พิธีมอบรางวัลยกย่อง เชิดชู หน่วยงานดีเด่นด้านการส่งเสริมคุณธรรมหลักของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

            คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและกำกับติดตามการดำเนินงาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำโดยนายวลฺลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และประธานกรรมการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและกำกับติดตามการดำเนินงาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีมอบรางวัลยกย่อง เชิดชู หน่วยงานดีเด่นด้านการส่งเสริมคุณธรรมหลักของราชวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕  เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีฯ การมอบรางวัล แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้

            ประเภทที่ ๑ มอบเกียรติบัตรแก่ หน่วยงานดีเด่นด้านกำกับ ดูแล ให้มีการส่งเสริมคุณธรรมหลักของราชวิทยาลัยฯ จำนวน ๖ หน่วยงาน

                ๑. สายการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

                ๒. สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล

                ๓. ฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์

                ๔. ฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ

             ๕. งานการพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยวิกฤต

                      ฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์

                ๖. งานการพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยวิกฤต

                      ฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ

            ประเภทที่ ๒ มอบโล่รางวัลแก่ หน่วยงานที่มีการส่งเสริมคุณธรรมหลักของราชวิทยาลัยฯ ระดับ “ดีเด่น” จำนวนทั้งสิ้น ๑๔ หน่วยงาน

          ระดับส่วนงาน

                        – สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

          ระดับ คณะ

                        ๑. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

                        ๒. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน

          ระดับ สำนัก/ศูนย์/ฝ่าย

                        ๑. ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล

                        ๒. ฝ่ายบริหารโครงการและพัฒนาพื้นที่ สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

                        ๓. ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

                        ๔. สำนักเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

          ระดับ งาน

                        ๑. งานทันตกรรม สายการแพทย์

                        ๒. งานโสต นาสิก ลาริงซ์ สายการแพทย์

                        ๓. งานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

          ระดับ หน่วยงาน

๑. หน่วยพยาบาลรังสีรักษามะเร็งวิทยา

ฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์

๒. หน่วยพยาบาลหอผู้ป่วยใน

ฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ

๓. หน่วยพยาบาลหอผู้ป่วยวิกฤต

ฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ

๔. หน่วยพยาบาลผู้ป่วยนอก

ฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ

ขอแสดงความยินดีกับทุกหน่วยงานที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง