ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมขับเคลื่อนแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชน ( Calories Credit Challenge: CCC ) ภายใต้แนวคิดโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) เพื่อยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตประชาชน

15 ธันวาคม 2565 : ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมพิธีเปิดงานเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนแพลตฟอร์ม Calories Credit Challenge: CCC เชื่อมโยงและบูรณาการ ข้อมูลสถิติการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชน ภายใต้แนวคิดโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) และร่วมเสวนา ในหัวข้อ“ สุขภาพดี คือ ความมั่งคั่งที่ยั่งยืน” ( Health is Wealth ) โดยมี ดร.ณรงค์ เทียมเมฆ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และนายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา ร่วมเวทีเสวนา และได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลส ห้องราชา 1 ชั้น 11 แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร


ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีวิสัยทัศน์ ในการ “ สร้างสุขภาวะที่ดีและเท่าเทียมเพื่อทุกชีวิต ด้วยวิทยาการขั้นสูง นวัตกรรมและความเป็นเลิศ” เราได้ตระหนักถึงปัญหาด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นสำคัญ ปัจจุบันพบว่า ประชากรของประเทศไทยมีแนวโน้มการเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น นับเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตประมาณ 320,000 คนต่อปี (ข้อมูล ณ ปี 2563) คิดเป็นร้อยละ 75 ของสาเหตุการเสียชีวิตทั้งหมดในประเทศไทย สาเหตุมาจากโรคหลอดเลือดสมองเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมา คือ โรคหัวใจขาดเลือด โรคทางเดินหายใจอุดกั้นเรื้อรัง เบาหวานและความดันโลหิตสูง ตามลำดับ ทั้งนี้ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ นอกจากจะส่งผลถึงการมีคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีขึ้นแล้ว ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายทางสาธารณสุขของประเทศลงได้ ดังนั้น การทำให้ประชากรในประเทศออกกำลังกายมากขึ้น จึงเป็นเป้าหมายที่สำคัญยิ่งในระดับประเทศ


ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ กล่าวในเวทีเสวนาว่า  “ พื้นฐานของผม ผมเป็นหมอหัวใจ ตั้งแต่ทำงานมาก็ขับเคลื่อนเรื่องการออกกำลังกายมาโดยตลอด ผมจึงเข้าใจว่าการออกกำลังกายมีความสำคัญอย่างไร และทำให้คนแข็งแรงขึ้นได้อย่างไร ในช่วงที่ผ่านมาผมได้รับเกียรติเป็นประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา จึงได้มาเชื่อมกับแพล็ตฟอร์ม Calories Credit Challenge: CCC และเขียนเป็นแผนผลักดันเพื่อพัฒนาการใช้แพล็ตฟอร์มนี้ โดยนับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะการที่จะทำให้คนเข้าใจและตื่นตัวเรื่องการออกกำลังกายนั้นยาก การที่เรามีเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมด ก็จะให้ได้ประโยชน์มากขึ้น ทั้งนี้ เราได้ประสานกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อร่วมกันผลักดันแพล็ตฟอร์ม CCC ผมหวังว่าจะเกิดการขับเคลื่อนและค่อยๆ เติบโตขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้ประชาชนได้ออกกำลังกายอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ…ซึ่งจะเป็นการช่วยป้องกันโรคต่าง ๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคอ้วน โรคไขมันในโลหิตสูงซึ่งโรคเหล่านี้เราป้องกันได้ …และในฐานะที่ผมทำเรื่องปฏิรูปประเทศด้านการกีฬา ผมอยากจะเห็นการออกกำลังกายเป็นภูเขาลูกใหญ่ ที่ทุกคนได้ทำกันทั้งประเทศ ผมอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทุกคนหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ หันมาวิ่งกันเพื่อสุขภาพของตนเอง เพื่อสุขภาพของสังคมและสุขภาพของประเทศ ทั้งนี้ การออกกำลังกาย คือ วัคซีนป้องกันโรคหลาย ๆ โรค ซึ่งถูกกว่าการเสียค่าใช้จ่ายในการรักษา เมื่อออกกำลังกายเสร็จ นอกจากจะทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้ว เสียค่ารักษาพยาบาลน้อยแล้ว สิ่งที่ได้อีกอย่าง คือ ความสุข เป็นความสุขที่นับเป็นมูลค่าไม่ได้ครับ ”

ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จึงร่วมกันสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกาย เล่นกีฬา ทำกิจกรรมทางกายและการจัดแข่งขันกีฬา โดยใช้แพลตฟอร์ม Calories Credit Challenge: CCC แอปพลิเคชันที่เป็นเครื่องมือในการกระตุ้น จูงใจ ด้วยการสะสมปริมาณแคลอรี่ที่ได้จากกิจกรรมต่าง ๆ และจัดเก็บเป็นข้อมูลกลาง (Big Data) สำหรับติดตามประเมินผล เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อการมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในด้านสาธารณสุข เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคม โดยนำมาเชื่อมโยงกับแนวคิดเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) ที่ใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตลอดจนการเชื่อมโยงนโยบายระดับชาติ ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมกีฬาและการท่องเที่ยว เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมกับสร้างสุขภาพของประชาชนอย่างยั่งยืน