วันต่อต้านการทุจริตสากล (International Anti-Corruption Day)

9 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันต่อต้านการทุจริตสากล (International Anti-Corruption Day)

” กระผมในฐานะเลขาธิการาชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอยืนหยัดต่อพันธกิจการดำเนินงานจะมุ่งมั่นบริหารงานและดำเนินงานภารกิจต่างๆตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างเต็มกำลังความสามารถ พร้อมทั้งต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ”ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ

📍ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมใจต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กรแห่งการมีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มุ่งมั่นสู่การสร้างองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน

👉🏻แจ้งเบาะแสทุจริต ร้องเรียนได้ที่ >>> https://shorturl.asia/E3ksB