ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการสร้างภาพวินิจฉัยด้วยเครื่อง PET โดยสถาบัน EARL (Research For Life) สำหรับการตรวจวินิจฉัยด้วย PET/CT Accreditation 2022 ศูนย์แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย และ PET/MRI Accreditation 2022 ศูนย์แห่งแรกและแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชีย

ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการสร้างภาพวินิจฉัยด้วยเครื่อง PET โดยสถาบัน EARL (Research For Life) สำหรับการตรวจวินิจฉัยด้วย PET/CT Accreditation 2022 ศูนย์แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย และ PET/MRI Accreditation 2022 ศูนย์แห่งแรกและแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชียที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสูงสุดนี้ ทั้งนี้ การทำ EARL Accreditation เป็นการรับรองคุณภาพของเครื่องมือ PET/CT และ PET/MRI รวมถึงกระบวนการตรวจและกระบวนการสร้างภาพ ตามมาตรฐานสำหรับการวินิจฉัย การทำวิจัย อ้างอิงตามหลักปฏิบัติและหลักเกณฑ์ของสมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์แห่งยุโรป (European Association of Nuclear Medicine: EANM) โดย EARL เป็นองค์กรที่อยู่ภายใต้สมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์แห่งยุโรป นอกจากนี้ ยังเป็นองค์กรที่ได้รับการสนับสนุนและรับรองโดยองค์กร European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) Imaging Group ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรที่มีหน้าที่ในการสนับสนุนความร่วมมือในการกำหนดมาตรฐาน และยกระดับในการทำวิจัย และสร้างภาพทางการแพทย์เพื่อการรักษาและวินิจฉัยโรคมะเร็งในระดับนานาชาติ และมีความร่วมมือกับองค์กร Quantitative Imaging Biomarkers Alliance® (QIBA) ซึ่งเป็นองค์กรในเครือข่ายของ RSNA (Radiological Society of North America) เพื่อทำการกำหนดมาตรฐานการใช้งานเครื่อง PET ทางคลินิกและทางด้านวิจัยที่มีมาตรฐานร่วมกัน ระหว่างอเมริกาและยุโรป

ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นศูนย์เพทแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองด้วยมาตรฐานสูงสุดของการตรวจด้วยสารเภสัชรังสี 18F (18F-Standard 2) และสารเภสัชรังสี 68Ga (68Ga-Standard 2)ในเครื่องมือครบถ้วนทุกระบบ ได้แก่ PET/CT Vision 600 , PET/CT Vision 600 Edge และ PET/MRI Biograph mMR โดยเครื่องมือทั้งหมดสามารถผ่านการรับรองได้ภายในครั้งแรกที่เข้าสู่กระบวนการประเมินสมรรถนะในไตรมาสที่ 3 ของ ปี 2565 (26 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565) ทั้งนี้การทำ Accreditation มีประโยชน์แก่ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติในดังต่อไปนี้
• การสร้างภาพ PET สามารถวัดค่าเชิงปริมาณ (Standardized Uptake Value : SUV) ได้ถูกต้องแม่นยำในการวิเคราะห์ผล การแปลผล การสร้างภาพทางการแพทย์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับสูง ตามหลักปฏิบัติขององค์กร EANM ซึ่งเป็นองค์กรระดับนานาชาติ
• การสร้างภาพ PET มีคุณภาพที่คงที่ และสม่ำเสมอ ทั้งในเชิงของคุณภาพและในเชิงของการวัดค่าเชิงปริมาณ (Uniformity and Consistency of Qualitative and Quantitative) ลดความแปรปรวนของค่านับวัดเชิงปริมาณ ทำให้คุณภาพของภาพ และค่านับวัดเชิงปริมาณที่ได้จากผู้ป่วยมีความสอดคล้องสัมพันธ์กันทั้งภายในการตรวจครั้งเดียวกัน และ การตรวจติดตามในผู้ป่วยรายเดิม และมีศักยภาพและมาตรฐานเพียงพอที่จะสามารถนำค่าไปแลกเปลี่ยนวิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่อง PET ระหว่างสถาบัน (Harmonization of the Reconstruction and Interpretation of PET/CT Scans)
• เป็นมาตรฐานที่เป็นข้อบ่งชี้ในการเป็นศูนย์วิจัยในระดับนานาชาติ
• ได้รับการยอมรับเข้าร่วมเป็นหนึ่งในภาคีศูนย์ความเป็นเลิศด้านการสร้างภาพทางการแพทย์ (Center of Excellence Network) และมีเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน และร่วมกันทำงานวิจัยกับภาคีอื่น ๆ ที่กระจายอยู่ทั่วโลก
• เครื่องมือสร้างภาพทางการแพทย์ทั้ง PET/CT และ PET/MRI จะมีความเที่ยงตรงและถูกต้องอยู่เสมอ เนื่องจากต้องมีการควบคุมและการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการสร้างภาพและทดสอบคุณภาพอยู่ทุกไตรมาส เพื่อให้มีความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2549 จากพระปณิธานและพระวิสัยทัศน์ใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้วยทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการวางรากฐานการดำเนินงานด้านการตรวจวินิจฉัยด้วยเทคโนโลยีสร้างภาพวินิจฉัยในระดับโมเลกุลทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ที่นับเป็นการยกระดับความก้าวหน้าไปอีกขั้นในวงการวิทยาศาสตร์และการแพทย์ไทยในช่วงเวลานั้น โดยเป็นหน่วยงานที่มีการนำเครื่องไซโคลตรอนและเครื่องเพทสแกน มาใช้ในการตรวจวินิจฉัยทางมะเร็งวิทยา ประสาทวิทยา และหทัยวิทยา โดยมุ่งหวังที่จะให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เป็นสถานที่วิจัยทางด้านวิชาการ เพื่อหาองค์ความรู้ใหม่ทางด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ อีกทั้ง ยังเป็นศูนย์ความเป็นเลิศที่บูรณาการนวัตกรรมด้านภาพวินิจฉัยด้วยเทคโนโลยีการตรวจและรักษาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์แบบครบวงจร ทั้งด้านการผลิตสารเภสัชรังสีหลากหลายชนิดจากเครื่องไซโคลตรอนและเครื่องผลิตสารเภสัชรังสี (Generator) สำหรับตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคที่มีประสิทธิภาพสูง สำหรับตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคที่มีประสิทธิภาพสูง ด้วยมาตรฐานการผลิตยาตาม GMP PIC/S และมาตรฐานการกระจายยาตาม GDP PIC/S และการให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง โรคทางระบบประสาทและสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเพทสแกนแก่ผู้ป่วยทุกสิทธิการรักษา โดยนำวิทยาการและเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีราคาแพงไปใช้ให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่าอย่างสูงสุดเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการตรวจรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียม ทั้งนี้ ผู้ป่วยสามารถนัดหมายสำหรับการตรวจวินิจฉัยหรือปรึกษาด้านการรักษาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ผ่านทาง LINE @petscanchulabhorn หรือโทรนัดหมายที่เบอร์ 096-091-8369 เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 8.00-20.00 น.

