วันต่อต้านการทุจริตสากล (International Anti-Corruption Day)

9 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันต่อต้านการทุจริตสากล (International Anti-Corruption Day)

🏥 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กรแห่งการมีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มุ่งมั่นสู่การสร้างองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน

👉แจ้งเบาะแสทุจริต ร้องเรียนได้ที่ >>> https://shorturl.asia/E3ksB