ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยฝ่ายโครงการตามพระดำริฯ สืบสานพระปณิธานองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงมีพระสงค์ให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี ออกเยี่ยมบ้านคนไข้ ผู้สูงอายุ ติดบ้านติดเตียง ในพื้นที่ชุมชนเขตดอนเมือง

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยฝ่ายโครงการตามพระดำริฯ สืบสานพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงมีพระสงค์ให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ โดยออกเยี่ยมบ้านคนไข้ ผู้สูงอายุ ติดบ้านติดเตียง ในพื้นที่ชุมชนเขตดอนเมือง จำนวน 4 ชุมชน 4 หลังคาเรือน ประกอบด้วย 1.ชุมชนทำนบร่วมใจ 2.ชุมชนโกสุมรวมใจ3 3.ชุมชนประชากร4 และ 4.ชุมชนวัดดอนเมืองด้านเหนือ โดยปัญหาสุขภาพที่พบในชุมชน คนไข้ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง ซึ่งส่วนมากจะป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง โรคความดันโลหิตสูง และเบาหวาน การนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น โดยให้คำแนะนำด้านสุขภาพและมอบสิ่งของที่จำเป็น พร้อมมอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนในพื้นที่