เนื่องในโอกาส ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๔ พรรษา ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามใหม่แก่ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็น “วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์”

เนื่องในโอกาส ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๔ พรรษา ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามใหม่แก่ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็น “วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์”

สำหรับวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (Princess Srisavangavadhana College of Medicine, Chulabhorn Royal Academy) มีวิสัยทัศน์จะเป็นสถาบันระดับโลกที่ส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ด้วยความเป็นเลิศด้านการศึกษา วิจัย นวัตกรรม และการเป็นผู้นำ มีเป้าหมายที่จะผลิตบัณฑิตแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของประเทศ เช่น นักฟิสิกส์การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ นวัตกรทางการแพทย์ ที่เป็นผู้นำด้านสุขภาพและการบริการทางการแพทย์ มีความสามารถด้านการวิจัย และพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งมีจิตวิญญาณอุทิศตนเพื่อสังคม เพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดกับมวลมนุษยชาติ ปัจจุบันมีหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน ดังนี้

▫️หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓ หลักสูตร ๗ ปี ๒ ปริญญา หลักสูตรแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ WFME โดยสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) และแพทยสภา หลักสูตรที่จัดตั้งขึ้นจากพระปณิธานใน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ได้เสด็จลงพระนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยยูซีแอล สหราชอาณาจักร เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาผลิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตแนวใหม่ตามมาตรฐานสากล เพื่อผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีศักยภาพขั้นสูง มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตอาสา ทำประโยชน์เพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคม พร้อมโอกาสเข้าร่วมทำงานวิจัยที่มหาวิทยาลัยยูซีแอล สหราชอาณาจักร เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ iBSc จากมหาวิทยาลัยยูซีแอล สหราชอาณาจักร

▫️หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ เตรียมพร้อมบุคลากรของประเทศให้มีทักษะความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและเข้าใจโลกของการแพทย์เพื่อรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบและคิดหาคำตอบแบบดิจิทัล

▫️หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและวิศวกรรมทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) บูรณาการองค์ความรู้ และทักษะปฏิบัติทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ การสร้างสรรค์นวัตกรรม วิศวกรรมทางการแพทย์ และการประกอบธุรกิจทางการแพทย์ เพื่อให้มีส่วนในการริเริ่มและพัฒนาอุตสาหกรรมทางการแพทย์ อันเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนแก้ไขปัญหาในระบบสาธารณสุขของประเทศและของโลกอย่างยั่งยืน

▫️หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์การแพทย์ ที่นำความรู้และกระบวนการทางฟิสิกส์และการคำนวณมาประยุกต์ใช้ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งให้มีความถูกต้อง แม่นยำ และปลอดภัย

💻 ติดตามข่าวสาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ทาง https://www.facebook.com/PSCM.CRA