ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ บูรณาการความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี การศึกษา การฝึกอบรมทางการแพทย์และการสาธารณสุขทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางด้านสิ่งแวดล้อม

๒๘ กันยายน ๒๕๖๕  ศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ บูรณาการความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี การศึกษา การฝึกอบรมทางการแพทย์และการสาธารณสุขทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ นารถธนะรุ่ง ผู้อำนวยการศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิ่มนวล ศรีจาด รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ จันทร์วิพัฒน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ศาสตราจารย์ ดร. เสาวณิต สุขภารังษี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รองศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๓ อาคารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

สำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านการพัฒนางานวิจัย การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี  ความร่วมมือในด้านการศึกษาและการจัดการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยผ่านระบบจำลองสถานการณ์เสมือนจริง ด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยและได้มาตรฐานสากล รวมทั้งการบริการวิชาการ พัฒนานักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมีขอบเขตความร่วมมือในการพัฒนาด้านการวิจัย การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี มุ่งสู่การพัฒนาแนวทางและองค์ความรู้ใหม่ด้วยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ด้านการศึกษาและฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และศักยภาพให้กับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบ ฝึกทักษะ การประเมินทักษะและหัตถการ ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมการฝึกอบรม การประชุมวิชาการ การสัมมนาหลักสูตรต่างๆ ร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ สนองพระปณิธานขององค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์