โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกหน่วยแพทย์พระราชทานบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป พร้อมมอบกระเป๋ายาพระราชทานในพื้นที่จังหวัดจังหวัดชัยนาท เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องวันมหิดลและถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกหน่วยแพทย์พระราชทาน ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปพร้อมทั้งมอบกระเป๋ายาพระราชทาน จำนวน ๒๐๐ ชุด ให้แก่ประชาชนในพื้นที่วัดหนองเดิ่น ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท เนื่องในโอกาสวันมหิดล ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๔ กันยายนของทุกปี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยและเจ้าฟ้าทหารเรือผู้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจบังเกิดเป็นคุณประโยชน์ต่อวงการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศเป็นอเนกนานัปการ และถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีนายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี
การนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพและถวายความเคารพหน้าพระรูปสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จากนั้น ได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมรับมอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทาน เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยนาทต่อไป การนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ได้น้อมถวายกระเป๋ายาพระราชทานแด่ พระครูพัฒนชัยศีลคุณ เจ้าคณะตำบลวังตะเคียน และพระครูสุนทรชัยโสภิต เจ้าคณะอำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ตามลำดับ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทและหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ได้เยี่ยมชมการให้บริการของหน่วยแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนไข้ติดเตียง จำนวน ๓ ราย ประกอบด้วย
๑. นางนุ่ม ขำสำเภา อายุ ๖๕ ปี ป่วยด้วยโรคมะเร็งสมองและโรคลมชัก แขน ขา อ่อนแรง
๒. นางดาวเรือง พลนาค อายุ ๘๒ ปี ป่วยติดเตียง จากการล้มข้อสะโพกหักและไม่ได้รับการผ่าตัด
๓. นางเล็ก เจตเกษตร์กรณ์ อายุ ๘๔ ปี ป่วยติดเตียงร่างกายด้านขวาอ่อนแรง ไหล่ขวาหลุดช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และมีแผลกดทับ

ข้อมูลทั่วไปของประชากรในพื้นที่ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท มีประชากรจำนวน ๒,๕๒๑ ครัวเรือน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๖,๖๔๘ คน แบ่งเป็นชาย ๓,๒๕๑ คน หญิง ๓,๓๙๗ คน โดยในปี ๒๕๖๖นี้ มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะเคียน แบ่งเป็น ผู้ป่วยเรื้อรัง จำนวน ๒๕๒ คน ผู้ป่วยทั่วไป จำนวน ๑๐,๐๖๑ คน และผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านวังตะเคียน แบ่งเป็น ผู้ป่วยเรื้อรัง จำนวน ๒,๔๙๐ คน และผู้ป่วยทั่วไป จำนวน ๘,๐๓๘ คน ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับบริการตรวจสุขภาพในวันนี้ จำนวน ๔๕๘ ราย แบ่งเป็น ๑.ระบบจักษุ ๓๓๓ ราย ๒.ระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ๑๑๓ ราย ๓.ระบบประสาท ๓๕ ราย ๔.ระบบหัวใจและหลอดเลือด ๒๓ ราย ๕.ระบบทางเดินอาหาร ๒๐ ราย จำนวนผู้ป่วยส่งต่อ ๕๙ รายโดยประชาชนที่เข้ารับบริการตรวจสุขภาพในครั้งนี้ ต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงมีพระเมตตาและทรงห่วงใยในสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชน