พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ : ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วย นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข โดยมีศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิง จิรายุ เอื้อวรากุล รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปี เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ นายแพทย์สุรัคเมธ มหาศิริมงคล ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

สำหรับ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานมีเจตนารมย์และวัตถุประสงค์ร่วมกันในการขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านโอมิกส์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรอื่น ๆ ตลอดการดำเนินโครงการ รวมถึงการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการแพทย์ นักวิจัย และบุคลากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านโอมิกส์ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยหรือประชาชนให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียม