ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพ พระราชทาน มอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ณ จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 16 กันยายน 2565 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยพลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 500 ชุด โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นายกเทศมนตรีนครรังสิต และข้าราชการผู้แทนจังหวัดปทุมธานี เข้ารับมอบถุงยังชีพพระราชทาน และร่วมแจกจ่ายถึงยังชีพพระราชทานแก่ราษฏรผู้ประสบอุทกภัย ณ อาคารหอประชุม 100 ปี เมืองธัญญบูรี คลองสองธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี


สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ทำให้มีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ทำให้มีน้ำท่วมพื้นที่ชั้นในของจังหวัดปทุมธานี จากปริมาณฝนตกหนัก มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ จำนวน 4 อำเภอ 14 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระหว่างวันที่ 4-9 กันยายน 2565 ในเขตเทศบาลนคร จำนวน 1 แห่ง เทศบาลเมือง จำนวน 5 แห่ง เทศบาลตำบล จำนวน 3 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 5 แห่ง บ้านเรือนและทรัพย์สินประชาชนได้รับความเสียหาย จำนวนทั้งสิ้น 70,958 ครัวเรือน การให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยทหาร ตำรวจ อำเภอ เหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรการกุศล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านประชาชนจิตอาสา ได้เข้าดำเนินการจัดระบบชลประทาน และระบบระบายน้ำ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ให้การสนับสนุนรถ/เรือ ในการขนย้ายผู้ประสบภัย เสริมคันดิน/จัดหากระสอบทราย เพื่อป้องกันน้ำท่วม จัดทำสะพานไม้ โป๊ะแพลอยน้ำ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้ประสบภัย ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง แจกจ่ายถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค ยาและเวชภัณฑ์ให้กับครัวเรือนผู้ประสบภัยในเบื้องต้น จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ออกตรวจสุขภาพและให้บริการทางการแพทย์ สำรวจและย้ายมิเตอร์ไฟฟ้าในจุดเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมถึง เป็นต้น


การนี้ พลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เชิญพระกระแสความห่วงใยของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษ์ณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่มีต่อประชาชนชาวไทย ทีประสบความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ ในทุกพื้นที่และทุกภูมิภาคของประเทศ ทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ทรงมีความห่วงใยต่อราษฎรผู้ประสบความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ทรงโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำรวจความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบอุทกภัย และโปรดให้เชิญถุงยังชีพพระราชทานซึ่งบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคเพิ่มเติมอีก 500 ชุด มอบแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอธัญบุรีในวันนี้ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และส่วนงานราชการในพื้นที่ ได้ให้ความร่วมมือในการช่วยสำรวจความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ทำให้การเชิญถุงยังชีพพระราชทานมายังประชาชนได้สำเร็จตามพระประสงค์ นอกจากจะสามารถบรรเทาความทุกข์ให้แก่ประชาชนได้ในระดับหนึ่งแล้ว ยังทำให้เข้าใจถึงความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง การนี้ยังความปลาบปลื้มในพระกรุณาธิคุณแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยอย่างหาที่สุดมิได้