9 ธันวาคม 2565 วันต่อต้านการทุจริตสากล (International Anti-Corruption Day)

🚫9 ธันวาคม 2565 วันต่อต้านการทุจริตสากล (International Anti-Corruption Day)
📍ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นหน่วยงานที่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการต่อต้านการทุจริต รวมถึงการส่งเสริมบุคลากรให้ยึดมั่นในค่านิยมหลักของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ CRA TEAM ซึ่ง “M” หมายถึง Morality, Ethics and Transparency คือ การมีคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และสมรรถนะหลักของบุคลากรที่มุ่งสร้างวัฒนธรรมแห่งความโปร่งใสและจริยธรรมในทุกระดับ เพื่อรณรงค์ป้องกันการทุจริต เพื่อให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน ตามพระปณิธานขององค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงมุ่งมั่นให้การบริหารงาน เพื่อการบริการแก่ประชาชน ทุกคนอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใส