คุณฐานิดา ปัจจัตตะ และคุณประภากรณ์ เทียนประทุม บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ ฯ

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม2565 ที่ผ่านมา คุณฐานิดา ปัจจัตตะ และคุณประภากรณ์ เทียนประทุม บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ ฯ ท่านละ 100,000 บาท รวม 200,000 บาทโดยมีคุณกฤติมา เบ็ญจวรรณ ผู้จัดการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ และคุณพัสน์นันท์ มงคลจาตุรงค์ พยาบาลอาวุโส โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นผู้รับมอบ ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอขอบคุณและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบความสุขความเจริญรุ่งเรือง สืบไป