โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมวันไตโลก “ตระหนักภัย ใส่ใจไต ป้องกันไว้ เน้นกลุ่มเสี่ยง” (Kidney Health For All- preparing for the unexpected, supporting the vulnerable)

14 มีนาคม 2566 : ศูนย์โรคไต โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมวันไตโลก “ตระหนักภัย ใส่ใจไต ป้องกันไว้ เน้นกลุ่มเสี่ยง” (Kidney Health For All- preparing for the unexpected, supporting the vulnerable) โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมให้ความรู้ด้านอาหาร การจัดแสดงวีดิทัศน์เรื่องความรู้โรคไตเรื้อรัง กิจกรรมให้ความรู้เรื่องความดันโลหิต กิจกรรมให้บริการวัดและประเมินค่าความดันโลหิต กิจกรรมให้บริการตรวจคัดกรองหาโปรตีนในปัสสาวะ และบูธรับบริจาคอวัยวะกับศูนย์รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับสภากาชาดไทย พร้อมกิจกรรมตอบคำถามรับของที่ระลึก เป็นต้น ทั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 ท่าน ณ บริเวณ ชั้น 2 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

🏥 ศูนย์โรคไต ชั้น 3 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
📞สอบถาม /นัดหมายโทร 0 2576 6192-3
⏰ เปิดให้บริการ
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.00 – 16.00 น.