National Cyclotron and PET Centre, Chulabhorn Hospital, Chulabhorn Royal Academy has been accredited for the quality of PET diagnostic imaging by the Institute of EARL (Research For Life).

This is marked as the first and only centre of PET/CT Accreditation 2022 in Thailand, as well as the first and only centre of PET/MRI Accreditation 2022 in Asia, being certified to this highest standard.

The EARL accreditation is for the quality of PET/CT and PET /MRI instruments and imaging procedures, accredited by EARL (Research For Life) in accordance with the standard guidelines for diagnostics and research based on the European Association of Nuclear Medicine: EANM). EARL is a subsidiary of the European Association for Nuclear Medicine (EANM). It is also supported and endorsed by the European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) Imaging Group, a non-profit organization whose responsibility is to support cooperation in setting standards and raising the level of research, while creating medical images for international cancer treatment and diagnosis. Moreover, it collaborates  with the Quantitative Imaging Biomarkers Alliance® (QIBA), a subsidiary of RSNA (Radiological Society of North America), to standardize common clinical and research PET applications between America and Europe.

National Cyclotron and PET Centre, Chulabhorn Hospital, is the first and only PET centre in Thailand to be accredited with the highest standard of radiographic examination (18F-Standard 2) and 68Ga radiopharmaceuticals in all systems, including PET/CT Vision 600, PET/CT Vision 600 Edge, and PET/MRI Biograph mMR. All of these instruments could pass the accreditation at the first time for performance assessment during the third quarter of 2022 (26 July – 16 August 2022). The accreditation for National Cyclotron and PET Centre is beneficially detailed as follows:

• PET imaging can be measured quantitatively (standardized uptake value (SUV)) with accurate analysis, interpretation, and medical imaging to meet high standards in accordance with the Guidelines of EANM.

• The PET image quality is stable and consistent with both uniformity and consistency of qualitative and quantitative, reducing variability in quantitative measures following a correlation between the images obtained from patients, such as the SUV measurement of each examination in the same patient and the harmonization of the reconstruction and interpretation of PET/CT scans.

• It is a standard for the indication of being an international research center.

• It is recognized as the center of excellence network to share information and jointly conduct research with other partners around the world.

• PET/CT and PET/MRI medical imaging equipment is always accurate and precise due to the quality control and improvement of visualization with quality testing process quarterly towards a sustainable excellence.

National Cyclotron and PET Centre, Chulabhorn Hospital, Chulabhorn Royal Academy, was established in 2006 following the aspirations and vision of Prof. Dr. HRH Princess Krom Phra Srisavangavadhana, President of Chulabhorn Royal Academy, with recognition of the importance to lay the foundation for diagnostics with molecular diagnostic imaging technology in nuclear medicine, which is considered another further step forward in Thai science and medicine industry. The cyclotron and PET scan machines are used for diagnosis in oncology, neurology, and cardiology, aiming to provide patients with access to quality and standardized medical care of advanced technology. National Cyclotron and PET Centre is also an academic research facility to explore and transfer new knowledge in nuclear medicine to medical personnel both in Thailand and abroad. Additionally, it is also a centre of excellence that integrates innovative diagnostic imaging with comprehensive nuclear medicine diagnosis and treatment as one-stop for radiopharmaceuticals production from various types of cyclotrons for diagnosis and treatment of diseases with high efficiency in compliance to drug manufacturing standards according to GMP PIC/S and drug distribution standards according to GDP PIC/S. Moreover, the centre provides services for cancer diagnostics, neurological and brain diseases, and coronary artery disease with PET/CT scan for patients with all types of health coverage and beneficiary by using highly advanced science and technology to maximize benefits and cost-effectiveness to overall patients towards an equal access to quality and standardized treatments. To make appointments for diagnosis or consultation in nuclear medicine treatment, please contact LINE @petscanchulabhorn, or call at 096-091-8369, daily from 8:00 AM to 8:00 PM.