ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมรณรงค์ให้สตรีตระหนักถึงความสำคัญตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ต่อโรคมะเร็งปากมดลูกและการตรวจคัดกรอง จัดกิจกรรมให้ความรู้ในประเด็น “ Women’s Health in Thailand – What Can Be Done to Provide Better Care for Women to Achieve Elimination of Cervical Cancer – เหลียวหลังแลหน้า เพื่อหาวิธีพิชิตภารกิจกำจัดมะเร็งปากมดลูกในประเทศไทย ”

24 กุมภาพันธ์ 2566 : ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมรณรงค์ให้สตรีตระหนักถึงความสำคัญตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ต่อโรคมะเร็งปากมดลูกและการตรวจคัดกรอง โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้ในประเด็น “ Women’s Health in Thailand – What Can Be Done to Provide Better Care for Women to Achieve Elimination of Cervical Cancer – เหลียวหลังแลหน้า เพื่อหาวิธีพิชิตภารกิจกำจัดมะเร็งปากมดลูกในประเทศไทย ” แก่สื่อมวลชนเพื่อร่วมรณรงค์เผยแพร่องค์ความรู้แก่ประชาชนในวงกว้าง โดยมี ผศ.นพ.ณัฐวุฒิ กันตถาวร แพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งวิทยานรีเวช หัวหน้างานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเพชรคราม 1 ชั้น 11 ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ภายในกิจกรรมมีประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ ปัญหาและการสร้างความตระหนักรู้เรื่องสุขภาพของสตรีไทยในปัจจุบัน เมื่อเทียบกับอดีตที่ผ่านมา รวมถึงการคาดการณ์ในอนาคต , สถานการณ์ภาพรวมมะเร็งนรีเวชของประเทศไทยในปัจจุบัน ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเพื่อการป้องกันและลดอุบัติการณ์ของโรคอย่างยั่งยืน , การกำจัดมะเร็งปากมดลูกในประเทศไทยและปัจจัยสู่ความสำเร็จ , การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางนรีเวชกับความหวังในการพัฒนาแนวทาง ป้องกัน และรักษาสุขภาพสตรีให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน , การตื่นตัวและตระหนักรู้กับแนวคิดตรวจพบเร็ว ลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปากมดลูก , วิธีการลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปากมดลูกในประเทศไทยด้วยการตรวจคัดกรองวิธี Pap Smear และ HPV DNA รวมไปถึงสถานการณ์การเข้าถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งนรีเวชอื่นๆ ของสตรีในประเทศไทย