การแพทย์และสาธารณสุข
ค้นหาจากช่วงเวลา

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยคณะกรรมการอำนวยการโครงการรางวัลศรีสวางควัฒน ประจำปี 2565 ลงพื้นที่เยี่ยมและประเมินผลงานฯ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางไผ่ จังหวัดนนทบุรี

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยคณะกรรมการอำนวยการโครงการรางวัลศรีสวางควัฒน ประจำปี 2565 นำโดย ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาความร่วมมือด้านบริการทางการแพทย์และภาคีเครือข่าย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นายบุรินทร์ ตระการวนิช  ผู้อำนวยการสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นางสุนันทา กาญจนาพงศ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯลงพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางไผ่ จังหวัดนนทบุรี โดยมีนางสิรภัทร พงศ์ปิยาไพบูลย์ ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย ดร.ปภาชุดา อึ๊งภากรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางไผ่ และคณะฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางไผ่ จังหวัดนนทบุรี และนำเสนอภาพรวมของการดำเนินงานทางการแพทย์ของหน่วยงาน พร้อมตอบข้อซักถามของคณะกรรมการโครงการฯ และตรวจเยี่ยมการทำงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางไผ่ จากนั้นได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยในชุมชน เพื่อประกอบการประเมินผลการคัดเลือกต่อไป         “โครงการรางวัลศรีสวางควัฒน ”  เกิดจากความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกัน ระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยสรรหาองค์กรสาธารณสุขดีเด่นที่เป็นองค์กรแห่งการอุทิศตนในการปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ […]

คณะกรรมการอำนวยการโครงการรางวัลศรีสวางควัฒน ประจำปี 2565 ลงพื้นที่เยี่ยมหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อประเมินผลงานรางวัลศรีสวางควัฒนประจำปี 2565 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวน จังหวัดชลบุรี

วันที่​ 23 มิถุนายน 2565 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดย ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ์ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาความร่วมมือด้านบริการทางการแพทย์และภาคเครือข่าย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์​ นางสุนันทา กาญจนาพงศ์  ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข​ พร้อมด้วย​ คณะกรรมการอำนวยการโครงการรางวัลศรีสวางควัฒน ประจำปี 2565  ลงพื้นที่เยี่ยมหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อประเมินผลงานรางวัลศรีสวางควัฒนประจำปี 2565 โดยในวันนี้ลงพื้นที่เยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวน จังหวัดชลบุรี ที่ผ่านการคัดเลือกระดับโรงพยาบาลส่งเสริม​สุขภาพ​ตำบล​ โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด​ นางอาภิสรา วงศ์สละ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวน​ และคณะ ให้การต้อนรับและนำเสนอภาพรวมของการดำเนินงานทางการแพทย์ของหน่วยงาน จากนั้นได้พาคณะกรรมการตรวจเยี่ยมหน่วยงานของโรงพยบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และเยี่ยมบ้านผู้ป่วยในชุมชนตามลำดับ “ โครงการรางวัลศรีสวางควัฒน ” เกิดจากการดำเนินงานร่วมกัน ระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และกระทรวงสาธารณสุข จัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยสรรหาองค์กรสาธารณสุขดีเด่น ที่เป็นองค์กรแห่งการอุทิศตนในการปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ อุตสาหะและทุ่มเท สมควรได้รับการยกย่องและเชิดชู เป็นขวัญและกำลังใจเชิดชูคุณค่าเกียรติภูมิ และศักดิ์ศรีของบุคลากรสาธารณสุขในองค์กรนั้น ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจและเป็นตัวอย่างให้กับองค์กรอื่นได้ปฏิบัติตาม

15 มิถุนายน ของทุกปีเป็น “วันไข้เลือดออกอาเซียน” (ASEAN Dengue Day)

15 มิถุนายน ของทุกปีเป็น “วันไข้เลือดออกอาเซียน” (ASEAN Dengue Day)โรคไข้เลือดออกถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญทั้งในประเทศไทยและในกลุ่มประเทศอาเซียน ด้วยสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้น เหมาะสำหรับการแพร่พันธุ์ยุงลายที่เป็นพาหะนำโรค ดังนั้น 10 ประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน จึงมีมติกำหนดให้วันที่ 15 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันไข้เลือดออกอาเซียน เพื่อร่วมกันรณรงค์ใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อม ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และกำจัดลูกน้ำยุงลายในภาชนะทุกสัปดาห์ เพื่อตัดวงจรการเกิดยุงลาย ต้นเหตุสำคัญของโรคไข้เลือดออกอาการของโรคไข้เลือดออก 🤒▶️ มีไข้สูงเฉียบพลันเกิน 38 องศาเซลเซียสประมาณ 2-7 วัน▶️ อ่อนเพลีย ซึมลง▶️ คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร▶️ ปวดศีรษะ ปวดกระบอกตา ปวดเมื่อยตามตัว▶️ หน้าแดง อาจพบจ้ำเลือดหรือจุดเลือดออกสีแดงเล็กๆ ตามผิวหนัง หรือมีเลือดออกบริเวณอื่น เช่น เลือดกำเดาไหล เลือดออกตามไรฟัน ปัสสาวะ อุจจาระมีเลือดปน▶️ ปวดท้องอย่างรุนแรง กดเจ็บชายโครงด้านขวาหากพบอาการดังกล่าว ให้รีบปรึกษาแพทย์และทำการรักษา

ศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อปวงชน เปิดตัวเทคโนโลยี “MRIHIFU” รักษาผู้ป่วยโรค “Essential Tremor” โรคสั่นโดยไม่ทราบสาเหตุรายแรก ณ ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

9 มิถุนายน 2565 : ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำคณะผู้เชี่ยวชาญนำโดย Dr Yamamoto Neurosurgeon จากประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อปวงชน ดำเนินการให้การรักษาผู้ป่วยโรค Essential Tremor หรือโรคสั่นโดยไม่ทราบสาเหตุรายแรก ด้วยเทคโนโลยี MRI guided focus Ultrasound technique หรือ MRIHIFU เทคโนโลยีจากศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษาเพื่อปวงชน ณ ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยผู้ป่วยเป็นชายอายุ 69 ปี มีอาการมือสั่นจนไม่สามารถหยิบแก้วน้ำ และเขียนหนังสือได้ มีผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมาก ซึ่งหลังจากเข้ารับการรักษา ด้วย MRI guided focus Ultrasound technique ทำให้มือข้างซ้ายที่ได้รับการรักษาไม่มีอาการสั่น ผู้ป่วยสามารถวาดเส้นวงกลมและขีดเส้นตรง ลายเส้นมั่นคง ช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นอย่างชัดเจน สำหรับการนำเข้าเทคโนโลยี MRI guided focus Ultrasound technique หรือ […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยศูนย์พัฒนาความร่วมมือด้านบริการทางการแพทย์และภาคีเครือข่าย ร่วมกับวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 ( รุ่นอาสาจุฬาภรณ์ ) แก่นักบริบาลผู้สูงอายุระดับชุมชน เพื่อสร้างมาตรฐานในระบบบริการสาธารณสุขในชุมชน และสร้างฟันเฟืองของระบบสาธารณสุขไทยที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยศูนย์พัฒนาความร่วมมือด้านบริการทางการแพทย์และภาคีเครือข่าย ร่วมกับวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริบาลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 ( รุ่นอาสาจุฬาภรณ์ ) ให้กับผู้ที่จบการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น “หลักสูตรประกาศนียบัตรนักบริบาลผู้สูงอายุ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” จำนวน 19 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 3 บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมพร รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน  คุณศรัญญา ปานปิ่น ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี วิทยากรประจำหลักสูตร และบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในงานพิธี […]

แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้รับบริการคลินิกนอกเวลาโรงพยาบาลจุฬาภรณ์!!

แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้รับบริการคลินิกนอกเวลาโรงพยาบาลจุฬาภรณ์!!💝 เพิ่มความห่วงใย เพราะการเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เปิดให้บริการ 7 วัน ท่านสามารถเข้ารับบริการตรวจรักษาคลินิกนอกเวลาราชการได้ที่ศูนย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ และศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ🏨ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ได้ทุกวัน โดยมีหลายศูนย์การรักษาเปิดให้บริการในวันเสาร์-อาทิตย์เพิ่มเติมค่ะ📌เช็กตารางคลินิกนอกเวลาประจำเดือนมิถุนายน 2565 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และโทรนัดหมายล่วงหน้าในศูนย์การรักษาที่ท่านประสงค์เข้ารับบริการได้ที่ >>https://www.chulabhornhospital.com/page.php?name=1370

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดแคมเปญส่งสารรณรงค์สร้างการตระหนักรู้แก่สตรีไทย #ปวดท้องน้อยอย่าปล่อยผ่าน สัญญาณเตือนโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่หรือช็อคโกแลตซีสต์ ส่งท้ายเดือนพฤษภาคม เดือนรณรงค์ของ Pelvic Pain Awareness

กรุงเทพฯ 31 พฤษภาคม 2565 :  May is Pelvic Pain Awareness Month พฤษภาคม เดือนแห่งการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาการปวดท้องน้อยของสตรี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และโรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ร่วมกับ บริษัท ไบเออร์ ไทย จำกัด และ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผสานความร่วมมือจัดแคมเปญในรูปแบบไฮบริดเพื่อส่งสารรณรงค์สร้างการตระหนักรู้แก่สตรีไทยให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพภายใต้แนวคิด #ปวดท้องน้อยอย่าปล่อยผ่าน สัญญาณเตือนโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ หรือช็อคโกแล็ตซีสต์ ส่งท้ายเดือนรณรงค์ Pelvic Pain Awareness Month โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา และเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมเวทีเสวนาสร้างความตระหนักรู้ เรื่องโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐวุฒิ กันตถาวร ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และหัวหน้าศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์, แพทย์หญิงกตัญญุตา นาคปลัด แพทย์เฉพาะทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา และเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์, […]

ประธานบริษัท HIP BIOtech มอบชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 (ATK) จำนวน 10,000 ชุด และหน้ากาก KN 95 จำนวน 10,000 ชุด ให้กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ในการควบคุมโรคโควิด-19

    เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 คุณธนชาติ วรรณปรีดาพงษ์ ประธานบริษัท HIP BIOtech มอบชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 (ATK) จำนวน 10,000 ชุด และหน้ากาก KN 95 จำนวน  10,000 ชุด  มูลค่า 850,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ในการควบคุมโรคโควิด-19 โดยมีพลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และคุณกฤติมา เบ็ญจวรรณ ผู้จัดการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์      ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอขอบคุณและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบความสุขความเจริญรุ่งเรือง สืบไป

องค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันที่ 24 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันอัมพฤกษ์ อัมพาตโลก หรือวันหลอดเลือดสมองโลก 🧠

องค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันที่ 24 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันอัมพฤกษ์ อัมพาตโลก หรือวันหลอดเลือดสมองโลก 🧠🚨โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือ โรคหลอดเลือดสมอง เป็นโรคที่คนไทยเป็นกันมากติดอันดับต้นๆ ซึ่งเกิดจากสมองขาดเลือดไปเลี้ยงในส่วนต่างๆ เพราะเกิดจากการอุดตันของเส้นเลือด อาการเตือนสำคัญที่สังเกตได้ด้วยตนเองตามหลักFASTคือF=Face 😨 ชาหรืออ่อนแรงที่ใบหน้า ตามัวเห็นภาพซ้อนหรือเห็นครึ่งซีกA=Arm 🖐 อาการแขนขาข้างใดข้างหนึ่งอ่อนแรงS=Speech 😵 ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด พูดลำบากT=Time ⏰ เวลาที่ต้องรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด👉การป้องกันโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต แนะนำให้◾️ออกกำลังกายสม่ำเสมอเช่น เดิน วิ่ง ว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน◾️ควบคุมอาหาร ลดอาหารเค็ม มัน หวาน◾️ควรเพิ่มปริมาณผักผลไม้ในแต่ละวัน◾️ควรควบคุมความดัน ไขมันและน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของการเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาตในอนาคต

📢 ประกาศประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขอแจ้งปิดให้บริการจุดตรวจคัดกรองโควิด-19 แบบ RT-PCR ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ

📢 ประกาศประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขอแจ้งปิดให้บริการจุดตรวจคัดกรองโควิด-19 แบบ RT-PCR ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ ทั้งนี้ หากผู้ป่วยมีอาการเป็นไข้ ไอ เจ็บคอ หรือสงสัยติดเชื้อโควิด-19 สามารถติดต่อเข้ารับบริการได้ที่ คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ หรือ ARI Clinic ณ อาคารประกอบด้านหน้าอาคาร ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565📌สำหรับผู้ป่วยที่ประสงค์ใช้สิทธิประกันสังคม ขอให้ท่านเข้ารับบริการ ณ โรงพยาบาลตามสิทธิการรักษาของท่าน📌กรณีประสงค์จะเข้ารับบริการที่ ARI Clinic โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ผู้ป่วยจะต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อน และนำไปเบิกจ่ายต้นสังกัดเองขออภัยในความไม่สะดวก ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565

พบคนไทยตรวจพบการเป็นไวรัสตับอักเสบ B สูงถึง 7ล้านคน หรือเท่ากับ 1 ใน 10 คน โดยไม่รู้ตัว

พบคนไทยตรวจพบการเป็นไวรัสตับอักเสบ B สูงถึง 7ล้านคน หรือเท่ากับ 1 ใน 10 คน โดยไม่รู้ตัว ซึ่งไวรัสตับอักเสบ B เป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายได้ ด้วยการรับประทานยาตามระยะเวลาที่แพทย์กำหนด ซึ่งตรวจพบได้จากการตรวจเลือด โดยแบ่งอาการเป็น 3 ระดับ (ตับแข็งระยะที่ 1-3) ใน 3-6 เดือนแรกที่ตรวจพบ แนะนำให้อัลตราซาวด์ตับสม่ำเสมอ เพราะไวรัสตับอักเสบ B เป็นสารกระตุ้นที่ก่อให้เกิดการเป็นมะเร็งในตับได้ หากตรวจพบชิ้นเนื้อในตับให้รับตัดเพื่อทำการส่งตรวจเพื่อป้องกันการก่อให้เป็นมะเร็งตับในอนาคต กลุ่มเสี่ยงได้แก่ กลุ่มผู้ชายอายุ 40 ปีขึ้นไป กลุ่มผู้หญิงอายุ 50 ปีขึ้นไป📌อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ >> https://bit.ly/389NmLB☎️ติดต่อสอบถามหรือนัดหมาย โทร 0 2576 6229-30🏩คลินิกอายุรกรรมโรคระบบทางเดินอาหาร ชั้น 2 โซน เอ อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

🐵โรคฝีดาษลิง (Monkeypox) เป็นโรคไวรัสในกลุ่ม Orthopoxvirus ของวงศ์ Poxviridae

🐵โรคฝีดาษลิง (Monkeypox)เป็นโรคไวรัสในกลุ่ม Orthopoxvirus ของวงศ์ Poxviridae โดยถูกค้นพบเมื่อปี ค.ศ. 1958 โดยพบจากการแพร่ระบาดของโรคที่มีอาการคล้ายฝีดาษในฝูงลิงที่เลี้ยงไว้ใช้ในงานวิจัย ซึ่งเป็นที่มาของชื่อโรคว่า “ฝีดาษลิง”📃มีรายงานการติดโรคฝีดาษลิงครั้งแรกในมนุษย์เมื่อปี ค.ศ. 1970 ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก จากนั้นมีรายงานการพบโรคฝีดาษลิงในคนอย่างต่อเนื่องในประเทศต่าง ๆ จากทวีปแอฟริกา🔃โดยโรคฝีดาษลิงนั้นสามารถส่งผ่านเชื้อได้ผ่านสารคัดหลั่งจากร่างกาย บาดแผล หรือ ละอองฝอย จากคนหรือสัตว์ที่ติดเชื้อ การสัมผัสรอยตุ่มหนองที่เกิดจากโรค การมีเพศสัมพันธ์ หรือแม้กระทั่งการกินเนื้อของสัตว์ที่มีเชื้อก็สามารถส่งผ่านโรคได้เช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม โอกาสในการติดต่อกันจากคนสู่คนนั้นถือว่าน้อย🐭พาหะของโรคฝีดาษลิงนั้นยังไม่เป็นที่แน่ชัด แต่นักวิทยาศาสตร์ได้สันนิษฐานว่าพาหะนำโรคที่มีแนวโน้มสูงได้แก่สัตว์ตระกูลสัตว์ฟันแทะ โดยเฉพาะสัตว์ฟันแทะที่มีถิ่นกำเนิดจากทวีปแอฟริกา🤦🏽สำหรับอาการของโรค ผู้ที่ได้รับเชื้อไปแล้วประมาณ 1-2 วันจะเริ่มแสดงอาการไข้ หนาวสั่น ปวดศีรษะ เจ็บคอ และต่อมน้ำเหลืองโต ในระยะถัดไปจะเริ่มมีวิการหรือรอยโรคบริเวณช่องปาก และมีการกระจายไปตามผิวหนังทั่วร่างกาย ลักษณะของรอยโรคจะเริ่มต้นด้วยการเป็นผื่นแดง และพัฒนาไปเป็นตุ่มหนอง ในระยะเวลา 2-4 สัปดาห์ จะเริ่มมีการตกสะเก็ดและผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถหายจากโรคเองได้❌#ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนที่จำเพาะต่อโรคฝีดาษลิง ❌แต่วัคซีนโรคฝีดาษสามารถคุ้มโรคได้ระดับหนึ่ง ในส่วนของการรักษาต้องทำการรักษาตามอาการ และเสริมภูมิคุ้มกันเพื่อต่อสู้กับไวรัสที่คงอยู่ในร่างกาย🌏โดยล่าสุดในสัปดาห์ที่ผ่านมาพบการเกิดโรคในทวีปยุโรป ยืนยันแล้วทั้งหมด 5 ราย และยังรอการสอบสวนของโรคอีกจำนวนหนึ่งถึงแม้จะจัดว่าเป็นโรคที่มีความเสี่ยงต่ำในการระบาดหรือติดเชื้อระหว่างคนสู่คน เราก็ไม่ควรประมาท โดยปฏิบัติตนตามหลักสุขอนามัยเสมอ โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานใกล้ชิดกับสัตว์ ควรรักษาความสะอาดและมีการป้องกันตนเองทุกครั้งที่ทำงานกับสัตว์

1 2 26