค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการมุ่งมั่นบริการสังคมด้วยความรู้ความชำนาญ คุณธรรมจริยธรรม จิตอาสา ความมุ่งมั่น และด้วยความเป็นเลิศในวิชาชีพเพื่อทุกชีวิตในสังคม