โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่อง “ โรคตาในผู้สูงอายุ ” เป็นวันที่ 2

6 กุมภาพันธ์ 2566 : โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่อง “ โรคตาในผู้สูงอายุ ” บรรยายโดย นายแพทย์ปัณณ์ธนารัช กะสีวัฒน์ แพทย์เฉพาะทางด้านจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการดูแลสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคทางตาให้แก่กำลังพลสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จำนวน 130 นาย พร้อมทั้งออกร้านจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยมีพลเรือเอก ธีรกุล กาญจนะ รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานและให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมพินิตประชานารถ ในศาลาว่าการกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม