โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพเนื่องในวันเบาหวานโลก “Access to Diabetes Care” เรื่องไม่เบาของเบาหวาน เรื่องสำคัญที่ผู้เป็นเบาหวานควรได้รู้และเข้าถึง

14 พฤศจิกายน 2566 : โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ เนื่องในวันเบาหวานโลกปี 2566 จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิดAccess to Diabetes Care” เรื่องไม่เบาของเบาหวาน เรื่องสำคัญที่ผู้เป็นเบาหวานควรได้รู้และเข้าถึง โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นประธานเปิดงาน ทีมแพทย์เฉพาะทางต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม แพทย์เฉพาะทางด้านโภชนาการ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู  พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นักกำหนดอาหาร นักกายอุปกรณ์ บูรณาการความร่วมมือในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อการดูแลรักษากลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคเมตาบอลิกต่าง ๆ อย่างครอบคลุมทุกระบบ พร้อมด้วยคุณกระติ๊บ-ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล และ ดีเจ เอกกี้-เอกชัย เอื้อสังคมเศรษฐ์ร่วมดำเนินรายการ ณ ชั้น 1 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์  ขนาด 400 เตียง ถนนแจ้งวัฒนะซอย 5 เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ทั้งนี้ สมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ และองค์การอนามัยโลก กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปีเป็น “วันเบาหวานโลก” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทั่วโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของโรคเบาหวาน ซึ่งมีข้อมูลพบว่า 1 ใน 10 ของประชากรทั่วโลกเป็นเบาหวาน และเชื่อว่าเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยยังไม่ทราบว่าตนเองเป็นเบาหวาน ซึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือผู้ป่วยเบาหวานกว่า 95% จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนการเรียนรู้เกี่ยวกับโรคอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสม มีสุขภาพที่ดี และลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมา โดยในปีนี้มีสารรณรงค์ภายใต้แนวคิด “Access to Diabetes Care” เพื่อรณรงค์ด้านการเข้าถึงการรักษาเบาหวานและกระตุ้นนโยบายจากภาครัฐในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคเบาหวานให้เข้มข้นขึ้น

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บูรณาการความร่วมมือจัดกิจกรรมบริการวิชาการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชนเนื่องในวันเบาหวานโลกภายใต้แนวคิด “Access to Diabetes Care” เรื่องไม่เบาของเบาหวาน เรื่องสำคัญที่ผู้เป็นเบาหวานควรได้รู้และเข้าถึง เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการร่วมรณรงค์ขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ในการตรวจและป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ของโรคเบาหวานอย่างเป็นระบบ การให้ความรู้ที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถควบคุมโรคเบาหวานได้ตามเป้าหมาย ทั้งยังเป็นการรณรงค์และกระตุ้นเตือนให้ผู้เป็นเบาหวานและครอบครัวได้ตระหนักถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับโรคอย่างต่อเนื่องและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี สนองการดำเนินงานตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ในการส่งเสริมสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและเป็นที่พึ่งแก่ผู้ป่วยให้สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพได้ครอบคลุมทุกโรค ด้วยวิทยาการแพทย์ขั้นสูงและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยภายในงานจัดเวทีเสวนาให้ความรู้ด้านสุขภาพ “เรื่องไม่เบาของเบาหวาน” เรื่องสำคัญที่ผู้เป็นเบาหวานควรได้รู้ โดยมี พญ.พรทิพย์ ธีระวิทย์ แพทย์เฉพาะทางด้านต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม พญ.ไพรินทร์ เลาหสินณรงค์ แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู พญ.แก้วพรรณพัชร์ ประจันตวนิช แพทย์เฉพาะทางด้านกุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ และพว.ประภาพร ทันยะเชียงพิณ พยาบาลวิชาชีพ ขึ้นร่วมเสวนา และต่อด้วยช่วงกินยังไง? ควบคุมเบาหวาน พร้อมการสาธิตทำอาหารกับเมนูสลัดเต้าหู้ทอดไร้น้ำมัน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ พญ.สิรี วงศ์รักมิตร แพทย์เฉพาะทางด้านโภชนาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และแขกรับเชิญพิเศษร่วมโชว์การปรุงอาหาร โดยคุณกระติ๊บ-ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล นักแสดงสาวที่หลงรักการทำอาหารและมุ่งมั่นเรียนเชฟจนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทำอาหารระดับ Professional chef ครั้งแรก ปิดท้ายด้วยการสาธิตการออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้เป็นเบาหวาน โดยทีมเวชศาสตร์การกีฬา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และยังมีบูธกิจกรรมการดูแลสุขภาพของผู้เป็นเบาหวานให้ผู้เข้าร่วมงานได้ตรวจคัดกรองและรับคำแนะนำโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อาทิ บริการตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจตาคัดกรองภาวะเบาหวานขึ้นตา แนะนำภาวะโภชนาการในผู้ป่วยเบาหวาน แนะนำการดูแลสุขภาพเท้า และตัดรองเท้าของผู้ป่วยเบาหวาน  บริการตรวจวัดมวลร่างกาย แนะนำการออกกำลังกาย และแนะนำวัคซีนป้องกันโรคให้แก่ผู้ป่วยเบาหวาน พร้อมลุ้นรับรางวัลพิเศษ การติดเครื่องติดตามระดับน้ำตาลแบบต่อเนื่อง 7 วัน (CGM) จำนวน 3 รางวัล จากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก  
สำหรับ คลินิกเบาหวานและโรคเมตาบอลิก โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เปิดให้บริการอยู่ที่อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์แห่งใหม่ ขนาด 400 เตียง โดยบูรณาการบุคลากรทางการแพทย์สหสาขาวิชา ทั้งทีมแพทย์ด้านต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม แพทย์เฉพาะทางด้านโภชนาการ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู  พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นักกำหนดอาหาร นักกายอุปกรณ์ เพื่อการดูแลรักษากลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคเมตาบอลิกต่าง ๆ อย่างครอบคลุมทุกระบบ โดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง และให้ความสำคัญในการป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ของโรคเบาหวานอย่างเป็นระบบ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อควบคุมโรคเบาหวานได้ตามเป้าหมาย ร่วมกับการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง โดยมีระบบ Telehealth ในการติดตามอาการของผู้ป่วย และเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมบริการทางการแพทย์สำหรับผู้เป็นเบาหวาน อาทิ ตรวจคัดกรองวินิจฉัยและรักษาโรคเบาหวาน และโรคเมตาบอลิกต่าง ๆ ตรวจรักษาภาวะเท้าเบาหวาน ตัดรองเท้า โดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และทีมนักกายภาพบำบัด ตรวจวินิจฉัยติดตามภาวะก่อนเบาหวาน ภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ เป็นต้น โดยเปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดหมายได้ที่ โทร.1118