9 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันต่อต้านการทุจริตสากล (International Anti-Corruption Day)

9 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันต่อต้านการทุจริตสากล (International Anti-Corruption Day)

📍ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมใจต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กรแห่งการมีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มุ่งมั่นสู่การสร้างองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน👉🏻พบเห็นการทุจริตในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

แจ้งเบาะแสทุจริตร้องเรียนได้ที่ >> https://shorturl.asia/E3ksB