สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดน่าน พร้อมทั้งจัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และมอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านให้แก่ประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจ

22 พฤศจิกายน 2565 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมพร รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดน่าน ณ อุทยานแห่งชาติขุนสถาน ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน จำนวน 500 ผืน พร้อมทั้งจัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และมอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านให้แก่ประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจ โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นผู้แทนในการรับมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานในครั้งนี้ ทั้งนี้ มีจำนวนผู้เข้ารับบริการตรวจสุขภาพรวม 125 ราย แบ่งเป็นระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ จำนวน 70 ราย ระบบทางเดินหายใจ จำนวน 12 ราย ระบบจักษุ จำนวน 15 ราย ระบบผิวหนัง จำนวน 10 ราย ระบบทางเดินอาหาร จำนวน 11 ราย ผู้ป่วยส่งต่อ จำนวน 10 ราย

โอกาสนี้ รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้เดินทางเยี่ยมผู้ป่วยและผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง พร้อมทั้งได้นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน และกระเป๋ายาพระราชทาน มอบให้ จำนวน 5 ราย ได้แก่

1.นายวุฒิชัย​ อุดธิ อายุ 47 ปี ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดในสมองตีบ

2.นางใส​ ตันแก้ว อายุ 92 ปี ป่วยด้วยโรคมะเร็ง​ลำไส้

3.นางสาวสมควร​ ทาตัน อายุ 41 ปี​ ป่วยด้วยโรคกระดูกโตผิดรูป

4.นางน้อย เชียงกา อายุ 91 ปี ป่วยด้วยโรคความดัน พิการตาบอด

5.นายสิริชัย ปันคำอายุ 51 ปี ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้ออ่อน​แรง

สำหรับสถานการณ์ภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดน่าน  ได้รับอิทธิพลจากร่องความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดน่านร้อยละ 80 มีสภาพเป็นภูเขา  จึงทำให้มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีและในช่วงฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวจัด โดยเฉพาะบริเวณยอดดอยยอดภูจะมีอุณหภูมิต่ำกว่า 8 องศาเซลเซียส อีกทั้งผลการสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดน่าน พบว่ามีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวเย็นและแจ้งความต้องการขอรับการช่วยเหลือเครื่องกันหนาว รวม 92,747 คน แยกเป็น ผู้สูงอายุ 43,927 คน เด็กไร้ผู้อุปการะ 930 คน ผู้พิการทุพพลภาพ 10,433 คน ผู้มีรายได้น้อย 25,413 คน และผู้เดือดร้อนทั่วไป 12,044 คน  ด้านการให้ความช่วยเหลือ ขณะนี้มีหน่วยงานแจ้งความประสงค์ การแจกจ่ายเครื่องกันหนาว เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่าน ประกอบไปด้วยองค์กร มูลนิธิ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ทั้งนี้จังหวัดน่านมีแผนการบริหาร และแจกจ่ายเครื่องกันหนาว เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่จังหวัดน่าน ให้คลอบคลุมทั้ง 15 อำเภอ